» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

Inhoudsopgave

11.5 - Fases in het productontwikkelingsproces

Het productontwikkelingsproces bestaat uit de volgende fases die moeten worden doorlopen bij de productontwikkeling:
 1. de exploratie: verzameling van ideeën;
 2. de screening: ruwe selectie van ideeën;
 3. de conceptontwikkeling: nadere uitwerking van ideeën (tekening op papier);
 4. de strategieontwikkeling: onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

  klik voor meer informatie
  naar winst- en omzetmogelijkheden;
 5. de fysieke productontwikkeling: technische realisatie van het nieuwe productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

  klik voor meer informatie
  (soms eerst een prototype: eerste proefmodel van een nieuw productNieuw productWe onderscheiden de volgende graden van nieuwheid: - productinnovatie; - nieuw merk; - varianten van bestaande producten; - productmodificatie. ...

  klik voor meer informatie
  , dat alle voorziene technische functies reeds kan uitoefenen);
 6. tests;
 7. de productintroductiefaseProductintroductiefaseHet nieuwe product wordt op de markt gebracht....

  klik voor meer informatie
  .
Na elk van de genoemde fases volgt een beslissing: doorgaan met de volgende fase of stoppen.Overigens kan de volgorde waarin de fases worden doorlopen, per productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
verschillen. Bij ‘eenvoudige’ nieuwe producten zal wellicht al in de derde fase een prototypePrototypeZowel het ontwerpen van de functionele kenmerken van een product, alsook de vraag hoe de psychologische aspecten moeten worden omgebouwd in fysieke prikkels....

klik voor meer informatie
aanwezig kunnen zijn in plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van in de vijfde fase. De fases exploratie en conceptontwikkelingConceptontwikkelingVertaling van de propositie in een creatief idee. Men buigt zich over de stijl, toon, woorden en beelden. Men stelt globaal vast wat de inbreng moet zijn van humor, erotiek, argumentatie. Heeft het reclamebureau een aantal concepten in ruwe vorm op tafel liggen, dan kan de klant een keuze maken....

klik voor meer informatie
worden vaak gecombineerd. Men kan ook een fase geheel overslaan, wanneer men denkt voldoende zeker te zijn.11.5.1 - De exploratie

In de exploratiefaseExploratiefaseFase in het productontwikkelingsproces waarin men ideen verzamelt voor nieuwe producten. ...

klik voor meer informatie
worden nieuwe ideeën voor eventuele nieuwe producten verzameld. Een productidee is een mogelijk productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
in functionele termen omschreven. Voorbeeld: een idee om op basis van melk en vruchtensap een frisdrank te maken.
Elk idee is welkom; in principe vindt in deze fase geen selectie plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
. Bronnen voor ideeën voor nieuwe producten kunnen zijn:
Naast deze bronnen van ideeën zijn er ook verschillende technieken waarmee men het creatieve proces van het opwekken van ideeën kan stimuleren. We hebben al de groepsdiscussieGroepsdiscussieOngestructureerd of halfgestructureerd interview met een aantal geselecteerde personen. Doel is vooral materiaal aan te dragen voor verder onderzoek. Meestal exploratief en kwalitatief onderzoek....

klik voor meer informatie
genoemd. Andere technieken:
 • brainstorming: bijeenkomst van functionarissen om op vrijblijvende manier gezamenlijk zoveel mogelijk oplossingen voor een bepaald probleem (of ideeën voor nieuwe producten) aan te dragen; kritiek op elkaars ideeën is niet toegestaan; men moet er juist positief op ingaan en meehelpen het idee verder uit te werken;
 • combinatietechnieken: men combineert een aantal zaken met elkaar om zo mogelijk een nieuwe ‘zaak’ (lees: idee) te krijgen.


Voorbeelden:
 • verschillende verpakkingen combineren met verschillende producten;
 • verschillende assortimentsonderdelen met elkaar combineren;
 • verschillende basisgrondstoffen/materialen met verschillende producten combineren.
Zou men de aanpak van verschillende assortimentsonderdelen bijvoorbeeld toepassen op het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
van Philips, dan kan men veel nieuwe producten ‘verklaren’.

Ideeënexploratie moet systematisch worden opgezet, moet gepland worden, om een regelmatige stroom van nieuwe ideeën te krijgen.


