» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 19 - Reclame

Inhoudsopgave

19.9 - De mediakeuze

De reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te beïnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
moet via een mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
(reclamedrager) de ontvanger bereiken. Omdat er veel verschillende media zijn, betekent dit een keuzeproces, waarbij de aard en grootte van de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
, de karakteristieken van de boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
en de karakteristieken van de verschillende media in het geding zijn. We zullen de mediakeuzebeslissing laten uiteenvallen in vier deelbeslissingen:  

19.9.1 - Mediadoel

Het mediadoelMediadoelHet mediadoel is afgeleid van het reclamedoel. Per medium dient men meetbare doelen te formuleren, die daarna kunnen worden gecontroleerd...

klik voor meer informatie
is afgeleid van het reclamedoelReclamedoelAfgeleid van het marketingdoel, die in veel gevallen is gericht op omzet, aangevuld met het gewenste marktaandeel. De specifieke rol van reclame is gelegen in het feit dat communicatie in staat is tot (uiteindelijke) gedragsbeïnvloeding. Reclamedoelen moeten dan ook worden geformuleerd in termen...

klik voor meer informatie
. Per mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
dient men meetbare doelen te formuleren, die daarna kunnen worden gecontroleerd
Wat wil men bereiken (in termen van de hiërarchische modellen), bij wie wil men dit bereiken (doelgroep) en tegen welke kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
(budget)? Hieruit vloeit de gewenste total exposureTotal exposureBestaat uit: - het gewenste bereik; - de gewenste frequentie; - de tijdslimiet....

klik voor meer informatie
voort: Onder bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
verstaan we het aantal personen (veelal uitgedrukt in een percentage van het totale aantal personen dat bereikt had kunnen worden) dat is geconfronteerd met het mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
of de reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te beïnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
.

Vooral de bepaling van de gewenste frequentieFrequentieAantal malen dat een bepaalde waarde wordt waargenomen....

klik voor meer informatie
is een moeilijke zaak. Men moet dan vragen beantwoorden als: Binnen het budget zijn bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
en frequentieFrequentieAantal malen dat een bepaalde waarde wordt waargenomen....

klik voor meer informatie
tegenpolen: hoe meer bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
bij een gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
budget, des te lager de frequentieFrequentieAantal malen dat een bepaalde waarde wordt waargenomen....

klik voor meer informatie
(aantal keren dat men een advertentie plaatst).

De keuze van mediumtypeMediumtypeEen groep soortgelijke media die grote overeenkomst vertonen in de wijze waarop de boodschap zintuiglijk wordt waargenomen...

klik voor meer informatie
en mediumdragerMediumdragerBinnen een gekozen mediumtype moet men een keuze maken uit de verschillende mediumtitels: welk tijdschrift, welke krant, enzovoort....

klik voor meer informatie
is erop gericht de gewenste total exposureTotal exposureBestaat uit: - het gewenste bereik; - de gewenste frequentie; - de tijdslimiet....

klik voor meer informatie
zo effectief mogelijk te realiseren.

 

19.9.2 - Keuze van het mediumtype

Een mediumtypeMediumtypeEen groep soortgelijke media die grote overeenkomst vertonen in de wijze waarop de boodschap zintuiglijk wordt waargenomen...

klik voor meer informatie
is een groep soortgelijke media die grote overeenkomst vertonen in de wijze waarop de boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
zintuiglijk wordt waargenomen. Een mediumtitelMediumtitelBinnen een gekozen mediumtype moet men een keuze maken uit de verschillende mediumtitels: welk tijdschrift, welke krant, enzovoort....

klik voor meer informatie
is de onderverdeling binnen een mediumtypeMediumtypeEen groep soortgelijke media die grote overeenkomst vertonen in de wijze waarop de boodschap zintuiglijk wordt waargenomen...

klik voor meer informatie
.

Men onderscheidt de volgende mediumtypen:
 • visuele media of gedrukte media; de mediumtiels hierbij zijn bijvoorbeeld de pers, dag- en nieuwsbladen, tijdschriften, buitenobjecten en direct non-mail;
 • auditieve media; de mediumtitels hierbij zijn bijvoorbeeld radio, telefoon en megafoon;
 • audiovisuele media; de mediumtitela hierbij zijn bijvoorbeeld televisie, video en bioscoop.
De laatste twee (auditieve en audiovisuele) zijn vluchtige media.

In het communicatieprocesCommunicatieprocesWijze waarop communicatie totstandkomt. Het onderwerp van het communicatieproces is de informatie, waarbij de zender en de ontvanger verschillende fasen doorlopen in een vaste volgorde. - de zender of bron: degene die een boodschap heeft over te brengen; - de informatie: de over te brengen...

klik voor meer informatie
speelt het mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
door middel waarvan de advertentie de ontvanger bereikt, een grote rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
. Een belangrijk onderscheid is dat tussen gedrukte media en vluchtige media.
Gedrukte media zijn duurzamer en ze staan een eigen communicatietempo toe. Vluchtige media hebben die eigenschappen niet. Wel zijn ze vaak indringender dan de gedrukte media. Figuur 19.3 geeft een opsomming van de hoofdmediagroepen en hun eigenschappen.

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
19.2 Mediaoverzicht
Mediagroepen Eigenschappen van de
te onderscheiden mediagroepen
Dag- en Niewsbladen:
Regionaal
Landelijk
+ frequent contact mogelijk (dagelijks)
+ Men heeft vertrouwen in 'zijn' krant
+ Groot bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
mogelijk
+ DifferentiatieDifferentiatieIn de concurrentiestrategie (volgens M.E. Porter): strategie waarbij de onderneming haar productaanbod laat verschillen van dat van de concurrentie op een of meer punten die voor de markt belangrijk zijn. De hogere kostprijs die hiervan het gevolg is, moet worden goedgemaakt door een hogere...

klik voor meer informatie
naar regio en verschillende demografische factoren mogelijk (diverse kranten)
+ Geschikt voor 'nieuws' over producten
- Levensduur in het algemeen slechts één dag
- Duur
- Veel verspilling (waste)
Tijdschriften:
Publiekstijdschriften:
Vrowuenbladen
Familiebladen
Special Interest bladen
Glossy's
Kinder- en jeugdbladen

Omroepbladen
Vakbladen:
Horizontaal (branche)
Verticaal (branche)
Sposored Magazine
+ Duurzaam
+ Zorgvuldige formule
+ Doelgroepafbakening (narrow casting)
+ Full color mogelijkheid
+ MerkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
en themareclameThemareclameOmvat reclame, public relations en sponsoring. Deze promotie-instrumenten worden vooral ingezet om de kennis en de affectie van de doelgroep positief te beïnvloeden om daarmee langetermijneffecten te realiseren; meer zaaien dan oogsten...

klik voor meer informatie
mogelijk
- Lage frequentieFrequentieAantal malen dat een bepaalde waarde wordt waargenomen....

klik voor meer informatie
(week of maand)
- Lange aanlevertijd materiaal
[replaced::34] + Groot bereik
+ Sterk regionale segmentatie mogelijk
- Weinig aandacht en geen identificatie wegens het gratis zijn
Rechtstreekse reclame
Direct mail
Non-direct mail
Sponsored Magazine
+ Direct contact met de afnemers
+ Persoonlijke benadering mogelijk
+ Goede timing mogelijk
+ Geen overlapping
- Kostbaar bij grote doelgroepen
- Onbetrouwbaarheid adressenbestand
Buitenreclame
Posters
Aanplakzuilen
Vervoersreclame
Luchtrelcame
Sportreclame
Billboard: Normaal en Spectaculair
Abri's
Mupi's
+ Herhaaldelijk blootstellen aan de boodsschap mogelijk
+ Ondersteuning van andere media
+ Gedwongen confrontatie (forced exposure)
+ Hoog bereik
+ Geografisch selectief
- Beperkte dekking
Vluchtige media
Televisie
+ Indringend
+ Kijken en luisteren
+ Bewust beleefd
+ Groot bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
(broad casting)
+ DemonstratieDemonstratieIn de verkoop: Het tonen van de werking of het door de consument laten gewaarworden van de eigenschappen van een product. Demonstratie stelt de verkoper in staat de klant via zoveel mogelijk zintuigen te overtuigen van de voordelen van het product....

klik voor meer informatie
mogelijk
+ Aandachttrekkend
- Vluchtig
- Hoge productiekosten
Radio + Continu
+ Overal
+ Moeilijk ontloopbaar
+ Goedkoop ten opzichte van televisie
+ Populair bij jeugd
- Geen ingewikkelde boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
mogelijk
- Vluchtig
Bioscoop + Populair bij de jeugd
+ Hoge impact
+ Grote technologische mogelijkheden
- Beperkt bereik

19.9.3 - De keuze van de mediumdrager

Binnen het gekozen mediumtypeMediumtypeEen groep soortgelijke media die grote overeenkomst vertonen in de wijze waarop de boodschap zintuiglijk wordt waargenomen...

klik voor meer informatie
moet men een keuze maken uit de verschillende mediumtitels: welk tijdschrift, welke krant, enzovoort. Deze keuze kan wat objec-tiever zijn dan die met betrekking tot het mediumtypeMediumtypeEen groep soortgelijke media die grote overeenkomst vertonen in de wijze waarop de boodschap zintuiglijk wordt waargenomen...

klik voor meer informatie
, omdat de verschillende mediumdragers beter vergelijkbaar zijn. Ook voor deze keuze geldt weer dat wordt gezocht naar de mediumdragerMediumdragerBinnen een gekozen mediumtype moet men een keuze maken uit de verschillende mediumtitels: welk tijdschrift, welke krant, enzovoort....

klik voor meer informatie
die optimaal is wat betreft het tot stand gebrachte communicatie-effect (bij welke en hoeveel mensen in welke tijdsperiode tegen welke kosten).

Wil een communicatie-effect kunnen optreden, dan moet een boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
ten minste worden gezien en gelezen. Dit probleem lost men in drie stappen op door te kijken naar: Het bereik van de verschillende mediumtypen en mediumtitels
De mediumtypen verschillen van elkaar ten aanzien van een aantal bereikaspecten: Van oplage naar bereik van de reclameboodschap
Het gerealiseerde bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
van een reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te beïnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
(= het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te beïnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
ten minste eenmaal heeft gehoord, gezien of gelezen) is in theorie de cruciale factor bij de keuze van het mediumtypeMediumtypeEen groep soortgelijke media die grote overeenkomst vertonen in de wijze waarop de boodschap zintuiglijk wordt waargenomen...

klik voor meer informatie
.

In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
is echter nauwelijks met deze maatstaf te werken, omdat men dit gerealiseerde bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
niet vooraf kan voorspellen. Het is immers afhankelijk van een groot aantal toevallige factoren: plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van de boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
in het mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
, het aantal andere reclameboodschappen in het mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
, ruisRuisVerstoring van het communicatieproces door allerlei factoren. Ruis kan optreden bij het transport van de boodschap, maar ook door een onjuiste codering ervan waardoor de boodschap verkeerd wordt begrepen, of door toevallige externe oorzaken. Ruis heeft via de selectieve perceptieprocessen...

klik voor meer informatie
van andere boodschappen, ruisRuisVerstoring van het communicatieproces door allerlei factoren. Ruis kan optreden bij het transport van de boodschap, maar ook door een onjuiste codering ervan waardoor de boodschap verkeerd wordt begrepen, of door toevallige externe oorzaken. Ruis heeft via de selectieve perceptieprocessen...

klik voor meer informatie
uit de omgeving, kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
van de advertentie in kwestie.

Omdat het dus vrijwel onmogelijk is om het te realiseren bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
bij een keuze van verschillende mediumtypen vooraf te vergelijken, neemt men in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
genoegen met andere factoren om tussen mediumtypen te kiezen. Deze factoren lopen van oplageOplageHet aantal gedrukte exemplaren dat daadwerkelijk bij het publiek terechtkomt....

klik voor meer informatie
naar reclamebereikReclamebereikHet aantal kopers of potentiële kopers dat een door reclame ingenomen gedeelte van het medium heeft gelezen of gezien. Men spreekt ook wel van paginabereik....

klik voor meer informatie
. In figuur 19.2 is dit verband weergegeven.
In de volgende paragrafen bespreken we enkele aspecten van dit figuur. 
Figuur 19.2 Het verband tussen oplageOplageHet aantal gedrukte exemplaren dat daadwerkelijk bij het publiek terechtkomt....

klik voor meer informatie
en bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
.

Oplage
Cijfers over de verspreide oplageOplageHet aantal gedrukte exemplaren dat daadwerkelijk bij het publiek terechtkomt....

klik voor meer informatie
, dus van het aantal gedrukte exemplaren dat daadwerkelijk bij het publiek terechtkomt, worden door de media verstrekt en meestal uitgesplitst naar wijk, gemeente en CEBUCO-gebied. Aan oplageOplageHet aantal gedrukte exemplaren dat daadwerkelijk bij het publiek terechtkomt....

klik voor meer informatie
verwant is het begrip oplagedekking, waarmee de verspreide oplageOplageHet aantal gedrukte exemplaren dat daadwerkelijk bij het publiek terechtkomt....

klik voor meer informatie
als een percentage van het aantal huishoudens wordt aangegeven. Als vergelijkingsmaatstaf voor verschillende media is oplageOplageHet aantal gedrukte exemplaren dat daadwerkelijk bij het publiek terechtkomt....

klik voor meer informatie
een te grof criterium.

