» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 5 - Marktsegmentatie

Inhoudsopgave

5.3 - Segmentatiecriteria

In deze paragraaf worden de criteria behandeld waarmee men de totaalmarktTotaalmarktTotale effectieve vraag in een bepaalde periode (meestal de jaarperiode). Te bepalen via productiezijde en via consumptiezijde. Via productiezijde: productie + import export. Via consumptiezijde: aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid....

klik voor meer informatie
kan opsplitsen om te komen tot homogene marktsegmenten.

MarktsegmentatieMarktsegmentatieHet opdelen van de totale heterogene markt in homogene deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
is een opdelingsproces van de totale heterogene marktHeterogene marktMarkt met mensen met verschillende motieven, voorkeuren en gezochte nuttigheden, of een markt met in de ogen van de consument verschillende producten....

klik voor meer informatie
. Voor dit opdelen treft men in de literatuur verschillende criteria en daarmee samenhangende variabelen aan. Deze worden in tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
5.1 weergegeven.

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
5.1 Segmentatiecriteria en hun variabelen
Segmentatiecriterium Variabelen
1. Cultuur - nationaliteit
- ras
2. Geografisch - land
- streek
- plaats
- cebucogebied / nielsengebied
- klimatologisch gebied
3. Demografisch - leeftijd
- sekse
- burgelijke staat
- kindertal
- gezinslevenscyclusGezinslevenscyclusDe ontwikkeling van een gezin in diverse stadia van zijn bestaan. Consumptiepatronen hangen nauw samen met de diverse stadia. We onderscheiden: - jong vrijgezel; - jong getrouwd zonder kinderen; - getrouwd met kleine kinderen; - getrouwd met grote kinderen; - getrouwd en kinderen de deur...

klik voor meer informatie
/ samenlevingsfase
- gezinsgrootte
4. Socio - economisch - inkomen
- beroep
- opleiding
- sociale klasse
- godsdienst
- etnische afkomst
5. Psychografisch - persoonlijkheid
- levensstijl
6. Koopmotieven - benefits sought (benefits desired) of gezochte nuttigheden
7. Koopgedrag - mate van gebruik
- mate van merkentrouw
- fase in het koopproces
8. Gevoeligheid voor marketinginstrumenten - prijsgevoeligheid
- reclamegevoeligheid
- servicegevoeligheid

Criterium 1 tot en met 4 zijn algemene segmentatiecriteria. Ze gaan uit van de exogene factoren als verklarende factor voor verschillen in gezochte nuttigheden. Exogeen wil zeggen: omgevings- en persoonlijkheidssfactoren, die invloed hebben op het gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt behalve van een gedragsintentie af van de eigenschappen van de situatie waarin...

klik voor meer informatie
. Daarbij is het niet zeker of deze factoren voor het consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
van een bepaald persoon betekenis hebben.

De op basis van deze factoren gevormde segmenten staan in principe los van het specifieke productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
waarvoor de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
wordt gesegmenteerd. Een voorbeeld zijn segmenten als jonge mensen, mensen met een hoog inkomen, mannen, gezinnen met oudere kinderen, enzovoort. Uiteraard gaat men ervan uit dat deze factoren voor het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
in kwestie wél van invloed zullen zijn op de gezochte nuttigheden, zodat homogene segmenten zullen ontstaan.

Criterium 6 tot en met 8 zijn endogeen, ze spelen een rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
bij de mentale processen die zich bij elke persoon in de ‘black box’ afspelen. Voor de aanbiedende ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
zijn deze criteria een uiting van geconstateerd verschillend koopgedragKoopgedragFase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de feitelijke aankoop van producten. Onder aankoopgedrag hoort daarom ook: het gedrag op weg naar de plaats van aankoop en de frequentie van de aankopen....

klik voor meer informatie
voor een bepaald productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
.

Het resultaat van het segmentatieprocesSegmentatieprocesHet proces van het verdelen van een heterogene markt in homogene deelmarkten. Dit proces bestaat uit drie stappen: 1. Het opsporen en karakteriseren van marktsegmenten, waarbij men in de praktijk de markt eerst opdeelt in segmenten en dan bepaalt wat de gezochte nuttigheden in deze segmenten...

klik voor meer informatie
is dat voor productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
x de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
uiteenvalt in bijvoorbeeld de segmenten a, b en c. Voor productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
y valt de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
uiteen in andere segmenten, bijvoorbeeld d, e en f. Criterium 5 kan én als situatiegebonden én als algemeen criterium worden gebruikt.

