» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 15 - Distributiebeleid

Inhoudsopgave

15.6 - Lengte van het distributiekanaal

De producent kan kiezen of hij de distributiefunctiesDistributiefunctiesBegrip: Distributiefuncties zie ook: Distributie Functies die in het kader van de distributie moeten worden verricht, hetzij door de producent, hetzij door ingeschakelde distributiebedrijven, handelstussenpersonen of bedrijven die distributiediensten verlenen. Deze functies zijn: -...

klik voor meer informatie
zélf verricht of dat hij ze door anderen laat verrichten. Hij heeft daarbij keuze tussen kortere en langere distributiekanalen. Deze afweging staat bekend als de keuze van (de lengte van) het distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
. Criteria bij deze afweging kunnen zijn:
  • opbrengsten;
  • kosten;
  • flexibiliteit;
  • afzetbeheersing;
  • andere criteria.
Opbrengstencriterium
Met het lange kanaal bereikt de producent meer verkooppunten, en dus meer consumenten. In het algemeen stelt men daarom dat langere kanalen bij convenience goodsConvenience goodsGoederen waarvoor de consument geringe koopinspanning pleegt: de consument verlangt gemak bij de aankoop en koopt wat in de winkel van zijn keuze voorradig is. We onderscheiden binnen convenience goods: - stapelgoederen: frequent gekochte dagelijkse artikelen (bijvoorbeeld brood); -...

klik voor meer informatie
hogere omzetten te zien geven dan kortere kanalen. (Benzinemaatschappijen vormen hierop een aardige uitzondering.)

Voor specialty en shopping goods is de opbrengst waarschijnlijk het hoogst bij een korter kanaal. De producent heeft daardoor meer en vaker contact met de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
. Dat heeft de volgende voordelen:
  • vertegenwoordigers van de producent hoeven zich alleen te concentreren op hun eigen producten; zij zijn beter opgeleid, en volledig gemotiveerd voor het eigen merk;
  • detaillisten vinden het prettig rechtstreeks zaken te doen met producenten.
Kostencriterium
Het zelf distribueren naar de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
(zonder tussenkomst van een groothandel) brengt voor de producent kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
met zich mee: vertegenwoordigersbezoek, administratie en facturering, aanhouden van voorraden, vervoer, enzovoort. Er zijn meer contacten en transacties nodig voor een bepaalde afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
, en daardoor zijn deze kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
hoger per eenheid productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
.

Het inschakelen van de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
verlaagt in principe de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
per eenheid afgezet productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
. Daartegenover staat dat de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
een winstmarge verlangt. Daarom stelt P.J. Verdoorn in Commercieel beleidBeleidBegrip uit de organisatiekunde. Het stellen van een doel, het vaststellen langs welke weg dit doel moet worden bereikt, het bepalen van de benodigde middelen om dit doel te bereiken, het uitvoeren van de benodigde activiteiten, het vaststellen en invoeren van controlemethodieken om te bepalen in...

klik voor meer informatie
bij inkoop en verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
als distributieregel: ‘Rechtstreekse levering aan detaillisten is verantwoord, zodra de extra transactie- en vertegenwoordigerskosten per eenheid om eenzelfde afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
te bereiken, lager worden dan de brutomarge van de groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
en de extra reclamekosten bij levering via de grossierGrossierBegrip: Grossier zie ook: Distributiekanaal Groothandelsmarge Groothandelsmarketing Groothandelsmerk Schakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het...

klik voor meer informatie
.’

Deze distributieregel gaat ook op bij de keuze direct kanaal tegenover indirect kanaal. Het zal duidelijk zijn dat, als men uitgaat van ‘eenzelfde afzet’, de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
om die afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
te bereiken een doorslaggevende rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
spelen bij de keuze.


Flexibiliteitscriterium
De keuze voor een bepaald distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld een eigen verkooporganisatie) kan een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
voor lange tijd binden. Uit het oogpunt van flexibiliteit komen zulke bindende structuren pas in aanmerking als er grote economische voordelen (hogere opbrengsten en/of lagere kosten) tegenover staan.

Afzetbeheersingscriterium
Iedere extra schakel in de distributieketen is een zelfstandige ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
die primair aan eigenbelang denkt. De groothandelGroothandelSchakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het onderscheiden van diverse typen groothandel een onderscheiding maken op basis van het gevoerde assortiment, de...

klik voor meer informatie
en de detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
zorgen natuurlijk allereerst voor hun eigen imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
, doen vooral moeite voor de meest winstgevende producten, enzovoort. Als de producent de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
inschakelt, neemt zijn beheersing van de afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
in het algemeen af.

Andere factoren
Factoren die leiden tot de keuze van het korte distributiekanaalDistributiekanaalKeten van opeenvolgende marketinginstituties die betrokken zijn bij de voortstuwing van goederen en diensten van producent naar consument. Ten aanzien van het aantal schakels dat een distributiekanaal heeft onderscheiden we: - het ultrakorte kanaal (rechtstreekse levering van producent aan...

klik voor meer informatie
of directe distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P¬ís Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
zijn: De laatste jaren stijgt de populariteit van het directe kanaal in tal van branches. Men ziet als voordelen: De inzet van internet als direct kanaal tussen producent en consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld door computerproducent Dell) kwam al naar voren.