11.5.2 - De screening

Terwijl de exploratiefaseExploratiefaseFase in het productontwikkelingsproces waarin men ideen verzamelt voor nieuwe producten. ...

klik voor meer informatie
is gericht op het verzamelen van zoveel mogelijk ideeën, is het in de screeningfaseScreeningfaseFase in het productontwikkelingsproces waarin het aantal ideen wordt gereduceerd. Men onderzoekt globaal of het idee in het productieproces en op de markt kansen heeft....

klik voor meer informatie
en de volgende fases juist de bedoeling om het aantal ideeën te reduceren. Aan reduceren kleven twee gevaren:
 • Men keurt een goed idee af, de zogenoemde stop error.
 • Men laat een slecht idee doorgaan, de zogenoemde go error.
Vanzelfsprekend moet men proberen het evaluatieproces zo te laten verlopen dat zo weinig mogelijk van deze fouten worden gemaakt. Daarom heeft men de evaluatieEvaluatieLetterlijk: beoordeling van de waarde. Voor de beoordeling heeft men criteria nodig, de zogeheten evaluatiecriteria. In het koopproces: de beoordeling van de overwogen alternatieven. De consument of de industrile koper beoordeelt, uitgaande van de door hem gezochte nuttigheden, de prestaties van...

klik voor meer informatie
ook in meerdere fases opgedeeld. De screeningfaseScreeningfaseFase in het productontwikkelingsproces waarin het aantal ideen wordt gereduceerd. Men onderzoekt globaal of het idee in het productieproces en op de markt kansen heeft....

klik voor meer informatie
is hiervan de eerste. Het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van doelstellingen, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hirarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
is: op snelle wijze en tegen weinig kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
de bruikbare ideeën scheiden van de niet-bruikbare (in hoeverre past een idee in de productpolitiekProductpolitiekVastlegging op welke wijze en tot hoever de diverse niveaus in de onderneming betrokken zijn/verantwoordelijk zijn voor de te onderscheiden graden van productontwikkeling. Wordt aangegeven door de langetermijnondernemingsstrategie. Simpele modificaties van het product worden door de productmanagers...

klik voor meer informatie
en voldoet het aan de geformuleerde doelstellingen). Uiteraard is deze beoordeling enigszins oppervlakkig. Er is immers nog geen concreet productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
en van veel onderzoeksgegevens is nog geen sprake. Intuïtie, inzicht en ervaring spelen een grote rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
bij de beoordeling.

Aan de basis van de beoordeling ligt meestal een checklistChecklistIn de betekenis van controlelijst gebruikt bij marktonderzoek. Hulplijst bij het voeren van open vraaggesprekken. Alle op de lijst staande onderwerpen moeten aan de orde komen. Het is geen vragenlijst, maar een hulpmiddel om te voorkomen dat de ondervrager een onderwerp vergeet....

klik voor meer informatie
met een groot aantal beoordelingspunten die zijn verdeeld over meerdere criteria:

De aantrekkelijkheid van de markt die bij het productidee hoort
Dit resulteert bijvoorbeeld in een oordeel over de volgende punten:
 • de marktgrootte;
 • de mogelijke ontwikkeling van de markt;
 • aantallen concurrenten, sterkte van de concurrentie;
 • het prijs- en winstniveau.
Om deze beoordeling te kunnen maken, moet men inzicht hebben in onder andere de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
en de mogelijke productvoordelen.

De aantrekkelijkheid van het idee voor de onderneming
In hoeverre maakt een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
op basis van het idee gebruik van de sterke punten en/of mogelijkheden van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
. Naarmate een idee beter past bij de sterke punten, is de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
groter dat het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
een succes wordt. Beoordeeld kunnen bijvoorbeeld worden:
 • het gebruik van de volgende productiemiddelen:
 • de huidige productiecapaciteit;
 • de aanwezige arbeidskrachten;
 • de aanwezige R&D (research en development);
 • de huidige grondstoffen (kunnen we het wel maken?)
 • het gebruik van de volgende marketingmiddelen:
 • de opgebouwde goodwill bij afnemers en handel;
 • de markt-knowhow;
 • de fysieke distributie-faciliteiten;
 • de distributiekanalen.
Bij de vergelijking van de verschillende ideeën geeft men elk idee een cijfer op basis van de score in de checklistChecklistIn de betekenis van controlelijst gebruikt bij marktonderzoek. Hulplijst bij het voeren van open vraaggesprekken. Alle op de lijst staande onderwerpen moeten aan de orde komen. Het is geen vragenlijst, maar een hulpmiddel om te voorkomen dat de ondervrager een onderwerp vergeet....

klik voor meer informatie
(zie figuur 11.2). De score van 6,25 in figuur 11.2 wordt vergeleken met die van andere ideeën. Slecht scorende productideeën (bijvoorbeeld lager dan 6,0) vallen af, de productideeën die overblijven, gaan door naar de volgende fase.

Figuur 11.2 De gewogen factormetingGewogen factormetingFase in de evaluatie van productideen. Bij vergelijking van verschillende ideen geeft men elk idee een cijfer op basis van de score in een checklist. ...

klik voor meer informatie
.

Bij de vergelijking van de verschillende ideeën kan men ook rekening houden met de mate van onzekerheid: daartoe verbindt men waarschijnlijkheidspercentages aan het al of niet optreden van bepaalde ontwikkelingen.


11.5.3 - De conceptontwikkeling

Hiervoor is gesproken over een productidee: een mogelijk productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
in functionele termen omschreven. Voorbeeld: een idee om op basis van melk en vruchtensap een frisdrank te maken.
In de conceptontwikkelingsfaseConceptontwikkelingsfaseFase in het productontwikkelingsproces waarbij een productidee wordt omgezet in een concept, omschreven vanuit de koop- en gebruikssituatie van de consument....

klik voor meer informatie
wordt het idee nader geconcretiseerd naar de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
toe. Er is sprake van een productconcept: een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
omschreven vanuit de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
in een koop- en gebruikssituatie.

Een idee kan tot meerdere concepten leiden. De marketingafdelingMarketingafdelingBundeling van alle commercile werkzaamheden in n afdeling met aan het hoofd een marketingmanager....

klik voor meer informatie
moet nu het ‘gevoel’ hebben dat ze enige interessante alternatieve concepten uit het idee kan ontwikkelen.
Uitgaande van het voorbeeld van een zuivelproducent die het idee heeft om op basis van melkgrondstoffen en vruchtensap een frisdrank te vervaardigen, kunnen verschillende concepten worden gemaakt. Daarbij wil men een antwoord hebben op de volgende vragen:

Voorbeeld: een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
wil een keuze maken uit de volgende twee concepten:
 • concept a: een dorstlessende, mineralen toevoegende, energie gevende frisdrank met sinaasappelsmaak voor, tijdens en na het sporten en trimmen;
 • concept b: een lekkere, gezonde frisdrank uit melk en sinaasappel voor de jeugd voor na school en ’s avonds bij de televisie..
Men kan een keuze uit die concepten baseren op twee gronden. Enerzijds kan men ze benaderen zoals we bij de screeningfaseScreeningfaseFase in het productontwikkelingsproces waarin het aantal ideen wordt gereduceerd. Men onderzoekt globaal of het idee in het productieproces en op de markt kansen heeft....

klik voor meer informatie
hebben gezien, en anderzijds is het mogelijk ook in deze fase de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
in te schakelen. Door vragen te stellen kan men immers de koopbereidheid meten. De vragen kunnen bijvoorbeeld luiden: De antwoorden van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
kunnen, geïnterpreteerd op basis van ervaringsnormen, een idee geven van de omzetmogelijkheden van het eventuele productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
.

Het voordeel van een dergelijke concepttestingConcepttestingOnderzoek waarbij men het concept van een product test. Dit is een moeilijk onderzoek, omdat men aan de ondervraagde niets concreets kan laten zien en ieder zo zijn eigen voorstelling van het concept heeft. Daarom visualiseert men het concept vaak door middel van een tekening. ...

klik voor meer informatie
is dat het relatief goedkoop is en dat het duurdere vervolgfases kan uitsparen.
Het nadeel is dat de resultaten weinig betrouwbaar kunnen zijn in verband met het beroepBeroepWerkzaamheid, betaalde bezigheid, waarvoor iemand de geschikte kwalificaties heeft. Het beroep is een (intrapersoonlijke) factor in de verklaring van het consumentengedrag. Behalve in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld beroepskleding, of afwijkende bezoektijden aan dienstverleners of winkels die...

klik voor meer informatie
dat men moet doen op het voorstellingsvermogen van de consument: men praat met hem over een concept, maar het werkelijke concrete productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
kan men hem meestal niet laten zien of laten proeven. Bij technisch ‘eenvoudig’ te ontwikkelen producten zal men in de concepttestfase ook vaak kunnen beschikken over een prototypePrototypeZowel het ontwerpen van de functionele kenmerken van een product, alsook de vraag hoe de psychologische aspecten moeten worden omgebouwd in fysieke prikkels....

klik voor meer informatie
. In dat geval zal men betrouwbaarder informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
krijgen.

De conceptontwikkelingsfaseConceptontwikkelingsfaseFase in het productontwikkelingsproces waarbij een productidee wordt omgezet in een concept, omschreven vanuit de koop- en gebruikssituatie van de consument....

klik voor meer informatie
kan eventueel worden overgeslagen of worden ingebouwd in de exploratie- of de screeningfaseScreeningfaseFase in het productontwikkelingsproces waarin het aantal ideen wordt gereduceerd. Men onderzoekt globaal of het idee in het productieproces en op de markt kansen heeft....

klik voor meer informatie
.
 