We nemen elk criterium uit de tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
gedetailleerd met je door.5.3.1 - Culturele segmentatie

Culturele segmentatieCulturele segmentatieMarktsegmentatie op basis van culturele verschillen...

klik voor meer informatie
is een opsplitsing van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
op grond van cultuurverschillen. Vooral door de groei van de groep allochtonen met hun eigen consumptiegewoonten, merkenvoorkeurMerkenvoorkeurVan merkenvoorkeur spreekt men als de consument een bepaald merk prefereert boven andere merken. Men wisselt pas van merk als de prijs veel te hoog is geworden of als het merk zeer moeilijk verkrijgbaar is. Merkenvoorkeur is ook een graadmeter voor de sterkte van een merk....

klik voor meer informatie
, mediaconsumptie en bezitspatronen wordt deze vorm van segmentatie steeds interessanter. De bevolking van enkele grote steden in de Randstad bestaat voor meer dan 50% uit mensen van allochtone afkomst. Het bedrijfsleven is tot nu toe nogal terughoudend om deze vorm van segmentatie te hanteren. In grote supermarkten en op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
zijn al heel wat producten uit andere culturen te vinden die vroeger niet in Nederland verkrijgbaar waren.


5.3.2 - Geografische segmentatie

Geografische segmenten worden meestal gezien als afbakening voor beslissingen op het terrein van verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
, distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
en reclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
. Marktsegmenten in de zin van homogene groepen consumenten zijn door middel van geografische variabelen alleen te onderscheiden, als de geografische gebieden samenvallen met cultuurCultuurStelsel van ideen, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
of subcultuurverschillen of met klimatologische verschillen. Maar ook dan kunnen er binnen de zo onderscheiden segmenten vaak nog weer deelsegmenten worden gevonden op basis van een van de overige segmentatiecriteria.

Succesvolle geografische segmentatieGeografische segmentatieHet segmenteren langs geografische grenzen. In wezen leidt deze segmentatie niet tot homogene groepen consumenten, tenzij de geografische indeling toevallig samenvalt met andere variabelen, wat niet aannemelijk is. Het is wel zinvol voor bijvoorbeeld de detailhandel in verband met de...

klik voor meer informatie
treffen we aan in de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
(door de keuze van de vestigingsplaats) en bij dagbladen (regionale versus landelijke kranten). Men spreekt dan van het verzorgingsgebiedVerzorgingsgebiedHet geografische gebied waarbinnen de inwoners als (potentile) klanten van een winkel beschouwd kunnen worden. Het verzorgingsgebied van een supermarkt (dagelijkse boodschappen) is beduidend kleiner dan dat van een autodealer....

klik voor meer informatie
en verspreidingsgebied.
Een vorm van geografische segmentatieGeografische segmentatieHet segmenteren langs geografische grenzen. In wezen leidt deze segmentatie niet tot homogene groepen consumenten, tenzij de geografische indeling toevallig samenvalt met andere variabelen, wat niet aannemelijk is. Het is wel zinvol voor bijvoorbeeld de detailhandel in verband met de...

klik voor meer informatie
biedt het postcodesysteem: postcodes sluiten verrassend goed aan op socio-economische criteria (sociale klasseKlasseIn de statistiek: elk van de groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een...

klik voor meer informatie
, woonwijk).
Ook klimatologische omstandigheden bepalen de gezochte nuttigheden. Dikke warme wollen truien worden in Scandinavië gevraagd maar niet of nauwelijks in Noord – Afrika.5.3.3 - Demografische segmentatie

Voor veel producten kunnen bevolkingsvariabelen zoals leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
, sekse, burgerlijke staat en gezinsgrootteGezinsgrootteHet aantal personen binnen een gezin. De gezinsgrootte is de laatste decennia aanzienlijk gedaald en ligt in Nederland op circa 2,5 personen...