Gezinsbereik
GezinsbereikGezinsbereikHet aantal huishoudingen dat met een bepaald medium wordt bereikt....

klik voor meer informatie
kunnen we definiëren als het aantal huishoudingen dat met een bepaald mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
wordt bereikt. Bij persmedia wordt dit ook brievenbusbereik genoemd, bij ethermedia toestelbereik.
Het gezinsbereikGezinsbereikHet aantal huishoudingen dat met een bepaald medium wordt bereikt....

klik voor meer informatie
is een betere maatstaf voor uiteindelijk reclamebereikReclamebereikHet aantal kopers of potentiële kopers dat een door reclame ingenomen gedeelte van het medium heeft gelezen of gezien. Men spreekt ook wel van paginabereik....

klik voor meer informatie
dan de oplageOplageHet aantal gedrukte exemplaren dat daadwerkelijk bij het publiek terechtkomt....

klik voor meer informatie
, omdat men ook rekening houdt met meelezende huishoudingen. De (gezins)bereikcijfers zijn afkomstig uit lezerskringen, dat wil zeggen: onderzoeken onder alle Nederlanders, dus niet alleen onder abonnees. Toestelbereik (radio en televisie) wordt in Nederland gemeten door bureau Intomart door middel van de zogenoemde Intomart persoonsmeter.

Mediumbereik
GezinsbereikGezinsbereikHet aantal huishoudingen dat met een bepaald medium wordt bereikt....

klik voor meer informatie
zegt nog niets over het aantal personen en hun kenmerken dat met een mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
in contact staat. Er wordt alleen gemeten of Libelle in huis komt, niet of en door wie Libelle wordt gelezen. MediumbereikMediumbereikGeeft aan hoeveel personen met een bepaald medium worden geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
gaat echter wel uit van het bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
bij personen. Het geeft aan hoeveel personen met een bepaald mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
worden geconfronteerd (leesbereik bij persmedia, luister- en kijkdichtheidKijkdichtheidAantal personen dat ten minste de helft van een bepaald tv-programma heeft gezien. Er zijn verscheidene mogelijkheden om dit vast te stellen, bijvoorbeeld de dagboekmethode en de knoppenmeter....

klik voor meer informatie
bij radio en televisie).
De grote verwarring ten aanzien van mediumbereikMediumbereikGeeft aan hoeveel personen met een bepaald medium worden geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
ligt vooral bij persmedia. Hoe vluchtig kan de confrontatie zijn, hoe lang moet de confrontatie duren, hoe regelmatig moet de confrontatie zijn en wanneer moet de confrontatie plaatsvinden, wil men kunnen spreken van bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
?

Omdat de verschillende belanghebbenden een verschillende inhoud aan het begrip confrontatie willen geven, zijn er meer mediumbereikdefinities:
Uit het cumulatief bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
(of: leesfrequentie) kan men de leeswaarschijnlijkheidLeeswaarschijnlijkheidKans dat een bepaalde persoon met een willekeurig nummer van een bepaald medium wordt geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
afleiden. LeeswaarschijnlijkheidLeeswaarschijnlijkheidKans dat een bepaalde persoon met een willekeurig nummer van een bepaald medium wordt geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
is: de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
dat een bepaalde persoon met een willekeurig nummer van een bepaald mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
wordt geconfronteerd. Men zou kunnen stellen dat personen die ten minste negen van de laatste twaalf nummers hebben ingezien, een leeswaarschijnlijkheidLeeswaarschijnlijkheidKans dat een bepaalde persoon met een willekeurig nummer van een bepaald medium wordt geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
van ten minste 75% hebben; personen die minder nummers lezen, hebben een lagere leeswaarschijnlijkheidLeeswaarschijnlijkheidKans dat een bepaalde persoon met een willekeurig nummer van een bepaald medium wordt geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
.
Hierna volgen nog enkele mediumbereikmaatstaven (zie ook figuur 19.3):


Figuur 19.3 Het bruto- en nettobereik van een medium


Reclamebereik (of: paginabereik)
Van effectief mediumbereikMediumbereikGeeft aan hoeveel personen met een bepaald medium worden geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
naar reclamebereikReclamebereikHet aantal kopers of potentiële kopers dat een door reclame ingenomen gedeelte van het medium heeft gelezen of gezien. Men spreekt ook wel van paginabereik....

klik voor meer informatie
is de volgende stap bij het leggen van een relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
tussen de mediumkostenMediumkostenKosten die naast het bereik bij de mediumkeuze een belangrijke rol spelen. De kosten van de diverse media verschillen nogal. Meestal is men als adverteerder niet geïnteresseerd in het gehele bereik van een medium, maar in het bereik in de doelgroep (de doelgroepdekking of simpel de dekking). Om de...

klik voor meer informatie
van een reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te beïnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
en het bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
van een reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te beïnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
.

ReclamebereikReclamebereikHet aantal kopers of potentiële kopers dat een door reclame ingenomen gedeelte van het medium heeft gelezen of gezien. Men spreekt ook wel van paginabereik....

klik voor meer informatie
is: het aantal kopers of potentiële kopers dat een door reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
ingenomen gedeelte van het mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
heeft gezien of gelezen. Vertaald naar een dagblad: hoeveel mensen lezen de advertentiepagina’s. Men spreekt daarom ook wel van paginabereikPaginabereikHet aantal kopers of potentiële kopers dat een door reclame ingenomen gedeelte van het medium heeft gelezen of gezien. Men spreekt ook wel van paginabereik....

klik voor meer informatie
.

Men kan proberen de relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
tussen effectief bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
(= mediumbereikmaatstaf ) en reclamebereikReclamebereikHet aantal kopers of potentiële kopers dat een door reclame ingenomen gedeelte van het medium heeft gelezen of gezien. Men spreekt ook wel van paginabereik....

klik voor meer informatie
(= reclamebereikmaatstaf ) direct te bepalen. Daarvoor moet men de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
dat advertentiepagina’s in een mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
worden opengeslagen of gelezen, bepalen. Hiervoor zijn diverse methoden ontwikkeld: Op deze wijze krijgt men inzicht in de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
dat een advertentiegedeelte van een mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
wordt ingezien. Met deze kansen kan men in de mediumbereikcijfers rekening houden. Deze methoden hebben echter de volgende nadelen: Het kan zijn dat er tussen media weinig verschillen zijn voor wat betreft het aantal lezers dat de pagina’s van het mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
die door reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
worden ingenomen, inziet. In dat geval kan men zonder bezwaar bij de mediumtypekeuze blijven uitgaan van mediumbereikcijfers.

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
19.3 geeft een fictief voorbeeld van de grootterelaties tussen diverse bereikcijfers van twee media.


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
19.3 De grootterelaties tussen diverse bereikcijfers van twee media
  Totaalbereik  Gecumuleerd
bereik
12 nummers 
BereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
per
gemiddeld
nummer 
Actueel
bereik 
Cumulatief
bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
9 van
de 12 nummers 
Tijdschrift A
Tijdschrift B
 1.000.000
 800.000
 900.000
600.000
 700.000
550.000
 400.000
450.000
 150.000
250.000
   leest 1x per jaar leest ten minste 1 van de 12 nummers  heeft nr. 48 gelezen  heeft nr. 48 in week 48 gelezen  leest 9 van de 12 nummers


Het bereik van de reclameboodschap
Het bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
van de reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te beïnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
is: het aantal kopers of potentiële kopers dat in een bepaalde periode een specifieke reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te beïnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
heeft gezien, gehoord of gelezen. Uiteindelijk is dit in theorie de meest juiste factor om uit verschillende mediumtypen te kiezen: in eerste instantie zal een bepaalde advertentie immers moeten worden gelezen, gehoord of gezien, wil ze een bepaald communicatie-effect teweegbrengen. Zoals we reeds opmerkten, is de praktische betekenis van deze factor echter gering, omdat het bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
van een reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te beïnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
te zeer afhangt van een specifieke advertentie. Er zijn dus geen gegevens beschikbaar die een vergelijking vooraf tussen verschillende media mogelijk maken.