11.5.4 - De strategieontwikkeling

In de screeningfaseScreeningfaseFase in het productontwikkelingsproces waarin het aantal ideen wordt gereduceerd. Men onderzoekt globaal of het idee in het productieproces en op de markt kansen heeft....

klik voor meer informatie
speelden inzicht, intuïtie en ervaring een belangrijke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
bij het inschatten van de markt-en winstmogelijkheden van het idee. Voordat men echter nog meer geld in de ontwikkeling van het concrete productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
gaat investeren, wil men meer zekerheid. Men wil een op ‘harde cijfers’ gebaseerd oordeel over de mogelijkheden van de productideeën die nog overblijven. Er moet een antwoord worden gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
op de vraag of het eventuele nieuwe productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
aan de ondernemingsdoelstellingen voldoet voor wat betreft omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
, winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
en rendementRendementHet rendement van een onderneming of een deel van een onderneming is de verhouding van het in de onderneming vastgelegde vermogen en de opbrengst (winst) die met dat vermogen is behaald....

klik voor meer informatie
.

De fase van de strategieontwikkeling valt uiteen in: De moeilijkheidsgraad van deze schattingen is evenredig aan de graad van nieuwheid van het productconcept: De schatting van de kosten en de winst
Terwijl de schattingSchattingUitkomst van een steekproef. Een steekproef geeft nooit een exacte uitkomst. Er zijn onnauwkeurigheidsgrenzen....

klik voor meer informatie
van de verwachte omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
bij nieuwe producten al verre van eenvoudig is, is de schattingSchattingUitkomst van een steekproef. Een steekproef geeft nooit een exacte uitkomst. Er zijn onnauwkeurigheidsgrenzen....

klik voor meer informatie
van de daarbijbehorende kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
en winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
nog moeilijker. De onzekerheid neemt immers toe doordat deze zaken onderling met elkaar in verband staan:
Time to market
Belangrijke strategische beslissingen op organisatieniveau en op marketingniveau hebben betrekking op de timing van het op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
brengen van het product: wil men met een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
al dan niet als pionier op een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
gaan opereren. De keuze die men hierbij maakt, bakent vele beslissingen af die ten aanzien van de marketinginstrumenten moeten worden genomen. Ook de vraag of de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
al rijp is voor het nieuwe productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
, speelt mee.


11.5.5 - De fysieke productontwikkelingsfase

De productideeën en productconcepten die de vorige fase met gunstige afloop hebben doorlopen, worden in de fysieke productontwikkelingsfaseFysieke productontwikkelingsfaseFase in het productontwikkelingsproces. Productideen en productconcepten worden in deze fase verder ontwikkeld tot storingvrije, economisch te produceren producten....

klik voor meer informatie
verder ontwikkeld tot storingvrije, economisch te produceren producten.
Bij veel nieuwe producten betekent dat: de ontwikkeling van een aantal prototypen door de afdeling R&D. Daarna moet het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
uitvoerig worden getest (bijvoorbeeld ook op productiemogelijkheid). Afhankelijk van de ingewik¬keldheid en de nieuwheid van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
duurt deze ontwikkeling maanden of jaren. Meestal is het de langste fase in het totale productontwikkelingsproces.

Het prototype
Bij de ontwikkeling van het prototypePrototypeZowel het ontwerpen van de functionele kenmerken van een product, alsook de vraag hoe de psychologische aspecten moeten worden omgebouwd in fysieke prikkels....

klik voor meer informatie
gaat het niet alleen om het ontwerpen van de functionele kenmerken, maar ook om de vraag hoe de psychologische aspecten moeten worden omgebouwd in fysieke prikkels. Dit betekent dat men op de hoogte moet zijn van de verschillende reacties van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
op kleuren, groottes, gewichten, vormen en andere fysieke prikkels. Denk bijvoorbeeld aan de vormgeving van de Senseo. In het geval van badschuim komt een groene kleur bijvoorbeeld over als fris, roze als schoonheid en een combinatie van geel en groen als sportief. Bij afwasmiddelen komen schuim en trage viscositeit over als sterke eigenschappen. Bij een stofzuiger associeert men het vermogenVermogenVoor de financiering van de onderneming aangewende geldmiddelen. Het vermogen kan in uiteenlopende vermogensvormen zijn ingebracht....

klik voor meer informatie
van de motor met zuigkracht. Bij een digitale camera het aantal megapixels.

In deze fase werken de marketingmensen dan ook vaak samen met de technische mensen; daarbij geven de marketingmensen hun oordeel over de mate waarin fysieke eigenschappen beantwoorden aan de gewenste producteigenschappen. Bij de ontwikkeling van niet-duurzame consumptiegoederen kan men bijvoorbeeld met behulp van consumer preference testingConsumer preference testingOnderzoek om inzicht te krijgen in de mate waarin consumenten bepaalde productattributen prefereren. De voorkeuren worden in zogenaamde voorkeurcurven vastgelegd...

klik voor meer informatie
inzicht krijgen in de mate waarin consumenten bepaalde productattributen prefereren. De voorkeuren kan men vastleggen in zogenoemde voorkeurcurven.
Een limonadeproducent bijvoorbeeld zal de voorkeurcurvevoor de mate van zoetheid kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van een nieuwe frisdrank (zie figuur 11.3).


Figuur 11.3 De voorkeurcurveVoorkeurcurveVoorkeuren legt men vast in zogenoemde voorkeurcurven....

klik voor meer informatie
.

De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
kan nu het optimale suikergehalte voor het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
bepalen.
Let op: Het is niet per definitie zo dat dit het suikergehalte met de grootste voorkeur hoeft te zijn. Immers, de concurrenten kunnen dit ook reeds hebben bedacht. In zo’n geval kan een klei¬nere marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
met minder concurrenten raadzamer zijn. Het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
gaan maken met de hoogste voorkeur noemt men niet ten onrechte de meerderheidsvalkuilMeerderheidsvalkuilVervaardigen van een product met de grootste voorkeur van consumenten, nadat een onderzoek (bijvoorbeeld consumer preference testing) heeft uitgewezen welke productsamenstelling de grootste voorkeur van consumenten geniet. Gaat een onderneming dit product produceren, dan kan zij wel eens in een...

klik voor meer informatie
(of: majority fallacy).
11.5.6 - Tests

We onderscheiden productttests en markttests.

Producttests
Als het prototypePrototypeZowel het ontwerpen van de functionele kenmerken van een product, alsook de vraag hoe de psychologische aspecten moeten worden omgebouwd in fysieke prikkels....

klik voor meer informatie
klaar is, moet het aan intensieve functionele en consumententests worden blootgesteld.
Bij functionele tests wordt in het laboratorium de werkelijkheid nagebootst om het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
op veiligheid, betrouwbaarheidBetrouwbaarheidAspect van een steekproefresultaat: de in een percentage uitgedrukte kans dat een identiek eindresultaat wordt verkregen als het steekproefonderzoek op dezelfde wijze zou worden herhaald. In de praktijk van het marktonderzoek werkt men met de volgende betrouwbaarheidsgetallen (voor steekproeven met...

klik voor meer informatie
, duurzaamheid, enzovoort te toetsen. Voor geneesmiddelen kan dit betekenen dat jarenlange proefnemingen op dieren (en uiteindelijk ook op mensen) moeten worden verricht.
Bij consumententests onderzoekt men de reacties van consumenten op het prototypePrototypeZowel het ontwerpen van de functionele kenmerken van een product, alsook de vraag hoe de psychologische aspecten moeten worden omgebouwd in fysieke prikkels....

klik voor meer informatie
. Dit kan in het laboratorium gebeuren, maar men kan het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
ook aan consumenten meegeven om het onder normale condities thuis te testen. Voor consumentengoederenConsumentengoederenGoederen bestemd voor de consument als eindgebruiker....

klik voor meer informatie
– duurzaam of niet-duurzaam – is het laatste gebruikelijk.

We onderscheiden de volgende producttests:
Behalve de technisch-fysieke kanten moeten ook andere onderdelen van het totale productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
worden bepaald. Hierbij kunt u denken aan het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
, de verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en efficint hanteerbaar bij de...

klik voor meer informatie
, de serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
en de garantieGarantieDe garantie is de verzekering van de producent of verkoper dat het product zal voldoen aan bepaalde vastgestelde normen...

klik voor meer informatie


Markttests
In principe is het nieuwe productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
na de ontwikkelingsfase gereed voor introductie op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. Toch stelt men dit vaak uit, omdat men met name over de te verwachten omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
nog onvoldoende zekerheid heeft: gaat de introductie van het nieuwe productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
wel lukken?
Want ondanks het feit dat veel onderdelen van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
in de voorgaande fase wel aan een consumentenoordeel zijn onderworpen, gebeurde dat voornamelijk in ‘laboratoriumsituaties’.

Door het houden van allerlei markttests, waarin de werkelijke koop- en gebruikssituaties worden gesimuleerd, probeert men meer zekerheid te krijgen. We zullen de volgende markttests bespreken: Het verkoopgolfonderzoek
Bij het verkoopgolfonderzoekVerkoopgolfonderzoekHierbij geeft men een testgroep consumenten het te testen product. Daarna bezoekt men die consumenten nog enige keren om hun een keuze te laten maken uit het geteste product en een aantal concurrerende producten, die tegen licht gereduceerde prijzen worden aangeboden. Op deze manier krijgt men een...

klik voor meer informatie
geeft men een testgroep consumenten het te testen productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. Daarna bezoekt men die consumenten nog enige keren om hen een keuze te laten maken uit het geteste productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
en een aantal concurrerende producten, die tegen licht gereduceerde prijzen worden aangeboden. Op deze manier krijgt men een redelijk betrouwbare schattingSchattingUitkomst van een steekproef. Een steekproef geeft nooit een exacte uitkomst. Er zijn onnauwkeurigheidsgrenzen....

klik voor meer informatie
van de herhalingsaankopen. Immers: de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
moet het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
betalen en er zijn ook concurrerende producten. Eventueel kan men de consumenten tussentijds nog aan bepaalde vormen van reclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
(folder, direct mail) blootstellen.

