» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 20 - Persoonlijke verkoop

Inhoudsopgave

20.7 - Verkoop met behulp van derden

Er zijn ondernemingen die geen eigen verkooporganisatieVerkooporganisatieDe verkooporganisatie staat onder de verkoopleider (sales manager) en kent een indeling van verkopers naar: - Regio: zoveel mogelijk aansluitend bij CEBUCO- of Nielsengebieden in verband met de beschikbaarheid van economische en demografische achtergrondgegevens. We spreken dan van...

klik voor meer informatie
hebben, maar voor de verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
van hun producten anderen inschakelen. Ook is het mogelijk dat het eigen verkoopapparaat beperkingen heeft (mankracht, kennis van de markt). Dat maakt het zinvol om voor een deel van de verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
externe personen of ondernemingen in te schakelen. In dat geval kan men van meerdere mogelijkheden gebruikmaken, zoals:

 

20.7.1 - Het verkoopkantoor

 Het is moeilijk voor te stellen, maar er zijn grote ondernemingen die zich alleen maar bezighouden met de productie. Zij laten de verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
van hun producten door een andere ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
doen. Zo’n ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico¬ís....

klik voor meer informatie
die voor anderen verkoopt, noemen we een verkoopkantoorVerkoopkantoorOndernemingen die zich alleen maar bezighouden met de productie besteden de verkoop van hun producten uit aan andere ondernemingen.....

klik voor meer informatie
. Dit kantoor heeft een vaste relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
met de productieonderneming. Soms ook is de productieonderne¬ming (deels) eigenaar van dat verkoopkantoorVerkoopkantoorOndernemingen die zich alleen maar bezighouden met de productie besteden de verkoop van hun producten uit aan andere ondernemingen.....

klik voor meer informatie
.

Redenen om een verkoopkantoorVerkoopkantoorOndernemingen die zich alleen maar bezighouden met de productie besteden de verkoop van hun producten uit aan andere ondernemingen.....

klik voor meer informatie
in te schakelen kunnen zijn:

20.7.2 - De veiling

 Op veilingen worden de (meestal) agrarische producten in natura aangevoerd. Kopers zijn in de gelegenheid de aangevoerde producten nauwkeurig te bekijken, hetzij de hele partij, hetzij een monsterMonsterEen meestal incompleet voorbeeld van een nieuw product dat wordt gebruikt bij marktonderzoek om de mening van de consument te testen. Grondige bestudering door de consument is niet mogelijk. Veel gebruikt in onderzoek naar nieuwe tijdschriften of boeken. De consument ziet slechts een paar gedrukte...

klik voor meer informatie
ervan. Voor agrarische producten vindt vaak hergroepering in kwaliteitsklassen plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
. Door een veilingVeilingPlaats waar goederen in natura worden aangevoerd en verhandeld. Kopers zijn in de gelegenheid de aangevoerde goederen nauwkeurig waar te nemen, hetzij de gehele partij, hetzij een monster uit die partij. Op een veiling staat één verkoper veelal tegenover meer kopers. Er wordt verkocht bij opbod...

klik voor meer informatie
in te schakelen staat één verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van ¬Ďverkopers¬í. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
tegenover veel kopers. Daardoor wordt de marktpositieMarktpositieIn het prijsbeleid: situatie waarbij een aanbieder ruimte heeft voor een eigen prijsbeleid. Deze ruimte kan worden verkregen door een kostenvoorsprong op de concurrentie, een duidelijk gedifferentieerd product of door te opereren op een bepaald segment van de markt. Men spreekt i.p.v. marktpositie...

klik voor meer informatie
van de vaak kleinere producenten sterker en wordt hun opbrengstprijs hoger. Meestal wordt op veilingen verkocht bij opbod (de hoogste bieder koopt) of bij afslag (de inzet-prijs wordt steeds iets verlaagd, tot iemand kenbaar maakt voor die prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
te willen kopen).
De veilingVeilingPlaats waar goederen in natura worden aangevoerd en verhandeld. Kopers zijn in de gelegenheid de aangevoerde goederen nauwkeurig waar te nemen, hetzij de gehele partij, hetzij een monster uit die partij. Op een veiling staat één verkoper veelal tegenover meer kopers. Er wordt verkocht bij opbod...

klik voor meer informatie
is uiteraard geen eigenaar van de aangevoerde producten. De opbrengst is na aftrek van de veilingkosten voor de producent.20.7.3 - De handelsagent

 De handelsagentHandelsagentZelfstandige tussenhandelaar die een vaste relatie heeft met √©√©n of meer producenten als opdrachtgevers (principalen) met wie hij een agentencontract heeft afgesloten. De handelsagent handelt in naam van en in opdracht van de principaal...

klik voor meer informatie
verkoopt voor een of meerdere opdrachtgevers. Hij is zelfstandig, maar hij staat wel in een vaste relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
tot zijn opdrachtgevers (principalen), met wie hij een agentencontract heeft afgesloten. In zo’n contract zijn de rechten en verplichtingen van zowel agentAgentZelfstandige tussenhandelaar die een vaste relatie heeft met √©√©n of meer producenten als opdrachtgevers (principalen) met wie hij een agentencontract heeft afgesloten. De handelsagent handelt in naam van en in opdracht van de principaal....