klik voor meer informatie
niet alleen bepalend zijn voor het feit of men al dan niet een bepaalde behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
heeft (babyvoeding, scheerapparaten) maar ze zijn ook bepalend voor de gezochte nuttigheden (tijdschriften voor mannen of voor vrouwen).
De betekenis van marktsegmentatieMarktsegmentatieHet opdelen van de totale heterogene markt in homogene deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
op grond van leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
wordt duidelijk, als we kijken naar producten als speelgoed, pampers, studieboeken, gebitsreinigers, gehoorapparaten, enzovoort.
De samenlevingsfase als marktsegmentatieMarktsegmentatieHet opdelen van de totale heterogene markt in homogene deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
is een combinatie van leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
, burgerlijke staat (samenlevingsvorm) en gezinsgrootteGezinsgrootteHet aantal personen binnen een gezin. De gezinsgrootte is de laatste decennia aanzienlijk gedaald en ligt in Nederland op circa 2,5 personen...

klik voor meer informatie
. Zo treffen we in de woninginrichting verschillen aan in de gezochte nuttigheden (één- of tweepersoonsbed, seniorenbed, kinderbed, slaapbank).5.3.4 - Socio-economische segmentatie

Bij de socio-economische segmentatieSocio-economische segmentatieSegmentatie op basis van socio-economische variabelen, zoals inkomen, beroep, sociale klasse en opleiding....

klik voor meer informatie
is vooral de verdeling op grond van inkomen en sociale klasseKlasseIn de statistiek: elk van de groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een...

klik voor meer informatie
van belang. Deze factoren zijn van invloed op het al of niet willen (kunnen) bevredigen van een behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
(vakantie), op de wijze waarop men die behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
wil bevredigen (hotel of kamperen) en op de koopfrequentieKoopfrequentieHet aantal aankopen door een persoon van een gegeven merk of product in een bepaalde periode....

klik voor meer informatie
of koophoeveelheid (alleen zomervakantie of zomer én wintervakantie). Toch is het niet zo dat inkomen de enige bepalende factor is bij de keuze van producten als auto’s, vakantie, kleding, enzovoort. Ook andere externe factoren (gezinsgrootte, leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
, beroepBeroepWerkzaamheid, betaalde bezigheid, waarvoor iemand de geschikte kwalificaties heeft. Het beroep is een (intrapersoonlijke) factor in de verklaring van het consumentengedrag. Behalve in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld beroepskleding, of afwijkende bezoektijden aan dienstverleners of winkels die...

klik voor meer informatie
, persoonlijkheid) spelen, naast de invloed van de mentale processen, een rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
. Strikt homogeenHomogeenVan gelijke origine. Gezegd van producten, maar ook van marktvormen, markten en marktsegmenten....

klik voor meer informatie
(met andere woorden: dezelfde nuttigheden zoekend) zullen inkomenssegmenten dan ook niet zijn. Binnen een inkomensgroep zullen de verschillen echter kleiner zijn dan tussen verschillende inkomensgroepen. Soms is de relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
tussen inkomen en uitgaven ten aanzien van bepaalde producten omgekeerd. Zo kopen mensen met lagere inkomens uit behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
aan statusStatusHet sociale aanzien dat iemand heeft, denkt te hebben of nastreeft....

klik voor meer informatie
relatief veel dure A-merken. (‘Je bent wat je koopt,’ zegt de psycholoog.)

De variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
‘sociale klasse’ leidt vaak tot homogenere groepen, omdat hierbij naast het inkomen ook het beroepBeroepWerkzaamheid, betaalde bezigheid, waarvoor iemand de geschikte kwalificaties heeft. Het beroep is een (intrapersoonlijke) factor in de verklaring van het consumentengedrag. Behalve in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld beroepskleding, of afwijkende bezoektijden aan dienstverleners of winkels die...

klik voor meer informatie
en de opleiding van belang zijn. Hierdoor worden factoren als smaak en statusfunctie eveneens in de segmentatie betrokken. Zo geven twee modale inkomens (geschoolde arbeider en onderwijzer met bijlessen) op grond van opleiding en beroepBeroepWerkzaamheid, betaalde bezigheid, waarvoor iemand de geschikte kwalificaties heeft. Het beroep is een (intrapersoonlijke) factor in de verklaring van het consumentengedrag. Behalve in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld beroepskleding, of afwijkende bezoektijden aan dienstverleners of winkels die...

klik voor meer informatie
(sociale klasse) verschillen te zien in bijvoorbeeld gezochte nuttigheden bij kleding, auto’s en boeken.5.3.5 - Psychografische segmentatie

In onze moderne maatschappij zijn variabelen als inkomen en sociale klasseKlasseIn de statistiek: elk van de groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een...