Andere voordelen van deze onderzoekstechniek zijn:
 • het feit dat de concurrent niet op de hoogte wordt gebracht;
 • het feit dat deze methode erg goedkoop is.
Een bezwaar is uiteraard dat men alleen inzicht krijgt in de herhalingsaankopen en niet in de eerste aankopen (de eerste keer wordt het te testen productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
immers gratis gegeven). Bij consumenten die niet tot herhalingsaankoopHerhalingsaankoopAankoop van een verbruiksgoed door consumenten die het product voor de tweede of zoveelste keer kopen. Het percentage herhalingsaankopen wordt uitgedrukt als percentage van diegenen die het product of merk ten minste nmaal hebben gekocht....

klik voor meer informatie
overgaan, kan men eventueel nog vragen naar de redenen daarvan (prijs, bevalt niet, enzovoort). 

De winkelnabootsing
De winkelnabootsingWinkelnabootsingMarkttest die de winkelsituatie imiteert. Men toont aan een groep van 40 huisvrouwen tv-commercials en reclamemateriaal. Dit omvat een aantal spots/advertenties van bestaande merken en van het nieuw te testen merk. Aan ieder van de huisvrouwen wordt vervolgens een bepaald geldbedrag gegeven. Dit...

klik voor meer informatie
werkt als volgt: Aan een groep van 40 huisvrouwen vertoont men tv¬-commercials en reclamemateriaal. Dit omvat een aantal spots/advertenties van bestaande merken en een aantal spots/advertenties van het nieuw te testen merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
. Aan ieder van de huisvrouwen wordt vervolgens een bepaald geldbedrag gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
. Dit mogen ze houden, maar ze worden ook in de gelegenheid gesteld hiervoor producten van de soort van het te testen productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
te kopen. Besluit de huisvrouw tot kopen, dan moet ze een keuze maken uit het te testen productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
en enkele concurrerende producten. Op deze manier krijgt men inzicht in de bereidheid tot eerste aankopen en de effectiviteit van de getoonde reclameuitingen. Bijkomend voordeel van deze methode is wederom dat de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
niet wordt ingelicht. De resultaten van het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
blijken in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
tot betrouwbare omzetschattingen te leiden.

De sensor test
De sensortest is een combinatie van verkoopgolfonderzoekVerkoopgolfonderzoekHierbij geeft men een testgroep consumenten het te testen product. Daarna bezoekt men die consumenten nog enige keren om hun een keuze te laten maken uit het geteste product en een aantal concurrerende producten, die tegen licht gereduceerde prijzen worden aangeboden. Op deze manier krijgt men een...

klik voor meer informatie
en winkelnabootsingWinkelnabootsingMarkttest die de winkelsituatie imiteert. Men toont aan een groep van 40 huisvrouwen tv-commercials en reclamemateriaal. Dit omvat een aantal spots/advertenties van bestaande merken en van het nieuw te testen merk. Aan ieder van de huisvrouwen wordt vervolgens een bepaald geldbedrag gegeven. Dit...

klik voor meer informatie
. Op basis van schattingen omtrent de cumulatieve penetratieCumulatieve penetratieBegrip: Cumulatieve penetratie zie ook: Parfitt Collins-analyse Deze indicator is het aantal afnemers dat het product in de meetperiode ten minste eenmaal heeft gekocht als percentage van het marktpotentieel (vaak ook: van de effectieve vraag gemeten naar vraageenheden). ...

klik voor meer informatie
 en de herhalingsaankopen wordt een schattingSchattingUitkomst van een steekproef. Een steekproef geeft nooit een exacte uitkomst. Er zijn onnauwkeurigheidsgrenzen....

klik voor meer informatie
gemaakt van het te verwachten marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
.
Andere informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
die uit de sensortest bekend wordt, is: Voorbeeld: Als basis geldt een steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
van 200 personen uit de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
. Van elke persoon wordt de evoked setEvoked setGroep van merken die voldoen aan de gehanteerde criteria, waaruit de consument tijdens de merkevaluatie zijn uiteindelijke keuze maakt...

klik voor meer informatie
van merken vastgesteld. Vervolgens wordt van elk merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
uit deze evoked setEvoked setGroep van merken die voldoen aan de gehanteerde criteria, waaruit de consument tijdens de merkevaluatie zijn uiteindelijke keuze maakt...

