» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 21 - Sales promotion, public relations en sponsoring

Inhoudsopgave

21.8 - Public relations

 De communicatievorm die wij public relationsPublic relationsHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations ...

klik voor meer informatie
(PR) noemen, kent vele gezichten en vele uitvoeringsvormen. Onder public relationsPublic relationsHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations ...

klik voor meer informatie
verstaan we, in navolging van het Nederlands Genootschap voor Public Relations (NGPR):
‘Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
en haar publieksgroepen.’
21.8.1 - Doelgroepen van pr

In de definitie kwam het woord ‘publieksgroepen’ voor.
Een publieksgroepPublieksgroepEen categorie personen of bepaalde groep uit het algemene publiek van wie de organisatie voor haar functioneren afhankelijk is en die is gevormd door interesse voor een aan de organisatie gerelateerd thema. ...

klik voor meer informatie
is een categorie personen of bepaalde groep uit het algemene publiek van wie de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
voor haar functioneren afhankelijk is en die is gevormd door interesse voor een aan de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
gerelateerd thema.

Deze publieksgroepen zijn de doelgroepen voor PR. We maken hierbij onderscheid tussen interne en externe publieksgroepen:
 

21.8.2 - Doel van pr

Voor het bepalen van het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
(voor een deel al in de definitie weergegeven) schenken we aandacht aan:
Corporate PR
PR¬-activiteiten die worden verricht door ondernemingen, noemen we corporate PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
(of: company PR). Corporate PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
staat dus naast overheids-PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
(PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
door de overheid), religieuze PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
(PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
door een kerkgenootschap), enzovoort.
Bij corporate PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
denken we aan de publieksgroepen van de onderneming: werknemers, kapitaalverschaffers, toeleveranciers, afnemers, overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
, media, publieke opinie en omwonenden.

Het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van deze PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
is: door goede relaties met die publieksgroepen een bijdrage leveren aan de continuïteit van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
, en het maatschappelijk welzijn bevorderen.

De PR-staf is meestal op directieniveau in de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
ondergebracht. Deze staf houdt zich vooral bezig met het onderhouden van goede relaties met de pers, het verkrijgen van publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
, lobbyenLobbyenCommunicatie waarbij via individuele gesprekken personen worden ‘beïnvloed’, die van belang zijn voor het nemen van beslissingen omtrent het welzijn van een individu, organisatie, instantie....

klik voor meer informatie
bij overheidsorganen en met het adviseren van de directie over het imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
en hoe men moet reageren bij slecht nieuws en goed nieuws.

Omdat bepaalde publieksgroepen en functies van PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
centraal niet optimaal aan bod komen, treffen we op andere plaatsen in de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
ook gespecialiseerde PR-activiteiten aan, zoals:
Marketing-PR
Marketing-PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
is het onderhouden van een positieve relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
met de publieksgroepen, met als doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
de instandhouding of vergroting van de omzetmogelijkheden. Marketing-PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
ondersteunt dus de marketinginspanningen in het algemeen en de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
in het bijzonder. Wat betreft de taken van marketing-PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
onderscheiden we:

Corporate marketingtaken
De communicatie-activiteiten hebben tot doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
de omzetmogelijkheden van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
te waarborgen. Dit gebeurt door een positief beeldBeeldEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
(corporate image) te scheppen bij de doelgroepen. Het hebben van een negatief corporate imageImageEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
(klant-onvriendelijk, milieu-onvriendelijk, bureaucratisch, enzovoort) betekent niet altijd meteen een PR-taak. Het slechte imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
kan immers in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
heeft dan geen communicatieprobleem, maar een organisatieprobleem. Pas als het met de identiteit van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
goed zit (de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
is klantvriendelijk, doet veel voor het milieu), terwijl het beeldBeeldEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
dat de buitenwacht daarvan heeft niet juist is, is er sprake van een PR-taak: het scheppen van een positiever, dus meer met de werkelijkheid overeenkomend beeldBeeldEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
.