klik voor meer informatie
steeds minder in staat homogene groepen ten aanzien van gezochte nuttigheden te vormen. Aan de ene kant komen tussen mensen uit dezelfde sociale klasseKlasseIn de statistiek: elk van de groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een...

klik voor meer informatie
nog grote verschillen voor in consumptiegedragConsumptiegedragAlle handelingen van een consument samenhangend met het gebruik of verbruik van een product. Onderdeel van het consumentengedrag...

klik voor meer informatie
en aan de andere kant vinden we tussen mensen uit verschillende klassen toch eenzelfde consumptiegedragConsumptiegedragAlle handelingen van een consument samenhangend met het gebruik of verbruik van een product. Onderdeel van het consumentengedrag...

klik voor meer informatie
. Vanuit dit gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
zijn vele pogingen gedaan om te komen tot andere criteria en variabelen om homogene groepen te kunnen vormen. Zoekt men variabelen in de psy-chologische sfeer, dan spreken we van psychografische segmentatiePsychografische segmentatieSegmentatie op basis van persoonlijkheid en levensstijl....

klik voor meer informatie
.

Een vorm van psychografische segmentatiePsychografische segmentatieSegmentatie op basis van persoonlijkheid en levensstijl....

klik voor meer informatie
is segmentatie op basis van persoonlijkheidsvariabelen. Hierbij probeert men een verband te leggen tussen een bepaald persoonlijkheidsprofiel en koopgedragKoopgedragFase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de feitelijke aankoop van producten. Onder aankoopgedrag hoort daarom ook: het gedrag op weg naar de plaats van aankoop en de frequentie van de aankopen....

klik voor meer informatie
. De resultaten om zo tot homogene segmenten te komen zijn niet erg positief. PersoonlijkheidPersoonlijkheidIntrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Voor de typering van iemand persoonlijkheid is een groot aantal verschillende typologien ontwikkeld. Vaak gebruikt men meerdere criteria, zoals (1) de gerichtheid op anderen voor het stellen van gedragsnormen (inner/outer...

klik voor meer informatie
is wel moeilijk te meten. Daarnaast blijkt dat persoonlijkheidPersoonlijkheidIntrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Voor de typering van iemand persoonlijkheid is een groot aantal verschillende typologien ontwikkeld. Vaak gebruikt men meerdere criteria, zoals (1) de gerichtheid op anderen voor het stellen van gedragsnormen (inner/outer...

klik voor meer informatie
niet altijd de dominerende factor is in de verklaring van gezochte nuttigheden. De rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
van leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
, inkomen en dergelijke is vaak belangrijker, waardoor persoonlijkheidsvariabelen niet tot homogene segmenten leiden. Een andere vorm van psychografische segmentatiePsychografische segmentatieSegmentatie op basis van persoonlijkheid en levensstijl....

klik voor meer informatie
is de levensstijlsegmentatieLevensstijlsegmentatieMen zoekt naar groepen mensen met een vergelijkbare levensstijl. Dit kan men doen via de steekproefmethode, via clustering van antwoorden op vragen en via typering van verschillende groepen....

klik voor meer informatie
(of: lifestyleLifestyleBegrip: Lifestyle zie ook: AIO Intrapersoonlijke factor Levensstijlsegmentatie De kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style-omschrijving noemen...

klik voor meer informatie
segmentation).
LevensstijlLevensstijlDe kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style-omschrijving noemen we psychographics. Levensstijl is een intrapersoonlijke factor in de verklaring van het...

klik voor meer informatie
kan worden omschreven als: de wijze waarop mensen hun geld en hun tijd besteden. Iedereen heeft dus een eigen, unieke levensstijlLevensstijlDe kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style-omschrijving noemen we psychographics. Levensstijl is een intrapersoonlijke factor in de verklaring van het...

klik voor meer informatie
. Bij levensstijlsegmentatieLevensstijlsegmentatieMen zoekt naar groepen mensen met een vergelijkbare levensstijl. Dit kan men doen via de steekproefmethode, via clustering van antwoorden op vragen en via typering van verschillende groepen....

klik voor meer informatie
zoekt men naar groepen (typen) mensen met een vergelijkbare levensstijlLevensstijlDe kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style-omschrijving noemen we psychographics. Levensstijl is een intrapersoonlijke factor in de verklaring van het...

klik voor meer informatie
.