klik voor meer informatie
de mate van voorkeur bepaald. Hierna vindt confrontatie plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
met een aantal advertenties (of tv-spots), waaronder die van het testproduct. In een gesimuleerde winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
, waarin een zo compleet mogelijke afspiegeling van het aanbod van de desbetreffende productsoort aanwezig is, doen de proefpersonen aankopen. Als het testproduct niet wordt gekocht, wordt het ‘als dank’ meegegeven. Na verloop van tijd wordt elke proefpersoonProefpersoonPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enqute, observatie of experiment....

klik voor meer informatie
thuis bezocht. Bij dit bezoek wordt wederom een voorkeursvolgorde van de producten uit de evoked setEvoked setGroep van merken die voldoen aan de gehanteerde criteria, waaruit de consument tijdens de merkevaluatie zijn uiteindelijke keuze maakt...

klik voor meer informatie
(waarin nu ook het testproduct is opgenomen) vastgesteld en wordt de proefpersoonProefpersoonPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enqute, observatie of experiment....

klik voor meer informatie
de gelegenheid geboden tot aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industrile onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initile aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
van pro-ducten uit de betreffende productsoort (waaronder ook het testproduct). Vervolgens wordt de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
geconfronteerd met verschillende koopsituaties, met merken uit zijn evoked setEvoked setGroep van merken die voldoen aan de gehanteerde criteria, waaruit de consument tijdens de merkevaluatie zijn uiteindelijke keuze maakt...

klik voor meer informatie
tegen de gangbare prijzen en met het testproduct tegen steeds wisselende prijzen. Uit de zo verzamelde gegevens maakt men op drie manieren voorspellingen over het te verwachten marktaandeel:
Voordelen van de sensortest zijn onder andere:
 • snel;
 • blijft geheim voor de concurrent;
 • veel informatie;
 • betrouwbaar door combinatie van meettechnieken.

De minitestmarkt
Bij de minitestmarktMinitestmarktHierbij introduceert men het product bij een bepaalde winkelketen; het is een proefintroductie bij n grootwinkelbedrijf....

klik voor meer informatie
introduceert men het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
bij een bepaalde winkelketen; het is een proefintroductie bij één grootwinkelbedrijfGrootwinkelbedrijfEen onder een eenheidsnaam werkende overwegend centraal bestuurde detailhandelsorganisatie met meerdere filialen en ten minste 50 werknemers. Om de verbondenheid van de filialen bij de consument duidelijk te maken hebben ze allemaal dezelfde huisstijl. Een grootwinkelbedrijf is tevens een...

klik voor meer informatie
. Op deze manier kan men niet alleen de werking van het winkelmateriaal uittesten, maar ook (via dagboekrapporten van de consumenten) eerste aankopen en herhalingsaankopen meten. Voordeel boven een testmarktTestmarktEn van de mogelijke markttests. De meest waarheidsgetrouwe vorm waarin een nieuw product, nieuw merk of nieuwe winkel kan worden uitgetest: het is een introductie van een nieuwe marketingmix op beperkte schaal (in een bepaald gebied). Men verkrijgt hiermee een natuurlijke reactie van de...

klik voor meer informatie
is dat men geen activiteiten hoeft te ontplooien voor de distributie: het grootwinkelbedrijfGrootwinkelbedrijfEen onder een eenheidsnaam werkende overwegend centraal bestuurde detailhandelsorganisatie met meerdere filialen en ten minste 50 werknemers. Om de verbondenheid van de filialen bij de consument duidelijk te maken hebben ze allemaal dezelfde huisstijl. Een grootwinkelbedrijf is tevens een...

klik voor meer informatie
biedt zichzelf tegen vergoeding aan of een gespecialiseerd marktonderzoekbureauMarktonderzoekbureauOnderneming die in opdracht van andere organisaties marktonderzoek verricht. Ook verrichten marktonderzoekbureaus onderzoek voor eigen rekening en risico, waarvan ze de resultaten vervolgens al dan niet tegen betaling naar buiten brengen. Er zijn gespecialiseerde bureaus (die bijvoorbeeld alleen...

klik voor meer informatie
regelt het een en ander.


De testmarkt
Een testmarktTestmarktEn van de mogelijke markttests. De meest waarheidsgetrouwe vorm waarin een nieuw product, nieuw merk of nieuwe winkel kan worden uitgetest: het is een introductie van een nieuwe marketingmix op beperkte schaal (in een bepaald gebied). Men verkrijgt hiermee een natuurlijke reactie van de...

klik voor meer informatie
is de meest waarheidsgetrouwe vorm waarin een nieuw productNieuw productWe onderscheiden de volgende graden van nieuwheid: - productinnovatie; - nieuw merk; - varianten van bestaande producten; - productmodificatie. ...

klik voor meer informatie
kan worden uitgetest: het is een introductie van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
en de marketingstrategieMarketingstrategieUitgestippeld beleid waarmee de onderneming de marketingdoelstellingen wenst te realiseren. Bestaat uit: de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie. ...

klik voor meer informatie
op beperkte schaal (in een bepaald gebied).