PR als marketinginstrument
De PR-activiteiten dienen als aanvulling of ondersteuning van de andere promotie-instrumenten. Vooral het integreren van de verschillende promotie-instrumenten is een belangrijk aspect. Een specifieke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
speelt marketing-PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
bij:Dr. Pepper Frisdrank voor elke Amerikaan

Frisdrankproducent Dr. Pepper beloofde in 2008 elke Amerikaan een gratis blikje frisdrank als het zestien jaar eerder aangekondigde Guns N’Roses – album Chinese Democracy hetzelfde jaar alsnog zou uitkomen. Een veilige gok, leek het. Maar onverwacht bracht de rockband het album toch uit en massaal claimden consumenten hun blikje. De frisdrankproducent besloot daarop een coupon op zijn website te plaatsen die consumenten binnen 24 uur moesten downloaden, maar door het vele bezoek liep de website vast. Voor de frisdrankmaker liep het uit op een groot pr-drama. Zelfs de rockband keerde zich tegen het bedrijf.

21.8.3 - Taken van de pr

Public Relations omvat een scala van marketingcommunicatie-activiteiten om plnamatig een goede relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
met diverse publieksgroepen op te bouwen. Het woord ‘planmatig’ benadrukt het belang van een zorgvuldige planningPlanningPlannen is nú beslissen wat er in de toekomst moet gebeuren. Bij het planningsproces beslist de onderneming wát ze wil bereiken en hóe ze dat wil bereiken. Plannen is voor elke onderneming noodzakelijk, omdat de omgeving van de ondernemingen zo ingewikkeld is en zo snel verandert dat systematisch...

klik voor meer informatie
van de public-relationstaken.

Een goede onderlinge relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
tussen de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
en haar publieksgroepen is alleen mogelijk bij tweerichtingsverkeer in de communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
. Zo verstrekken PR-mensen niet alleen informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
, maar houden zij ook relevante maatschappelijke ontwikkelingen en standpunten van de ondernemingsraad, overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
en actiegroepen in het oog om er slagvaardig op te kunnen reageren.21.8.4 - Functies van pr

Binnen PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
zijn er allerlei specialismen. Welke taken een PR-functionaris vervult, hangt vooral af van de aard en de omvang van de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
. In een kleine ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
neemt de directeur veel van het PR-werk voor zijn rekening. Is het bedrijf echter zo groot, dat het een specialist in dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
heeft, dan ligt een taakverdelingTaakverdelingBij een taakverdeling kijk je naar wie wat doet. Een taakverdeling kent twee dimensies: - Verticale taakverdeling: door een arbeidsverdeling ontstaat er altijd een scheiding van leiding en uitvoering. Dit is de hiërarchie in een organisatie. - Horizontale taakverdeling: hierbij gaat het om een...

klik voor meer informatie
voor de hand.

De public-relationsmanager vertegenwoordigt de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
onder meer in commissies en op persconferenties, of adviseert zijn directie daarbij.
Aparte afdelingen of personen kunnen zich toeleggen op interne communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
, voorlichting en financiële public relationsPublic relationsHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations ...

klik voor meer informatie
. Dit geeft de directie meer tijd zich te wijden aan public affairs. Dit is een strategische functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
die zich concentreert op de maatschappelijke veranderingen, politieke besluitvorming en publieke opinie waarmee de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
heeft te maken. Met name de kansen en bedreigingenKansen en bedreigingenFactor in de SWOT-analyse. Veranderingen in de macro- en meso-omgeving veranderen de mogelijkheden van alle ondernemingen in een bedrijfstak. Ze scheppen kansen en bedreigingen. Door veranderingen in de omgevingsfactoren zullen de bestaande strategieën en PMC’s niet of juist beter in staat zijn de...

klik voor meer informatie
die daaruit voortkomen zijn belangrijk.

Veel van de inspanningen op het gebied van public affairs (externe betrekkingen) zijn gericht op lobbyenLobbyenCommunicatie waarbij via individuele gesprekken personen worden ‘beïnvloed’, die van belang zijn voor het nemen van beslissingen omtrent het welzijn van een individu, organisatie, instantie....

klik voor meer informatie
. LobbyenLobbyenCommunicatie waarbij via individuele gesprekken personen worden ‘beïnvloed’, die van belang zijn voor het nemen van beslissingen omtrent het welzijn van een individu, organisatie, instantie....

klik voor meer informatie
is communicatieCommunicatieIn een algemeen perspectief: een ander deelgenoot maken van informatie. Dit kan expliciet gebeuren (taal en illustraties) en impliciet (non-verbaal). Wil communicatie zinvol zijn, dan moet ze worden begrepen en moet ze de ontvanger interesseren. Pas dan spreken we van effectieve communicatie. In...

klik voor meer informatie
waarbij via individuele gesprekken personen worden ‘beïnvloed’, die van belang zijn voor het nemen van beslissingen omtrent het welzijn van een individu, organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
, instantie.


 

21.8.5 - Pr-instrumenten

PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
kan gebruikmaken van een groot aantal instrumenten:TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
21.2 Pr instrumenten
 Primair met pers
als tussenschakel
Primair door gebruik
van eigen media 
Primair zonder
mediagebruik 
 persbijeenkomsten  speeches  doanties
 persberichten  seminars  sponsoring
 publicaties  jaarverslagen  community relations
 product recalls  identity media  lobby
     evenementen


Primair met pers als tussenschakel:
Primair door gebruik van eigen media:
Primair zonder mediagebruik:
We belichten twee instrumenten apart: Institutionele reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
en publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
.

Institutionele reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
(of: corporate imageImageEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
advertising) is reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
die is gericht op het versterken van het imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
(corporate identity). Advertenties vermelden vaak de rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
die de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
speelt bij allerlei positieve ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, onderwijs, milieu en techniek. Institutionele reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
heeft vooral betrekking op de maatschappelijke marketingtaken van PR.

PubliciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
(of: free publicity) is de berichtgeving over de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
en haar producten in publieke media (tijdschriften, radio en televisie, kranten, enzovoort). De berichtgeving speelt zich af in de redactionele ruimte in die media. De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
betaalt voor deze berichtgeving niet rechtstreeks. Wel kunnen er kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
voor worden gemaakt. Een perslunch bijvoorbeeld kost geld. Vaak plaatst de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
advertenties en verkrijgt ze daarbij de mogelijkheid een redactioneel of redactioneel lijkend artikel over haarzelf en/of haar producten te plaatsen.


Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
verkrijgt ‘publiciteit’ in alle gevallen waarin ze gebeurtenissen of nieuws ‘creëert’ of waarin ze ‘nieuws’ is. Men kan dus ook negatief in de publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
komen.

Voor goede publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
is een goede relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
met de pers noodzakelijk. Men dient deze zorgvuldig op te bouwen en te onderhouden. De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
moet zorgen dat zij regelmatig ‘nieuws’ verschaft, dat er voldoende achtergrondinformatie beschikbaar is en dat de pers bij alle evenementen wordt uitgenodigd.

PubliciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
kan zowel bij de maatschappelijke marketingtaken van PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
als bij de PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
als marketinginstrumentMarketinginstrumentElk van de instrumenten die de onderneming ter beschikking staan om de behoeften van de gekozen doelmarkt(en) te bevredigen en de gewenste positionering na te streven. Gebruikelijk is deze instrumenten in te delen in vier categorieën, de vier P’s: product, plaats, prijs en promotie. De gekozen...

klik voor meer informatie
waardevol zijn. En hoewel we bij PRPRHet onderhouden van contacten tussen de onderneming en de verschillende publieksgroepen, waarbij men onderscheid maakt tussen: - company public relations - marketing public relations...

klik voor meer informatie
als promotie-instrument spreken van een bijdrage, een ondersteuning of van een aanvulling van de andere instrumenten van de promotiemixPromotiemixDe verschillende promotie-instrumenten: - reclame; - persoonlijke verkoop; - sales promotions; - public relations;...

klik voor meer informatie
, kan de betekenis van deze bijdrage niet genoeg worden onderstreept.
PubliciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
introduceert namelijk naast de bijdrage in kennisvergroting een nieuw element in de communicatie: de geloofwaardigheidGeloofwaardigheidBegrip: Geloofwaardigheid zie ook: Betrouwbaarheid De mate waarin een merk, product, bedrijf, persoon (bijvoorbeeld opinieleider) vertrouwen opwekt. Specifiek: de mate waarin beloftes, claims, uitspraken, gedrag en dergelijke voor waar en juist worden aangenomen. Bij reclame is het...

klik voor meer informatie
. De geloofwaardigheidGeloofwaardigheidBegrip: Geloofwaardigheid zie ook: Betrouwbaarheid De mate waarin een merk, product, bedrijf, persoon (bijvoorbeeld opinieleider) vertrouwen opwekt. Specifiek: de mate waarin beloftes, claims, uitspraken, gedrag en dergelijke voor waar en juist worden aangenomen. Bij reclame is het...

klik voor meer informatie
van de boodschapBoodschapVorm waarin de informatie moet worden overgebracht om bij de ontvanger het gewenste effect te bereiken. De bepaling van de boodschap valt uiteen in drie stappen: - de propositie, ook copy strategy of bepaling van het centrale thema: dit is de ruwe inhoud van de boodschap met een (instrumentele)...

klik voor meer informatie
is in een redactionele context veel groter dan in een advertentie. De onafhankelijke redactie komt namelijk veel geloofwaardiger en objectiever over dan de producent zelf die in reclameuitingen immers ‘voor eigen parochie preekt’.
Als er werkelijk ‘nieuws’ is, wordt het door alle media overgenomen en dat staat gelijk met een groot reclamebudgetReclamebudgetEen van de reclamebeslissingen is de vaststelling van het reclamebudget. Er bestaan enkele specifieke methoden om het reclamebudget vast te stellen: ...

klik voor meer informatie
.


PubliciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
kan betrekking hebben op:
Publiciteit rondom het product
Hieronder vallen alle mogelijke inspanningen om via media publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
over producten te verkrijgen. Dit is vooral bij nieuwe producten van belang (ontwikkelen van de primaire vraag). Veel kranten en tijdschriften hebben een speciale rubriek voor dit soort publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
.

Publiciteit rondom het merk
Nieuw ontwikkelde producten kunnen ‘nieuwswaarde’ hebben, vooral als ze werkelijk opzienbarende nieuwe aspecten hebben.
Bij publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
voor het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
zal dit veel minder het geval zijn. Een nieuw merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
is veel minder van nature ‘nieuws’. De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
moet het nieuws voor het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
zelf creëren. Dat kan door deelname aan activiteiten met grote nieuwswaarde, want dan bereikt men een breed publiek. Deze deelname kan een eigen activiteit zijn, zoals deelname aan de Camel Trophy, maar men kan ook via activiteiten van anderen als sponsor optreden.

Publiciteit over de onderneming
Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
kan op twee manieren in de publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
komen. In de eerste plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
vormen werkelijke, actuele gebeurtenissen – nieuws van nature – een bronBronIn de communicatieleer meestal de zender of degene die daarvoor wordt aangezien, zoals: medium, persoon in de reclameboodschap, producent...

klik voor meer informatie
. De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
moet dergelijk nieuws zodanig verwoorden, dat het aan de pers verstrekte verhaal min of meer symbolisch is voor de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
, haar imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
en haar positionering in de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
.
In de tweede plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
kan de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
, door zelf actie te ondernemen, publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
creëren. Men organiseert doelbewust activiteiten die ‘nieuws’ zullen opleveren. Het aantal mogelijkheden lijkt haast onbeperkt: het organiserenOrganiserenHet doelbewust, doelgericht en doelmatig samenvoegen van mensen en middelen om gestelde doelen te bereiken....

klik voor meer informatie
van congressen, het houden van open dagen, het sponsoren van sport, kunst en cultuurevenementen, het organiserenOrganiserenHet doelbewust, doelgericht en doelmatig samenvoegen van mensen en middelen om gestelde doelen te bereiken....

klik voor meer informatie
van tentoonstellingen, acties voor bejaarden in het algemeen. Bij deze voorbeelden denken we aan de marketingtaken van PR.

Niet alleen de publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
van de hiervoor genoemde activiteiten is van belang. Ook de activiteit zelf, veelal maatschappelijk en sociaal van karakter, geeft de betrokkenen een meer positief beeldBeeldEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
.