De typologie van Arnold Mitchell
Het bekendste internationale onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
naar waarden en levensstijlen komt uit de Verenigde Staten: de ‘Value and LifestyleLifestyleBegrip: Lifestyle zie ook: AIO Intrapersoonlijke factor Levensstijlsegmentatie De kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style-omschrijving noemen...

klik voor meer informatie
Typology’ van A. Mitchell (The Nine American Lifestyles). In dit onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
wordt de bevolking in drie hoofdgroepen verdeeld; elke hoofdgroep wordt weer onderverdeeld in subgroepen. Bewerkt voor de Nederlandse marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
door F.F.O. Holzhauer in het Tijdschrift voor MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
, ziet dit er als volgt uit:
  • De eerste hoofdgroep zijn de behoeftigen; zij vormen 15% van de bevolking.
  • De tweede hoofdgroep, de op anderen gerichte consumenten, vormt 70% van de bevolking. Het zijn de meer modale Nederlanders.
  • De derde hoofdgroep vormen de op zichzelf gerichte consumenten(15% van de bevolking). Ze hebben gestudeerd, beschikken over voldoende geld en een eigen smaak.
Men kan een bepaalde lifestylecategorie als segmentSegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien....

klik voor meer informatie
beschouwen. Men heeft dan een idee ‘wie’ de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
in dat segmentSegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien....

klik voor meer informatie
nu precies is. Aan welke waarden en koopmotieven hecht deze consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
en hoe moet hij in de reclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
worden aangesproken?
Veel marketingdeskundigen zetten vraagtekens bij de praktische toepassingsmogelijkheden van lifestylesegmentatie. Een belangrijke reden hiervoor is de moeilijke meetbaarheid van een lifestyleLifestyleBegrip: Lifestyle zie ook: AIO Intrapersoonlijke factor Levensstijlsegmentatie De kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style-omschrijving noemen...

klik voor meer informatie
.


5.3.6 - Koopmotieven (ook: benefits sought, gezochte nuttigheden)

De segmentatiecriteria die we tot nu toe hebben behandeld, waren algemene criteria. Daarmee wordt geprobeerd een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
in zijn algemeenheid in segmenten op te delen door te kijken naar de exogene factoren die achter het consumentengedragConsumentengedragConsumentengedrag is alles wat een consument doet en zegt bij het kiezen, kopen, gebruiken en vervangen van producten. Consumentengedrag is dus in principe waarneembaar. Consumentengedrag verschilt per consument, maar er zijn overeenkomsten aanwijsbaar in het gedrag en de wijze waarop dit totsta...

klik voor meer informatie
liggen. Daarnaast zijn er situatiegebonden of endogene segmentatiecriteria, die leiden tot alleen voor een bepaald productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
relevante homogene segmenten. Dat zijn factoren die zich binnen de persoon manifesteren. Naast de koopmotieven vallen hieronder het koopgedragKoopgedragFase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de feitelijke aankoop van producten. Onder aankoopgedrag hoort daarom ook: het gedrag op weg naar de plaats van aankoop en de frequentie van de aankopen....

klik voor meer informatie
en gevoeligheid voor marketingmixinstrumenten (zie hierna).

Bij segmentatie naar koopmotieven (of: benefits sought segmentation) deelt men de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
op naar de producteigenschappen of nuttigheden die door verschillende consumenten worden gezocht. Een segmentSegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien....

klik voor meer informatie
wordt dan gevormd door een groep consumenten die dezelfde nuttigheden wenst en die dus dezelfde koopmotieven heeft. Van deze groep consumenten worden eveneens demografische en socio-economische gegevens bepaald, zodat men inzicht krijgt in wie de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
is die die bepaalde eigenschappen wenst. Voorbeeld: wordt de kleine zuinige auto gewenst door iemand met een hoog inkomen maar dan als tweede auto?


5.3.7 - Koopgedrag

Men kan de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
ook trachten te segmenteren door uit te gaan van het koopgedragKoopgedragFase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de feitelijke aankoop van producten. Onder aankoopgedrag hoort daarom ook: het gedrag op weg naar de plaats van aankoop en de frequentie van de aankopen....

klik voor meer informatie
dat bij een bepaald productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
hoort:
  • de gebruikshoeveelheid;
  • de merkentrouw;
  • de aard van de adopters.
De gebruikshoeveelheid (of: usage rate)
Bij elk productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
treffen we consumenten aan met een meer dan gemiddeld gebruikGemiddeld gebruikHet gemiddeld verbruik is het totaalverbruik gedeeld door alle potentile verbruikers of gedeeld door alle vraageenheden. Het gemiddeld gebruik of verbruik per vraageenheid per periode is een noodzakelijk gegeven om de totaalmarkt te berekenen. We kunnen onderscheid maken naar algemeen gebruik en...