Het bereik in de doelgroep
Het totaalaantal bereikte personen zal bestaan uit personen die wél tot de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
behoren (huidige en potentiële kopers) en personen die níet tot de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
behoren. Heeft het bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
betrekking op personen die wel tot de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
behoren, dan hanteren we de volgende termen:
Samenvattend kunnen we stellen dat men bij de mediumkeuze meestal zal uitgaan van medi¬umbereikcijfers. Met het verschil tussen mediumbereikMediumbereikGeeft aan hoeveel personen met een bepaald medium worden geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
en reclamebereikReclamebereikHet aantal kopers of potentiële kopers dat een door reclame ingenomen gedeelte van het medium heeft gelezen of gezien. Men spreekt ook wel van paginabereik....

klik voor meer informatie
en tussen medium¬bereik en bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
van de reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te beïnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
houdt men óf geen rekening, óf men houdt er reke¬ning mee via de hierna genoemde methode van kwalitatieve bereikgegevens.


Kwalitatieve bereikgegevens
We hebben er al op gewezen dat het moeilijk is om de relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
tussen mediumbereikMediumbereikGeeft aan hoeveel personen met een bepaald medium worden geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
en reclamebereikReclamebereikHet aantal kopers of potentiële kopers dat een door reclame ingenomen gedeelte van het medium heeft gelezen of gezien. Men spreekt ook wel van paginabereik....

klik voor meer informatie
vast te stellen. Meestal legt men dan ook op een andere manier een relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
tussen deze twee, namelijk door middel van kwalitatieve bereikgegevens. Men gaat ervan uit dat bepaalde zaken invloed op het reclamebereikReclamebereikHet aantal kopers of potentiële kopers dat een door reclame ingenomen gedeelte van het medium heeft gelezen of gezien. Men spreekt ook wel van paginabereik....

klik voor meer informatie
hebben. Hierbij moet u denken aan:
TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
19.4 LeesintensiteitLeesintensiteitDe hoeveelheid (het aantal pagina’s) die men van een medium inziet in relatie tot de gehele inhoud. ...

klik voor meer informatie
gezinshoofden
Medium Leest 
helemaal
Leest
grotendeels
Leest
ongeveer
de helft
Leest
een enkel
stuk
Leest
nauwelijks
Panorama 34% 27% 17% 17% 4%
Tros Kompas 34% 28% 16% 16% 5%
Voetbal international 61% 20% 7% 10% 3%
           


De relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
tussen deze factoren en de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
dat een bepaalde advertentiepagina zal worden opengeslagen, zal duidelijk zijn. Tevens geven sommige van deze kwalitatieve factoren inzicht in het communicatie-effect van het gerealiseerde reclamebereik: ze zeggen vaak iets over het communicatievermogenCommunicatievermogenDit is de kwaliteit van het contact, die bepalend is voor het effect van de boodschap. ...

klik voor meer informatie
(impact) van een mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld de lezer/bladbinding). Overigens zal de impactImpactHet effect dat een boodschap bij de lezer bereikt. Bij een grote impact kan deze zich er vrij veel van herinneren en terugvertellen. Het effect van de boodschap kan worden versterkt door de impact van het medium....

klik voor meer informatie
tussen de verschillende mediumdragers minder verschillen dan die tussen verschillende mediumtypen.

De inbouw van de kwalitatieve bereikgegevens in de keuze van de mediumdragerMediumdragerBinnen een gekozen mediumtype moet men een keuze maken uit de verschillende mediumtitels: welk tijdschrift, welke krant, enzovoort....

klik voor meer informatie
geschiedt meestal via het aanbrengen van gewichten. Men vermenigvuldigt de bereikcijfers die in aanmerking komen, met een getal tussen nul en één, het gewichtGewichtFactor waarmee men het relatieve belang van een variabele, criterium, factor, enzovoort aangeeft. In het algemeen tellen de gewichten op tot 1 of 100. Voorbeeld: factor A heeft een gewicht van 0,2 en factor B een gewicht van 0,8. Factor B is 4 maal zo belangrijk als factor A. Samen vormen deze...

klik voor meer informatie
. Dit gewichtGewichtFactor waarmee men het relatieve belang van een variabele, criterium, factor, enzovoort aangeeft. In het algemeen tellen de gewichten op tot 1 of 100. Voorbeeld: factor A heeft een gewicht van 0,2 en factor B een gewicht van 0,8. Factor B is 4 maal zo belangrijk als factor A. Samen vormen deze...

klik voor meer informatie
moet tot uitdrukking brengen in welke mate men een relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
aanwezig acht tussen mediumbereikMediumbereikGeeft aan hoeveel personen met een bepaald medium worden geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
en reclamebereikReclamebereikHet aantal kopers of potentiële kopers dat een door reclame ingenomen gedeelte van het medium heeft gelezen of gezien. Men spreekt ook wel van paginabereik....

klik voor meer informatie
, en tussen mediumbereikMediumbereikGeeft aan hoeveel personen met een bepaald medium worden geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
en reclame-effect. We onderscheiden: Meestal is men als adverteerder niet geïnteresseerd in het gehele bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
van een mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
, maar slechts in een gedeelte daarvan: het bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
in de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
(doelgroepdekking). Ook kan de ene mediumdragerMediumdragerBinnen een gekozen mediumtype moet men een keuze maken uit de verschillende mediumtitels: welk tijdschrift, welke krant, enzovoort....

klik voor meer informatie
betere klanten bereiken dan de andere (bijvoorbeeld heavy users tegenover light users). Deze zaken kan men eveneens verwerken in een wegingsfactor, de persoonsgewichten(die het belang van de bereikte doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
tot uitdrukking brengen). Door te werken met gewichten kan men de bereikcijfers van de verschillende mediumdragers beter vergelijkbaar maken.


Bronnen voor bereikcijfers
Bereikcijfers over de verschillende media worden sinds 1987 verzameld onder de naam Summo Scanner. In dit Summo-onderzoek werken verschillende belanghebbende partijen samen: media, adverteerders en reclamebureaus. Deze samenwerking garandeert dat het onderzoeksmateriaal aan de eisen van alle partijen voldoet. De grote afwezigen bij het Summo-onderzoek zijn de STERSTERBelast met de reclame via de Nederlandse radio en tv en de toepassing van de voorschriften voor de Nederlandse etherreclame....

klik voor meer informatie
(Stichting Ether Reclame) en IP (verkoopkantoor van RTL); die hebben hun eigen onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
. Regelmatig worden pogingen gedaan om de STERSTERBelast met de reclame via de Nederlandse radio en tv en de toepassing van de voorschriften voor de Nederlandse etherreclame....

klik voor meer informatie
bij Summo te betrekken.

