» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 18 - Promotie

Inhoudsopgave

18.7 - De bepaling van het promotiebudget

De vaststelling van de hoogte van het promotiebudgetPromotiebudgetHet totale bedrag dat aan de P van promotie zal worden besteed....

klik voor meer informatie
, dus van het totale bedrag dat aan de P van promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
zal worden besteed, is in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ¬Ďlaagste¬í niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben ¬Ė vanuit een planningsoptiek ¬Ė geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
geen eenvoudige zaak. Theoretisch is dit probleem echter op eenvoudige wijze op te lossen, namelijk door uit te gaan van een bepaald verband tussen promotie-uitgaven en omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
c.q. marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
. Dit verband staat bekend als de sales response functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
. Hierbij is de aanname dat de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
positief reageert op een verhoging van het budget. Het veronderstelde verloop van dit verband is weergegeven in figuur 18.5.
Figuur 18.5 Het verband tussen de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
c.q de winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
en de P-uitgaven.


Om een dergelijk verband te kunnen construeren moet voor elke hoogte van marketinguitgaven een optimale verdeling van deze uitgaven over de vier P’s worden vastgesteld. Pas dan kan men immers de (maximale) omzet/winst die bij dit uitgavenniveau hoort, bepalen. Met deze methode is dan tevens, via een verdeling van de uitgaven over de vier P’s, het promotiebudgetPromotiebudgetHet totale bedrag dat aan de P van promotie zal worden besteed....

klik voor meer informatie
bepaald.

In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ¬Ďlaagste¬í niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben ¬Ė vanuit een planningsoptiek ¬Ė geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
stuit deze methode op bezwaren: het is namelijk onmogelijk om betrouwbare schattingen te maken van het oneindige aantal mogelijke variaties. Daar gaat men dan ook anders te werk, volgens een (of een combinatie) van de volgende methoden:

Zoveel uitgeven aan promotie als mogelijk is (sluitpostmethode)
Bij deze methode wordt het verband tussen omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
en budget losgelaten. Het bedrag wat men aan promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
wil uitgeven is het bedrag wat uit de financiële begrotingBegrotingEen begroting is een schatting van de te maken kosten. In bepaalde gevallen aangevuld met een schatting van verwachte opbrengsten. Op basis van een begroting kunnen beslissingen over het beschikbaar stellen van middelen, het verlenen van een opdracht, enzovoort worden genomen. Daarom bestaan er...

klik voor meer informatie
beschikbaar komt

Een bepaald percentage van de verwachte omzet aan promotie uitgeven
Op grond van ervaringen in het verleden kan men enig inzicht ontwikkelen in de relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
omzet/promotiebudget. Tevens kan men zich bij de bepaling van de hoogte van het percentage laten leiden door marketingkennis. Invloed op het budget zullen namelijk hebben: Op grond van deze factoren zijn de promotieuitgaven erg uiteenlopend.

Het promotiebudget bepalen op grond van wat de concurrentie doet (pariteitenmethode)
Deze methode heeft als bezwaar dat men leunt op de wijsheid van de concurrent. Men vergelijkt zijn eigen situatie te veel met die van de concurrent, die wel eens een geheel andere doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
, andere doelen en daarmee samenhangend een andere opbouw van zijn marketingmix kan hebben.

Uitgaan van de promotiedoelen (taakstellende methode)
Deze methode is uit theoretisch oogpunt het best. Kwantificering van de exacte relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
is echter moeilijk. In de marketingmix hebben wij per P-element telkens een mix. Zo ook bij de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
. Om nu exact een directe relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
te leggen van één element uit de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
met een verhoging van de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
is vrij lastig.

Anti-cyclische methode
Bij deze methode verhoogt men de promotie-uitgaven bij een teruglopende omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
(of in elk geval minder laten dalen dan de omzet). Uit onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
is gebleken dat bedrijven die tijdens recesssies anticyclisch budgetteerden, hun marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
aanzienlijk zagen stijgen en dit na de recessie soms wisten te behouden.