klik voor meer informatie
(zoals zware rokers: heavy users), consumenten met een gemiddeld gebruikGemiddeld gebruikHet gemiddeld verbruik is het totaalverbruik gedeeld door alle potentile verbruikers of gedeeld door alle vraageenheden. Het gemiddeld gebruik of verbruik per vraageenheid per periode is een noodzakelijk gegeven om de totaalmarkt te berekenen. We kunnen onderscheid maken naar algemeen gebruik en...

klik voor meer informatie
(medium users), met een gebruik onder het gemiddelde (light users) en consumenten die het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
in het geheel niet gebruiken (non users).

Veelal nemen de zware gebruikers het leeuwendeel van het totale verbruik van een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
voor hun rekening: de 20/80 – regel (20% gebruikt 80%). Ze zijn dus een commercieel interessante doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
. Ook de niet – gebruikers kunnen commercieel interessant zijn, als de groep groot is. De uitdaging is dan: hoe kunnen zij tot gebruikers worden gemaakt. Verder kan men van lichte gebruikers zware gebruikers trachten te maken, enzovoort.

Segmentatie naar gebruikshoeveelheidGebruikshoeveelheidPersonen zijn grote of kleine gebruikers van een product en als zodanig te onderscheiden. We kennen: - zware gebruikers (heavy users): gebruik boven het gemiddelde; - medium gebruikers (medium users): gebruik gelijk aan het gemiddelde; - lichte gebruikers (light users): gebruik lager dan het...

klik voor meer informatie
kan wenselijk zijn, omdat de verschillende onderscheiden gebruikersgroepen naar verschillende gezochte nuttigheden zoeken en van verschillende socio-economische of demografische structuur kunnen zijn. Stel bijvoorbeeld dat de zware bierdrinker een marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
is waarop men zich wil richten. Als men dan in staat is een relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
te leggen tussen bierverbruik en bijvoorbeeld sociale klasseKlasseIn de statistiek: elk van de groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een...

klik voor meer informatie
en leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
, krijgt de zware bierdrinker een ‘gezicht’: het is misschien iemand in de leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
van 20 tot 35 jaar uit de lagere sociale klasseKlasseIn de statistiek: elk van de groepen waarin een onoverzichtelijke massa gegevens wordt ingedeeld. In hoeveel klassen de massa wordt ingedeeld, is afhankelijk van het feit of de frequentieverdeling die op basis van deze klasse-indeling wordt gemaakt een goede indruk geeft van de massa. Een...

klik voor meer informatie
.
Omdat mediabereikcijfers (hoeveel personen worden met een bepaald mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
geconfronteerd) meestal zijn uitgesplitst naar deze socio-economische en demografische variabelen, is men in staat geschikte media in te schakelen om dit segmentSegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien....

klik voor meer informatie
te benaderen. Uit eventueel verzamelde informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
over de levensstijlLevensstijlDe kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style-omschrijving noemen we psychographics. Levensstijl is een intrapersoonlijke factor in de verklaring van het...

klik voor meer informatie
van de zware bierdrinker kan men mogelijkheden voor de samenstelling van de marketingmix afleiden.

De marketingmix, gericht op de verschillende groepen, zal dus ook verschillend kunnen zijn. Indien echter de socio-economische en demografische structuur van de verschillende gebruikersgroepen weinig verschilt en er ook geen verschillen zijn in gezochte nuttigheden, is de waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen benvloeden...

klik voor meer informatie
van de gebruikshoeveelheidGebruikshoeveelheidPersonen zijn grote of kleine gebruikers van een product en als zodanig te onderscheiden. We kennen: - zware gebruikers (heavy users): gebruik boven het gemiddelde; - medium gebruikers (medium users): gebruik gelijk aan het gemiddelde; - lichte gebruikers (light users): gebruik lager dan het...

klik voor meer informatie
als segmentatievariabele gering.

Merkentrouw (of: brand loyalty)
Sommige consumenten zijn lange tijd trouw aan een bepaald merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
, terwijl andere veelvuldig van merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
wisselen. Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
die voor haar merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
nieuwe klanten zoekt, kan zich in eerste instantie het best richten op de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
die graag van merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
wisselt. Met eenvoudige promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
kan dit waarschijnlijk wel worden gerealiseerd. Trouwe klanten die momenteel een ander merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
gebruiken, zijn aantrekkelijker om tot klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
te krijgen. Ze zijn echter meestal moeilijker te bereiken en over te halen. Voor segmentatiedoeleinden is merkentrouwMerkentrouwMen spreekt van merkentrouw, als de consument bereid is tot een koopinspanning om het betreffende merk te bemachtigen. Gevolg is dat een merkentrouwe consument nauwelijks van merk wisselt. Merkentrouw is een graadmeter voor de sterkte van een merk. ...

klik voor meer informatie
alleen een criterium als blijkt dat trouwe en niet-trouwe klanten verschillende combinaties van producteigenschappen zoeken en verschillen van demografische en socio-economische achtergrond. Men segmenteert dan op deze factoren. In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
blijken ouderen meer merkentrouwMerkentrouwMen spreekt van merkentrouw, als de consument bereid is tot een koopinspanning om het betreffende merk te bemachtigen. Gevolg is dat een merkentrouwe consument nauwelijks van merk wisselt. Merkentrouw is een graadmeter voor de sterkte van een merk. ...

klik voor meer informatie
dan jongeren.De aard van de adopters
Consumenten plegen te verschillen wat betreft het tijdstip waarop zij tot adoptieAdoptieHet bewustwordings- en beslissingsproces dat zich bij de consument voltrekt bij de eerste aanschaf van nieuwe producten. De stadia van het proces zijn: - awareness (bewustwording) - interest (belangstelling) - evaluation (beoordeling) - trial (proefaankoop) - adoption (vaste koper worden) Dit...

klik voor meer informatie
van nieuwe producten overgaan. Ten aanzien van deze adoptiesnelheidAdoptiesnelheidSnelheid waarmee het aanvaardingsproces wordt doorlopen. Deze is afhankelijk van: - de mate van voordeel die het nieuwe product voor de consument oplevert; - de mate van nieuwheid van het nieuwe product: een hoge graad van nieuwheid betekent een langzamer adoptieproces; - de ingewikkeldheid van...

klik voor meer informatie
onderscheiden wij de volgende groepen: innovators, early adoptersEarly adoptersDe kenmerken van de vroege aanvaarders zijn: hoge sociale status, opinieleiders voor de andere groepen, jonger en mobieler dan de majority, niet prijsgevoelig. Deze groep vormt 13,5 procent van de potentile kopers....

klik voor meer informatie
, early majorityEarly majorityDe kenmerken van de vroege meerderheid zijn: hogere dan gemiddelde status, wachten met adoptie op legitimatie van early adopters, lange periode tussen trial en adoptie. Deze groep vormt 34 procent van de potentile kopers. ...

klik voor meer informatie
, late majorityLate majorityAlgemene kenmerken van deze late meerderheid van kopers zijn: lagere dan gemiddelde status, lager dan gemiddeld inkomen, vooral op eigen groep gericht. Deze groep vormt 34 procent van de potentile kopers. ...

klik voor meer informatie
en laggardsLaggardsAlgemene kenmerken van deze achterblijvers zijn: lagere dan gemiddelde status, weinig sociale contacten, een zekere weerstand tegen veranderingen. Deze groep vormt 16 procent van de potentile kopers....

klik voor meer informatie
.
Meestal is het zo dat een individuele consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
voor elk productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
in een andere adopterscategorie valt. Van een bepaald productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
kan dus op een gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
moment in de productlevenscyclusProductlevenscyclusDe in fases onderverdeelde bedrijfstakomzet van een product toegespitst op de omzet van de productvorm. We kennen vier fases, die elk afzonderlijk zijn opgenomen - de introductiefase; - de groeifase; - de volwassenheidfase (ook: rijpheidsfase, verzadigingsfase); - de terugvalfase....

klik voor meer informatie
een bepaalde adoptiecategorieAdoptiecategorieEen van een aantal groepen van kopers, die zich van elkaar onderscheiden ten aanzien van de snelheid waarmee na de introductie van een product het aanvaardingsproces start. E.M. Rogers heeft vijf adoptiecategorien onderscheiden: - innovators (consumptiepioniers) 2,5%; - early adopters (vroege...

klik voor meer informatie
een segmentSegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien....

klik voor meer informatie
zijn. Dit segmentSegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien....

klik voor meer informatie
kan worden gekarakteriseerd door middel van socio-economische en demografische variabelen om zo de meest geschikte marketingmix voor die categorie te bepalen.


5.3.8 - Gevoeligheid voor marketingmixinstrumenten

Consumenten van een bepaald productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
verschillen in hun reacties op veranderingen in de marketingmix. We zijn dit al tegengekomen bij de segmentatie naar merkentrouwMerkentrouwMen spreekt van merkentrouw, als de consument bereid is tot een koopinspanning om het betreffende merk te bemachtigen. Gevolg is dat een merkentrouwe consument nauwelijks van merk wisselt. Merkentrouw is een graadmeter voor de sterkte van een merk. ...

klik voor meer informatie
. Voor de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
is het van belang te weten: Multisegmentatie
Uit de behandeling van de segmentatiecriteria kan onder andere worden afgeleid dat bij segmentatie vaak meerdere segmentatiecriteria en segmentatievariabelen een rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
spelen. We spreken dan van multisegmentatieMultisegmentatieSegmentatie waarbij meerdere segmentatiecriteria en segmentatievariabelen een rol spelen....

klik voor meer informatie
. Zo kan men bijvoorbeeld de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
in zijn algemeenheid segmenteren op: Aanvullende segmentatievariabelen
Bij segmentatie op basis van koopmotieven, koopgedragKoopgedragFase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de feitelijke aankoop van producten. Onder aankoopgedrag hoort daarom ook: het gedrag op weg naar de plaats van aankoop en de frequentie van de aankopen....

klik voor meer informatie
en marketingmixgevoeligheid zijn aanvullende segmentatievariabelen nodig om inzicht te verkrijgen in: Macro- en microsegmentatie
MacrosegmentatieMacrosegmentatieBegrip: Macrosegmentatie zie ook: Business marketing Microsegmentatie Een grote segmentatie in de business marketing, waarbij men als eerste stap in het segmentatieproces de totale markt opdeelt in afnemersgroepen die niet aan koopgedrag gekoppeld zijn (grootte van de afnemers, branche,...

klik voor meer informatie
is een grove segmentatie in de businessmarketing. Alseerste stap in het segmentatieprocesSegmentatieprocesHet proces van het verdelen van een heterogene markt in homogene deelmarkten. Dit proces bestaat uit drie stappen: 1. Het opsporen en karakteriseren van marktsegmenten, waarbij men in de praktijk de markt eerst opdeelt in segmenten en dan bepaalt wat de gezochte nuttigheden in deze segmenten...

klik voor meer informatie
deelt men dan de totale marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
op in afnemersgroepen die niet aan koopgedragKoopgedragFase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de feitelijke aankoop van producten. Onder aankoopgedrag hoort daarom ook: het gedrag op weg naar de plaats van aankoop en de frequentie van de aankopen....

klik voor meer informatie
gekoppeld zijn (grootte afnemers, brancheBrancheCriterium voor macrosegmentatie in business marketing....

klik voor meer informatie
, vestigingsplaats). Na macrosegmentatieMacrosegmentatieBegrip: Macrosegmentatie zie ook: Business marketing Microsegmentatie Een grote segmentatie in de business marketing, waarbij men als eerste stap in het segmentatieproces de totale markt opdeelt in afnemersgroepen die niet aan koopgedrag gekoppeld zijn (grootte van de afnemers, branche,...

klik voor meer informatie
volgt de microsegmentatieMicrosegmentatieVerdere opdeling van (macro)segmenten op basis van overeenkomsten in koopgedrag, de grootte van de DMU en de mate van aankoopcomplexiteit....

klik voor meer informatie
, een verdere opdeling op basis van overeenkomsten in koopgedragKoopgedragFase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de feitelijke aankoop van producten. Onder aankoopgedrag hoort daarom ook: het gedrag op weg naar de plaats van aankoop en de frequentie van de aankopen....

klik voor meer informatie
, de grootte van het koopcentrumKoopcentrumBegrip: Koopcentrum zie ook: Business marketing PSU De groep mensen die in een kopende organisatie is betrokken bij de inkoopbeslissingen. De groep kan een wisselende samenstelling hebben al naar gelang het product dat men inkoopt. Meestal maken deel van de groep uit: inkopers, managers,...

klik voor meer informatie
(de Decision Making Unti of DMU) en de mate van aankoopcomplexiteit.