Het Summo-onderzoek bestaat uit: Deze onderzoeken helpen een verband te leggen tussen bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
en dekkingDekkingDit is het percentage van de doelgroep dat met een bepaald medium wordt bereikt. ...

klik voor meer informatie
en kunnen helpen bij het segmentatieprocesSegmentatieprocesHet proces van het verdelen van een heterogene markt in homogene deelmarkten. Dit proces bestaat uit drie stappen: 1. Het opsporen en karakteriseren van marktsegmenten, waarbij men in de praktijk de markt eerst opdeelt in segmenten en dan bepaalt wat de gezochte nuttigheden in deze segmenten...

klik voor meer informatie
.

Terwijl Summo tv-bereikcijfers door middel van telefonische vraaggesprekken onderzoekt, worden bereikcijfers ten aanzien van kijk- en luistergewoonten ook al jarenlang in opdracht van de STERSTERBelast met de reclame via de Nederlandse radio en tv en de toepassing van de voorschriften voor de Nederlandse etherreclame....

klik voor meer informatie
verzameld door AGB Intomart BV. Vroeger gebeurde dit door een combinatie van het bijhouden van een dagboek en het registreren van het al of niet aanstaan van het toestel, tegenwoordig gebruikt men hiervoor de knoppenmeterKnoppenmeterEen aan de televisie aangesloten computertje, officieel de Intomart persoonsmeter, dat bij 700 huishoudingen in Nederland is geplaatst. Van elk gezinslid zijn de socio-economische gegevens in de computer opgenomen. Een gezinslid dat naar de televisie gaat kijken, moet zich via een druk op de knop...

klik voor meer informatie
. De knoppenmeterKnoppenmeterEen aan de televisie aangesloten computertje, officieel de Intomart persoonsmeter, dat bij 700 huishoudingen in Nederland is geplaatst. Van elk gezinslid zijn de socio-economische gegevens in de computer opgenomen. Een gezinslid dat naar de televisie gaat kijken, moet zich via een druk op de knop...

klik voor meer informatie
, officieel de Intomart persoonsmeter, is een computertje dat in 700 huishoudingen op de televisie is aangesloten. Van elk gezinslid zijn de socio-economische gegevens bekend. Als een gezinslid naar de televisie gaat kijken, moet hij zich via een druk op de knop aan de knoppenmeterKnoppenmeterEen aan de televisie aangesloten computertje, officieel de Intomart persoonsmeter, dat bij 700 huishoudingen in Nederland is geplaatst. Van elk gezinslid zijn de socio-economische gegevens in de computer opgenomen. Een gezinslid dat naar de televisie gaat kijken, moet zich via een druk op de knop...

klik voor meer informatie
identificeren. Vanaf dat moment registreert de knoppenmeterKnoppenmeterEen aan de televisie aangesloten computertje, officieel de Intomart persoonsmeter, dat bij 700 huishoudingen in Nederland is geplaatst. Van elk gezinslid zijn de socio-economische gegevens in de computer opgenomen. Een gezinslid dat naar de televisie gaat kijken, moet zich via een druk op de knop...

klik voor meer informatie
het totale kijkgedrag: van zender wisselen, tele¬tekst, video opnemen, video afspelen, enzovoort. Als de televisie wordt afgezet en wanneer wordt gewisseld van zender, vraagt de knoppenmeterKnoppenmeterEen aan de televisie aangesloten computertje, officieel de Intomart persoonsmeter, dat bij 700 huishoudingen in Nederland is geplaatst. Van elk gezinslid zijn de socio-economische gegevens in de computer opgenomen. Een gezinslid dat naar de televisie gaat kijken, moet zich via een druk op de knop...

klik voor meer informatie
via de displayDisplayBoxen, rekken, standaards en dergelijke die buiten de traditionele schappen in de gangpaden staan. ...

klik voor meer informatie
een waardering te geven. De centrale computer van Intomart leest ’s nachts via de telefoon de ingetoetste gegevens af. De volgende morgen weet men in principe al wat er op televisiegebied in Nederland is gebeurd.

Een STER-adverteerder kan dus onmiddellijk zien in hoeverre hij een bepaalde doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
heeft bereikt. Is dat onvoldoende, dan kan hij snel andere maatregelen nemen.

Daarnaast worden ook door Attwood Panels BV door middel van het consumentenpanelConsumentenpanelPanel, bestaande uit consumenten. ...

klik voor meer informatie
tal van gegevens over kijk- en leesgedrag verzameld. Attwood gegevens kunnen vooral een verband proberen te leggen tussen koopgedragKoopgedragFase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de feitelijke aankoop van producten. Onder aankoopgedrag hoort daarom ook: het gedrag op weg naar de plaats van aankoop en de frequentie van de aankopen....

klik voor meer informatie
en mediumbereikMediumbereikGeeft aan hoeveel personen met een bepaald medium worden geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
. In de toekomst zal het verband tussen koopgedragKoopgedragFase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de feitelijke aankoop van producten. Onder aankoopgedrag hoort daarom ook: het gedrag op weg naar de plaats van aankoop en de frequentie van de aankopen....

klik voor meer informatie
en mediumbereikMediumbereikGeeft aan hoeveel personen met een bepaald medium worden geconfronteerd. ...

klik voor meer informatie
nog beter kunnen worden geanalyseerd.

Nu al experimenteert men met systemen waarbij knoppenmeters, streepjescodes en creditcards worden gecombineerd. Voorbeeld: via de kabel wordt een groep hondenbezitters geconfronteerd met een reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
voor hondenvoer: de knoppenmeterKnoppenmeterEen aan de televisie aangesloten computertje, officieel de Intomart persoonsmeter, dat bij 700 huishoudingen in Nederland is geplaatst. Van elk gezinslid zijn de socio-economische gegevens in de computer opgenomen. Een gezinslid dat naar de televisie gaat kijken, moet zich via een druk op de knop...

klik voor meer informatie
registreert het al of niet gezien hebben van deze reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
en via de streepjescodeStreepjescodeDe streepjescode biedt de mogelijkheid om artikelen, verpakkingen en emballage een unieke code mee te geven. Deze unieke code kan door scanapparatuur worden uitgelezen en worden gecombineerd met andere gegevens. De voordelen voor de fysieke distributie van streepjescode in combinatie met scanning...

klik voor meer informatie
en de getoonde creditcard wordt in de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
vastgelegd wie wat koopt. Zo kan men nagaan of de mensen die de reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
hebben gezien meer kopen.
De eerste concrete stap op dit gebied is de introductie van een Consumerscan door AGB Intomart BV. Hierbij leggen de panelhuishoudingen hun dagelijkse aankopen vast met apparatuur die de streepjescodeStreepjescodeDe streepjescode biedt de mogelijkheid om artikelen, verpakkingen en emballage een unieke code mee te geven. Deze unieke code kan door scanapparatuur worden uitgelezen en worden gecombineerd met andere gegevens. De voordelen voor de fysieke distributie van streepjescode in combinatie met scanning...

klik voor meer informatie
op verpakkingen kan lezen (net zoals in de winkels). Daardoor zijn de aankoopgegevens van het panelPanelEen groep respondenten die meerdere malen meewerken aan onderzoek. Door de over de tijd min of meer gelijkblijvende samenstelling van het panel kan men veranderingen beter vaststellen dan wanneer steeds een wisselende groep van respondenten aan het onderzoek deelneemt. Het samenstellen van een...

klik voor meer informatie
per dag beschik¬baar. De traditionele Attwood huishoudboekjes komen dan te vervallen.

Als medium/reclamebereikmaatstaf voor radio en televisie hanteert men het GRPGRPDit is een medium/reclamebereikmaatstaf voor radio en tv. Eén GRP betekent 1% kijkdichtheid (luisterdichtheid) onder de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder (ongeveer 130.000 personen). GRP wordt veelal gebruikt in combinatie met de kosten van een standaardspot van 20 seconden: K/GRP, de...

klik voor meer informatie
, het gross rating pointGross Rating PointBegrip: Gross Rating Point zie ook: Inschakelingsvariabele Dit is een medium/reclamebereikmaatstaf voor radio en tv. Eén GRP betekent 1% kijkdichtheid (luisterdichtheid) onder de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder (ongeveer 130.000 personen). GRP wordt veelal gebruikt in...

klik voor meer informatie
. Eén GRPGRPDit is een medium/reclamebereikmaatstaf voor radio en tv. Eén GRP betekent 1% kijkdichtheid (luisterdichtheid) onder de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder (ongeveer 130.000 personen). GRP wordt veelal gebruikt in combinatie met de kosten van een standaardspot van 20 seconden: K/GRP, de...

klik voor meer informatie
betekent 1% kijk- of luisterdichtheid onder de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder (ongeveer 130.000 personen). GRPGRPDit is een medium/reclamebereikmaatstaf voor radio en tv. Eén GRP betekent 1% kijkdichtheid (luisterdichtheid) onder de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder (ongeveer 130.000 personen). GRP wordt veelal gebruikt in combinatie met de kosten van een standaardspot van 20 seconden: K/GRP, de...

klik voor meer informatie
wordt veelal gebruikt in combinatie met de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van een standaardspot van twintig seconden: K/GRPGRPDit is een medium/reclamebereikmaatstaf voor radio en tv. Eén GRP betekent 1% kijkdichtheid (luisterdichtheid) onder de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder (ongeveer 130.000 personen). GRP wordt veelal gebruikt in combinatie met de kosten van een standaardspot van 20 seconden: K/GRP, de...

klik voor meer informatie
, d.w.z. de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van het mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
per 1% kijkdichtheidKijkdichtheidAantal personen dat ten minste de helft van een bepaald tv-programma heeft gezien. Er zijn verscheidene mogelijkheden om dit vast te stellen, bijvoorbeeld de dagboekmethode en de knoppenmeter....

klik voor meer informatie
.


Het communicatievermogen
Dit is de kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
van het contact, die bepalend is voor het effect van de boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
. In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
gebruikt men hiervoor ook de term impactImpactHet effect dat een boodschap bij de lezer bereikt. Bij een grote impact kan deze zich er vrij veel van herinneren en terugvertellen. Het effect van de boodschap kan worden versterkt door de impact van het medium....

klik voor meer informatie
. Zo heeft een advertentie van babyzalf in het blad Ouders van Nu een hogere impactImpactHet effect dat een boodschap bij de lezer bereikt. Bij een grote impact kan deze zich er vrij veel van herinneren en terugvertellen. Het effect van de boodschap kan worden versterkt door de impact van het medium....

klik voor meer informatie
bij jonge ouders dan diezelfde advertentie in een huis-aan-huis-blad. Een stuk van de autoriteit en van het vakmanschap van de redactie straalt af op de advertentie. In het algemeen kunnen we stellen dat het communicatievermogenCommunicatievermogenDit is de kwaliteit van het contact, die bepalend is voor het effect van de boodschap. ...

klik voor meer informatie
wordt bepaald door:
De kosten van de verschillende mediumtypen en –titels.
Hierbij maken we onderscheid tussen mediumkostenMediumkostenKosten die naast het bereik bij de mediumkeuze een belangrijke rol spelen. De kosten van de diverse media verschillen nogal. Meestal is men als adverteerder niet geïnteresseerd in het gehele bereik van een medium, maar in het bereik in de doelgroep (de doelgroepdekking of simpel de dekking). Om de...

klik voor meer informatie
bij gedrukte media en bij radio en televisie.

Mediumkosten bij gedrukte media
Naast het (reclame)bereik spelen de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
bij de mediumkeuze een grote rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
. De kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van verschillende media verschillen immers nogal. Om de keuze ten aanzien van de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
te vergemakkelijken, werkt men meestal met het ‘kosten per 1000’-criterium. Dat wil zeggen dat men de media vergelijkt op basis van de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
per 1000 bereikte personen binnen de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
. Daartoe moet men uitgaan van de effectieve bereikcijfers (bereikcijfers in de doelgroep).

Mediumkosten bij radio en televisie
Bij radio en televisie worden de mediumkostenMediumkostenKosten die naast het bereik bij de mediumkeuze een belangrijke rol spelen. De kosten van de diverse media verschillen nogal. Meestal is men als adverteerder niet geïnteresseerd in het gehele bereik van een medium, maar in het bereik in de doelgroep (de doelgroepdekking of simpel de dekking). Om de...

klik voor meer informatie
bepaald per GRPGRPDit is een medium/reclamebereikmaatstaf voor radio en tv. Eén GRP betekent 1% kijkdichtheid (luisterdichtheid) onder de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder (ongeveer 130.000 personen). GRP wordt veelal gebruikt in combinatie met de kosten van een standaardspot van 20 seconden: K/GRP, de...

klik voor meer informatie
, in combinatie met de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van een standaardspot van 20 seconden (K/GRP). Zo kunnen de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van verschillende tv-reclamemogelijkheden (STERSTERBelast met de reclame via de Nederlandse radio en tv en de toepassing van de voorschriften voor de Nederlandse etherreclame....

klik voor meer informatie
, RTL4, RTL5) met elkaar worden vergeleken. De kostenmaatstaf K/GRPGRPDit is een medium/reclamebereikmaatstaf voor radio en tv. Eén GRP betekent 1% kijkdichtheid (luisterdichtheid) onder de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder (ongeveer 130.000 personen). GRP wordt veelal gebruikt in combinatie met de kosten van een standaardspot van 20 seconden: K/GRP, de...

klik voor meer informatie
is eigenlijk niets anders dan kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
per 130.000. Bij het vaststellen van de tarieven voor tv-reclame is rekening gehouden met de geprognosticeerde (geschatte) kijkdichtheidKijkdichtheidAantal personen dat ten minste de helft van een bepaald tv-programma heeft gezien. Er zijn verscheidene mogelijkheden om dit vast te stellen, bijvoorbeeld de dagboekmethode en de knoppenmeter....

klik voor meer informatie
, en die is weer afhankelijk van de door de omroepen uit te zenden programma’s. Is de werkelijke kijkdichtheidKijkdichtheidAantal personen dat ten minste de helft van een bepaald tv-programma heeft gezien. Er zijn verscheidene mogelijkheden om dit vast te stellen, bijvoorbeeld de dagboekmethode en de knoppenmeter....

klik voor meer informatie
lager, dan heeft men in principe pech; alleen grote klanten kunnen nog wel eens rekenen op een compensatie in de vorm van een korting. Daarnaast zijn de blokken in prime time (zendtijd met de grootste luister- of kijkdichtheid) duurder dan overdag, omdat er overdag minder vraag is. In euro’s kunnen de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van een twintigseconden-spotje dan ook enorm variëren.

De kosten van het bereik
De kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van de verschillende mediumtypen per bereikte ontvanger in de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
kunnen aanzienlijk verschillen. Deze kostenverschillen hebben uiteraard invloed op de keuze.

Het grote probleem bij de keuze van het mediumtypeMediumtypeEen groep soortgelijke media die grote overeenkomst vertonen in de wijze waarop de boodschap zintuiglijk wordt waargenomen...

klik voor meer informatie
is dat de verschillende mediumtypen moeilijk vergelijkbaar zijn. De kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
, het bereikBereikHet gerealiseerde bereik van een reclameboodschap – het aantal kopers of potentiële kopers dat de reclameboodschap ten minste één keer heeft gehoord, gezien of gelezen – is in theorie de cruciale factor bij de keuze van een mediumtype. In de praktijk is het echter nauwelijks mogelijk met deze...

klik voor meer informatie
en het communicatievermogenCommunicatievermogenDit is de kwaliteit van het contact, die bepalend is voor het effect van de boodschap. ...

klik voor meer informatie
lopen ver uiteen.
Voorbeeld: Stel dat men voor een bepaalde boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
een budget van € 150.000 ter beschikking heeft. De mediumtypekeuze kan dan bijvoorbeeld gaan tussen: Van een objectieve keuze kan in een dergelijk geval nauwelijks sprake zijn; daarvoor zijn de alternatieven te verschillend. De reclamestrategieReclamestrategieHet reclamedoel geeft aan wat het uiteindelijke (gedrags)effect van reclame moet zijn. De reclamestrategie geeft aan hóe dit beoogde effect door de onderneming zou kunnen worden bereikt. In wezen komt het erop neer op welke wijze het consumentenbeslissingsproces kan worden beïnvloed. Hiertoe...

klik voor meer informatie
en reclamedoelen vormen dan de basis voor een juiste keuze.

 

19.9.4 - Inschakelingsvariabelen

Heeft men, uitgaande van de bereik- en frequentiedoelstelling, de keuze voor het mediumtypeMediumtypeEen groep soortgelijke media die grote overeenkomst vertonen in de wijze waarop de boodschap zintuiglijk wordt waargenomen...

klik voor meer informatie
en de mediumdragerMediumdragerBinnen een gekozen mediumtype moet men een keuze maken uit de verschillende mediumtitels: welk tijdschrift, welke krant, enzovoort....

klik voor meer informatie
bepaald, dan moet een keuze worden gemaakt voor wat betreft de inschakelingsvariabelen. Hierbij gaat het bij om:
 • het formaat;
 • de (steun)kleur;
 • frequentie;
 • GRP;
 • het inschakelingsinterval;
 • het inschakelingstijdstip;
 • plaatsingsschema;
 • de positie in het medium;
 • kosten.
Het formaat
De grootte van de advertentie (de lengte van de tv-spot) wordt in principe bepaald door:
De (steun)kleur
Het gebruik van een (steun)kleur is in eerste instantie een beslissing die met de boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
te maken heeft: is kleur nodig in verband met de sfeer, identificatie met de verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en efficiënt hanteerbaar bij de...

klik voor meer informatie
, enzovoort. Ten aanzien van het opmerken is komen vast te staan dat een advertentie met (steun)kleur in een hoofdzakelijk zwart-wit mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
meer opvalt dan een zwart-wit advertentie. Het omgekeerde is echter ook waar.

Frequentie
Bij de keuze van mediumtypen en mediumtitelMediumtitelBinnen een gekozen mediumtype moet men een keuze maken uit de verschillende mediumtitels: welk tijdschrift, welke krant, enzovoort....

klik voor meer informatie
is de frequentieFrequentieAantal malen dat een bepaalde waarde wordt waargenomen....

klik voor meer informatie
al besproken.

GRP
Bij de mediumkostenMediumkostenKosten die naast het bereik bij de mediumkeuze een belangrijke rol spelen. De kosten van de diverse media verschillen nogal. Meestal is men als adverteerder niet geïnteresseerd in het gehele bereik van een medium, maar in het bereik in de doelgroep (de doelgroepdekking of simpel de dekking). Om de...

klik voor meer informatie
bij radio en televisie is GRPGRPDit is een medium/reclamebereikmaatstaf voor radio en tv. Eén GRP betekent 1% kijkdichtheid (luisterdichtheid) onder de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder (ongeveer 130.000 personen). GRP wordt veelal gebruikt in combinatie met de kosten van een standaardspot van 20 seconden: K/GRP, de...

klik voor meer informatie
reeds besproken

Het inschakelingsinterval
Met de bepaling van het inschakelingsintervalInschakelingsintervalMet de bepaling van het inschakelingsinterval wordt bedoeld: de verdeling van het budget dat is uitgetrokken voor het medium, in de tijd....

klik voor meer informatie
wordt bedoeld: de verdeling van het budget dat is uitgetrokken voor het mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
, in de tijd. Met andere woorden: hoe wordt de total exposureTotal exposureBestaat uit: - het gewenste bereik; - de gewenste frequentie; - de tijdslimiet....

klik voor meer informatie
opgebouwd: geconcentreerd of gespreid.
Let op: De verdeling over zeer lange termijn is al aan de orde geweest bij het anticyclisch budgetteren.

Binnen een jaar zal het inschakelingsintervalInschakelingsintervalMet de bepaling van het inschakelingsinterval wordt bedoeld: de verdeling van het budget dat is uitgetrokken voor het medium, in de tijd....

klik voor meer informatie
in de eerste plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
samenhangen met het seizoenpatroon van de verkopen. Er doen zich dan drie mogelijkheden voor:
De keuze uit deze mogelijkheden wordt bepaald door: Ook binnen een heel korte periode, bijvoorbeeld een maand, kan men het budget op verschillende manieren verdelen:
 • geconcentreerd binnen enkele dagen;
 • continu over de gehele periode: dagelijks evenveel; met stijgende tendens; met dalende tendens;
 • met stoten (intermediërend): om de dag; bepaalde dagen van de week.
Factoren die op deze keuze invloed hebben, zijn de aankoopfrequentie en het gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
van de concurrenten.