klik voor meer informatie
als principaalPrincipaalOpdrachtgever....

klik voor meer informatie
geregeld. Ook de bevoegdheden van de agentAgentZelfstandige tussenhandelaar die een vaste relatie heeft met één of meer producenten als opdrachtgevers (principalen) met wie hij een agentencontract heeft afgesloten. De handelsagent handelt in naam van en in opdracht van de principaal....

klik voor meer informatie
staan in het contract. Hij kan verkoopcontracten afsluiten binnen de prijs- en conditiegrenzen die zijn opdrachtgevers hebben gesteld. De meest belangrijke punten uit zo’n contract zijn: De handelsagentHandelsagentZelfstandige tussenhandelaar die een vaste relatie heeft met √©√©n of meer producenten als opdrachtgevers (principalen) met wie hij een agentencontract heeft afgesloten. De handelsagent handelt in naam van en in opdracht van de principaal...

klik voor meer informatie
is geen eigenaar van de goederen. Deze worden door de opdrachtgevers rechtstreeks aan de klanten geleverd.


20.7.4 - De makelaar

 Een makelaarMakelaarBegrip: Makelaar zie ook: Marketingtussenpersonen Zelfstandig handelstussenpersoon, be√ędigd door de arrondissementsrechtbank, die partijen tot elkaar brengt. Daarvoor geniet hij provisie. Een makelaar is niet in dienst van partijen. Hij treedt ook op als onafhankelijk deskundige, taxateur...

klik voor meer informatie
(beëdigd door de arrondissementsrechtbank) verkoopt niet zelf, maar brengt partijen tot elkaar. Daarvoor ontvangt hij provisie. Hij is dus niet in dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
van een van de marktpartijen en de betrokken goederen zijn, gezien zijn rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
, nooit zijn eigendom. Door de beëdiging is hij bij uitstek een vertrouwensman geworden, de onafhankelijke deskundige. Behalve als bemiddelaar treedt een makelaarMakelaarBegrip: Makelaar zie ook: Marketingtussenpersonen Zelfstandig handelstussenpersoon, be√ędigd door de arrondissementsrechtbank, die partijen tot elkaar brengt. Daarvoor geniet hij provisie. Een makelaar is niet in dienst van partijen. Hij treedt ook op als onafhankelijk deskundige, taxateur...

klik voor meer informatie
ook op als taxateur en als arbiter.20.7.5 - De commissionair

Stel dat aandeelhouder X van een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
zijn aandelenbezit wil uitbreiden zonder dat de buitenwereld dit direct te weten komt. Mede-aandeelhouder Y wil een pakket aandelen verkopen, maar zal dit nooit onderhands aan X verkopen, omdat hij bang is dat deze een te grote macht in de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
zal krijgen. Y geeft zijn bank opdracht deze aandelen te verkopen. X neemt een commissionairCommissionairTussenpersoon die handelt in opdracht maar op eigen naam. Ter dekking van het risico dat zijn opdrachtgever niet betaalt, fungeren de door hem gekochte goederen....

klik voor meer informatie
in effecten in de arm en draagt hem op om op eigen naam aandelen van de betreffende ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
te kopen. Een commissionairCommissionairTussenpersoon die handelt in opdracht maar op eigen naam. Ter dekking van het risico dat zijn opdrachtgever niet betaalt, fungeren de door hem gekochte goederen....

klik voor meer informatie
koopt en verkoopt dus op eigen naam. Dat wil zeggen dat hij zichzelf voor een opdrachtgever verbindt met een derde. De opdrachtgever blijft dus onbekend. In feite wordt de commissionairCommissionairTussenpersoon die handelt in opdracht maar op eigen naam. Ter dekking van het risico dat zijn opdrachtgever niet betaalt, fungeren de door hem gekochte goederen....

klik voor meer informatie
bij aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industri√ęle onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initi√ęle aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
‘schijneigenaar’, want hij moet de goederen doorleveren aan zijn opdrachtgever. Uiteraard loopt de commissionairCommissionairTussenpersoon die handelt in opdracht maar op eigen naam. Ter dekking van het risico dat zijn opdrachtgever niet betaalt, fungeren de door hem gekochte goederen....

klik voor meer informatie
bij koop het risicoRisicoDe consument die een aankoop overweegt, neemt daarbij risico’s waar. Hij is onzeker over de gevolgen van de genomen beslissing. Het gaat om de volgende risico’s: - financieel (is het product zijn geld waard?; hoe hoog worden de gebruikskosten?); - functioneel (zal het product leveren wat ik...

klik voor meer informatie
dat zijn opdrachtgever hem niet betaalt. Hij heeft echter het recht van retentie(de goederen dienen als onderpand). Hij mag de goederen pas verkopen na toestemming van de rechtbank.


 

20.7.6 - Conclusie

 Wat betreft het inschakelen van tussenpersonen kunnen we een paar gevolgtrekkingen maken: