» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 19 - Reclame

Inhoudsopgave

19.13 - Samenvatting

In dit hoofdstuk heb je uitvoerig kennisgemaakt met het promotie-instrument reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
. Allereerst heb je een indeling gezien van soorten reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
op basis van het communicatieproces: zender verzendt een boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
via bepaalde media aan een ontvanger.
Daarna hebben we reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
geplaatst tegenover de overige marketingmix-elementen: productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
, prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
en het positioneringsvraagstuk.
De belangrijke reclamebeslissingen, die wij uitvoerig behandeld hebben, zijn de bepaling van de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
, reclamedoelen, reclamebudgetReclamebudgetEen van de reclamebeslissingen is de vaststelling van het reclamebudget. Er bestaan enkele specifieke methoden om het reclamebudget vast te stellen: ...

klik voor meer informatie
(de verschillende manieren om een reclamebudgetReclamebudgetEen van de reclamebeslissingen is de vaststelling van het reclamebudget. Er bestaan enkele specifieke methoden om het reclamebudget vast te stellen: ...

klik voor meer informatie
te bepalen), mogelijke reclamestrategieën, allerlei aspecten rondom het bepalen van de reclameboodschapReclameboodschapGeeft aan wat er moet worden verteld om het keuzeproces van de consument met het gewenste effect te be√Įnvloeden. De bepaling van de reclameboodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie; - de conceptontwikkeling; - de uitvoering....

klik voor meer informatie
, mediakeuzeMediakeuzeDe reclameboodschap moet via een medium de ontvanger bereiken. Omdat er een groot aantal verschillende media is, betekent dit voor de onderneming een keuzeproces waarbij de aard en grootte van de doelgroep, de karakteristieken van de boodschap en de karakteristieken van de verschillende media een...

klik voor meer informatie
(opgesplitst in mediumtypen en mediumtitels) en het meten van reclame-effecten.
Bij de mediakeuzeMediakeuzeDe reclameboodschap moet via een medium de ontvanger bereiken. Omdat er een groot aantal verschillende media is, betekent dit voor de onderneming een keuzeproces waarbij de aard en grootte van de doelgroep, de karakteristieken van de boodschap en de karakteristieken van de verschillende media een...

klik voor meer informatie
behandelden wij mediadoelMediadoelHet mediadoel is afgeleid van het reclamedoel. Per medium dient men meetbare doelen te formuleren, die daarna kunnen worden gecontroleerd...

klik voor meer informatie
, oplageOplageHet aantal gedrukte exemplaren dat daadwerkelijk bij het publiek terechtkomt....

klik voor meer informatie
en allerlei kwantitatieve en kwalitatieve mogelijkheden van bereikcijfers, het communicatievermogenCommunicatievermogenDit is de kwaliteit van het contact, die bepalend is voor het effect van de boodschap. ...

klik voor meer informatie
van media en de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van de verschillende soorten media. Inschakelingsvariabelen ondersteunen bij het kiezen uit de vele mogelijkheden. Het meten van reclame-effecten werd uitgebreid toegelicht. Veel werkzaamheden die samenhangen met het maken van reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
worden uitbesteed aan reclamebureaus, waarbij de briefingBriefingInstructie van de opdrachtgever aan een externe adviseur of uitvoerder. Binnen de marketing heeft men vooral te maken met: - marktonderzoekbureau; - reclamebureau....

klik voor meer informatie
belangrijk is.
Tot slot werd nog aandacht geschonken aan de instanties die de regelgeving met betrekking tot promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
en reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
bewaken.