Het inschakelingstijdstip
Met het inschakelingstijdstipInschakelingstijdstipDe bepaling van maand, week, dag en uur waarop het medium zal worden ingezet, binnen de gekozen frequentie. ...

klik voor meer informatie
wordt bedoeld: de bepaling van maand, week, dag en uur – al naar gelang die relevant zijn in een bepaalde situatie – waarop het mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
zal worden ingezet, binnen de gekozen frequentieFrequentieAantal malen dat een bepaalde waarde wordt waargenomen....

klik voor meer informatie
.

Factoren die deze keuze bepalen, zijn onder andere het aankooptijdstip en de bereikmogelijkheden in de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
. (Tweedehands) auto’s bijvoorbeeld worden vaak op zaterdag gekocht.
De zaterdag is dan de beste dag om te adverteren. Ten aanzien van bereikmogelijkheden van de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
vormen de agrariërs een aardig voorbeeld. Deze doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
kan men via de radio goed bereiken om halfeen, vóór of na de berichten voor land- en tuinbouw.

Ook concurrentieoverwegingen spelen bij de keuze van het tijdstip een rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
. De keuze is: aansluiten bij wat de concurrent doet (en profiteren van gezamenlijke aandacht), of een tijdstip kiezen waarop de concurrent niet adverteert (meer aandacht voor het eigen product).


Plaatsingsschema
Tijdschriften hebben enkele dagen nodig voor het opmaken en drukken en hanteren daarom een lange aanlevertijd voor advertentiemateriaal. Advertenties voor dagbladen kan men daarentegen vaak nog de dag van tevoren opgeven. Na afspraak is bij de televisie aanlevertijd enkele uren van tevoren nog mogelijk. De aanlevertijd is sterk bepalend voor de actualiteit van de advertentie (denk bijvoorbeeld aan prijsaanbiedingen of aan inspelen op actuele gebeurtenissen).


De positie in het medium
De positie die een advertentie in een mediumMediumDe reclamedrager, het transportmiddel van de boodschap naar de doelgroep. We maken onderscheid tussen gedrukte media en vluchtige media (radio, televisie). Gedrukte media zijn duurzamer en vluchtige media zijn vaak indringender....

klik voor meer informatie
inneemt, heeft invloed op het aantal opmerkers, lezers en herinneraars. Uit het genoemde onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
van Stapel blijkt onder andere dat een advertentie op een redactionele pagina (‘ingezonden mededeling’) gemiddeld 25% meer opgemerkt/gelezen/herinnerd wordt dan een advertentie op een advertentiepagina. Hiertegenover staat dat de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van een advertentie op een redactionele pagina echter twee tot vijf keer zo hoog zijn! Ten aanzien van advertenties op advertentiepagina’s vond Stapel dat de achterste pagina, de middenpagina en de rechterpagina’s beter scoorden wat betreft opmerken/lezen/herinneren dan de overige advertentiepagina’s.

Ook bij tv-reclame heeft de plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
in het STER-blok invloed. STER-spots aan het begin en aan het einde van een blokBlokAantal samengevoegde reclameboodschappen op radio en televisie dat op vaste tijdstippen wordt uitgezonden, bijvoorbeeld rond het nieuws. We kennen ook het zwevende blok, dat op willekeurige tijden wordt uitgezonden...

klik voor meer informatie
hebben meer kijkers en worden relatief beter herinnerd. De adverteerder kan bij de STERSTERBelast met de reclame via de Nederlandse radio en tv en de toepassing van de voorschriften voor de Nederlandse etherreclame....

klik voor meer informatie
invloed uitoefenen op de plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
in het blok; zie de ‘opvolgspots’.


Kosten
Bij MediumkostenMediumkostenKosten die naast het bereik bij de mediumkeuze een belangrijke rol spelen. De kosten van de diverse media verschillen nogal. Meestal is men als adverteerder niet geïnteresseerd in het gehele bereik van een medium, maar in het bereik in de doelgroep (de doelgroepdekking of simpel de dekking). Om de...

klik voor meer informatie
is dit aspect reeds behandeld.


Kiezen voor een multimediumstrategie
Meestal zullen meer mediumtypen / -titels tegelijkertijd worden ingezet. Men kiest dus voor een bepaalde mediamix: samenstelling van in een mediaplan gekozen media. Redenen hiervoor zijn:De film S40 op Internet de beste Internetcampagne 2004
‘Wat bracht een heel dorp ertoe om op dezelfde dag dezelfde auto te kopen’, zo begint de documentaire ‘Het mysterie van Dalarö’. In het slechts duizend inwoners tellende Zweedse dorpje kochten op één zaterdag 32 personen dezelfde Volvo S40 zonder dat ze het van elkaar wisten. Het acht minuten durende filmpje bestaat vooral uit interviews met kopers, de deskundoloog probeert verklaringen te vinden en uiteindelijk wint de theorie van het ‘collectieve bewustzijn’ van Carl Jung terrein en komt de omstreden Britse wetenschapper Rupert Sheldrake om de hoek kijken. Een oudere vrouw: ‘Alsof we als vissen automatisch een zelfde richting insloegen’. Een jongere vrouw: ‘Wel beangstigend, zulk collectief gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
.’ Dus het mooi gefilmpde verhaaltje van Spike Jonze is zeer geloofwaardig, op één uitzondering na: waar Volvo het toch niet kon laten om de mensen te laten vertellen waarom ze de auto kochten. Dertig seconden van weliswaar bescheiden geuite superlatieven deed menigeen even grommen. En waar je vanuit de film op de website direct de echte reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
voor de S40 wordt ingetrokken, is er natuurlijk ook een twijfelmoment. Dat was kennelijk onontkoombaar. Regisseur Jonze wordt nergens genoemd, maar wel de Venezolaanse filmmaker Carlos Soto, die niet echt betrokken was, maar wel een eigen website kreeg om in de tweede fase nog een aantal ‘bewijsstukken’ (onder meer ‘making of’-fragmenten) online te presenteren. Allemaal om de authenticiteit van zijn documentaire te onderstrepen. Het is fraai bedrog.

Vooraf wist men dat het Volvo-publiek en de beoogde doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
gemiddeld veel op het web verblijven. Het grote idee werd vertaald in een internetfilm, maar ook in online advertisingAdvertisingOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
, print, direct mailDirect mailPersoonlijk geadresseerde reclame die per post wordt verzonden. ...

klik voor meer informatie
, verhalen in Volvo Magazine en zelfs in tv-commercials. De kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
per duizend waren voor Internet gelijk aan die van televisie. Dus Internet werd hierdoor zeker een massamedium, en zeker niet duurder dan televisie. De attentiewaardeAttentiewaardeEigenschap van een stimulus, namelijk de mate waarin deze in staat is de aandacht te trekken. Een lage aandachtswaarde vormt een mogelijke verklaring voor het ‘missen’ van een prikkel, een aspect van selectieve aandacht. Om op te vallen moet de marketeer zorgen dat hij op de voorgrond treedt....

klik voor meer informatie
van internet is echter veel groter.
Bron: Tijdschrift voor Marketing, juni 2004