Redenen voor een testmarkt:
 • meer zekerheid verkrijgen over de mogelijke afzet/omzet;
 • verschillende marketingstrategieën uitproberen;
 • inzicht verkrijgen in de marktsegmenten (koopgedrag, type consument);
 • fouten in de marketingmix onderkennen.
Bezwaren van een testmarkt: Wanneer houdt men een testmarkt?
Onder de volgende omstandigheden kan het houden van een testmarktTestmarktEn van de mogelijke markttests. De meest waarheidsgetrouwe vorm waarin een nieuw product, nieuw merk of nieuwe winkel kan worden uitgetest: het is een introductie van een nieuwe marketingmix op beperkte schaal (in een bepaald gebied). Men verkrijgt hiermee een natuurlijke reactie van de...

klik voor meer informatie
heel zinvol zijn:


11.5.7 - De productintroductiefase

In de introductiefaseIntroductiefaseFase van de productlevenscyclus waarin het nieuwe product op de markt wordt gentroduceerd. Kenmerken zijn consumentenweerstand, geringe distributie en meestal gebrek aan productiecapaciteit. Vaak zijn er onvoldoende expansiemogelijkheden in verband met technische aanloopproblemen....

klik voor meer informatie
wordt het nieuwe productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
gebracht. Voordat men echter tot lanceringLanceringBegrip: Lancering zie ook: Productontwikkelingsproces Laatste fase van het productontwikkelingsproces: het op de markt brengen van het product. ...

klik voor meer informatie
van dat nieuwe productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
overgaat, moet men: Met al deze zaken is veel geld gemoeid. Zoveel, dat de marketingkosten in het eerste levensjaar van een nieuw productNieuw productWe onderscheiden de volgende graden van nieuwheid: - productinnovatie; - nieuw merk; - varianten van bestaande producten; - productmodificatie. ...

klik voor meer informatie
(volgens Ph. Kotler in MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
Management) gemiddeld 57% van de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
bedragen tegen gemiddeld 14% bij een langer bestaand productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
.

Bij de lanceringLanceringBegrip: Lancering zie ook: Productontwikkelingsproces Laatste fase van het productontwikkelingsproces: het op de markt brengen van het product. ...

klik voor meer informatie
heeft men de keuze tussen twee lanceringsstrategieën, namelijk: De keuze tussen deze twee strategieën is onder meer afhankelijk van: Ondanks alle voorbereidingen die voorafgaan aan de lanceringLanceringBegrip: Lancering zie ook: Productontwikkelingsproces Laatste fase van het productontwikkelingsproces: het op de markt brengen van het product. ...

klik voor meer informatie
van een nieuw productNieuw productWe onderscheiden de volgende graden van nieuwheid: - productinnovatie; - nieuw merk; - varianten van bestaande producten; - productmodificatie. ...

klik voor meer informatie
, mislukt bij introductie nog ongeveer 50%. Uit onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
blijkt dat de belangrijkste kenmerken van geslaagde producten zijn:


11.5.8 - Samenvatting productontwikkelingsproces

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
11.1is een samenvattend schema van het productontwikkelingsproces.


11.1 Het productontwikkelingsproces
 Fases: Exploratie  Screening  Concept
ontwik-
keling 
Strategie
ontwik-
keling 
Product
ontwik-
keling 
Markttests  Lancering 
 Doel:  Zoveel mogelijkk ideeën verzamelen  Selectie op basis van inzicht, intuïtie en ervaring  Eerste beoordeling door consument  Beoordeling op basis van winst en omzet  Ontwikkeling prototype, technisch en marketing  Meer zekerheid over omzet-mogelijkheden  Introductie
 Technieken:  Groeps-discussies
Brainstorming
Combinatie-technieken
 Checklist  DemonstratieDemonstratieIn de verkoop: Het tonen van de werking of het door de consument laten gewaarworden van de eigenschappen van een product. Demonstratie stelt de verkoper in staat de klant via zoveel mogelijk zintuigen te overtuigen van de voordelen van het product....

klik voor meer informatie
materiaal
Vragenlijst
 Vraag analyse
KostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
analyse
OmzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
analyse
 Test-technieken  Verkoopgolf-onderzoek
Winkel-nabootsing
Sensortest
Minitestmarkt
Testmarkt
 Grote schaal
Beperkte schaal
 Criterium overgang naar volgende fase    Voldoende markt-mogelijkheden en ondernemings-kansen  Voldoende koopbereid-heid  Voldoende winst / omzet-vooruitzichten  Realiseer-baarheid wat betreft techniek en marketing  Voldoende eerste en herhalings-aankopen  Succes = voldoen aan doelstelling