» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 6 - De strategische ondernemingsplanning

Inhoudsopgave

6.2 - Het strategisch ondernemingsplan

Het is duidelijk dat een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
die succesvol wil zijn haar strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ‘op hoofdlijnen’, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
aanpast aan de externe omgevingsfactoren. Belangrijke uitgangspunten voor het strategische ondernemingsplan zijn: de vaststelling van de missie, de ‘business we are in’ en de doelstellingDoelstellingBegrip: Doelstelling zie ook: Instrumentdoel Marketingdoel Ondernemingsdoel De situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men...

klik voor meer informatie
van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
. Deze factoren vormen het kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
waarbinnen de verdere planningPlanningPlannen is nú beslissen wat er in de toekomst moet gebeuren. Bij het planningsproces beslist de onderneming wát ze wil bereiken en hóe ze dat wil bereiken. Plannen is voor elke onderneming noodzakelijk, omdat de omgeving van de ondernemingen zo ingewikkeld is en zo snel verandert dat systematisch...

klik voor meer informatie
plaatsvindt.6.2.1 - De missie van de onderneming

De missie geeft de rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
en de ambities van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
aan. Ze reflecteert de organisatiefilosofie. In de missie vinden we de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
waarop de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
wenst te opereren, de strategische ambities van de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
en de filosofie over de wijze waarop dit moet worden gerealiseerd. De vastgestelde missie, het mission statement, is een leidraad voor beleidsbeslissingen. Elementen van de missie kunnen zijn: opvattingen over kansen geven aan mensen, over de belangrijkheid van het milieu en over het welzijn van mensen. De missie van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
geeft de organisatiefilosofie weer en is veelal de weerslag van de persoonlijke doelen en opvattingen van de bestuurders. De missie moet voor een periode van vele jaren een motiverende leidraad kunnen zijn voor iedereen in de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
.


6.2.2 - De bepaling van de 'business we are in'

De bepaling van de ‘business we are in’ betekent hetzelfde als de vraag: ‘Waar houden we ons als ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
mee bezig ?’ De business vormt het werkterrein waarbinnen de strategische ondernemingsplanningStrategische ondernemingsplanningStrategische ondernemingsplanning is in de onderneming het proces van het zich planmatig aanpassen aan verwachte omgevingsveranderingen....

klik voor meer informatie
plaatsvindt.

Niet­marketinggerichte ondernemingen omschrijven hun business of huidige activiteiten in termen van producten. Dat leidt vaak tot een kortzichtigheid ten aanzien van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
die kachels maakt en haar business omschrijft als ‘kachels maken voor de kachelmarkt’, zal te laat inzien dat andere producten de behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan ‘iets’. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire behoeften...

klik voor meer informatie
aan warmte beter kunnen bevredigen (centrale verwarming, isolatie). De positie van deze ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
zal gevaar gaan lopen, want de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
voor het door haar aangeboden productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
verdwijnt.

Het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
, waarin de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
centraal staat, leidt ertoe dat de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
verder kijkt dan het eigen productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
. Niet het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
staat centraal, maar de wensen en behoeften van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. Een kachelproducent die het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
hanteert, zal zijn activiteit omschrijven in termen als ‘het veraangenamen van het leefklimaat door te voorzien in warmte’. In dat geval zal hijzelf veel eerder op het idee van productvernieuwing komen, want zijn blikveld op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
is veel ruimer. MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
heeft een belangrijke taakTaakWerkzaamheid, activiteit. Een aantal gelijksoortige en gelijkwaardige taken vormt samen een functie....

klik voor meer informatie
bij de totstandkoming van een strategisch ondernemingsplan. Ze bepaalt mede het blikveld van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
met betrekking tot de externe ontwikkelingen (macro­omgevingsfactoren) die van belang zijn. De ‘business we are in’ geeft een kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
aan voor de SBU’s en de PMC’s waarmee de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
gaat werken. In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
horen we vaak dat bepaalde activiteiten niet meer tot de core business (of: kernactiviteiten) van ondernemingen behoren en worden afgestoten. Ze vallen dan buiten de business we are inBusiness we are inDoor topmanagement vastgesteld werkterrein van de onderneming. De definitie van de ‘business we are in’ reflecteert de ondernemingsfilosofie....

klik voor meer informatie
.6.2.3 - Het ondernemingsdoel of de ondernemingsdoelstellingen

In Nederland gebruiken we de termen doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
en doelstellingDoelstellingBegrip: Doelstelling zie ook: Instrumentdoel Marketingdoel Ondernemingsdoel De situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men...

klik voor meer informatie
door elkaar. In de Amerikaanse literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen objectives en goals. Een objective is een kwalitatief doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
. Voorbeeld: ‘In de toekomst moeten wij tot de grootste aanbieders op deze marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
gerekend kunnen worden.’ Een goal is een kwantitatief doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
, die door middel van cijfers aangeeft wat de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
in de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
wil bereiken, wat meetbaarheid inhoudt. Voorbeeld: ‘Ons streven is een omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
van meer dan € 1 miljoen.’

Het Nederlands Instituut voor MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
(het NIMA) formuleert de ondernemingsdoelstellingen als volgt: ondernemingsdoelstellingen zijn doelstellingen die betrekking hebben op de gehele ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
. Deze ondernemingsdoelstellingen kunnen kwantitatief zijn (winst, marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
, efficiëntie en/of flexibiliteitsdoelstellingen) of kwalitatief van aard zijn (long-run consumer and public welfare, continuïteit, weerstandsvermogen).

Wil men doelstellingen juist formuleren, dan moet men rekening houden met de `volgende richtlijnen, die samen het woord SMARTSMARTBeginletters voor de formulering van de juiste richtlijn voor doelstellingen: S = Specifiek M = Meetbaar A = Acceptabel R = Realistisch T = Tijdgebonden...

klik voor meer informatie
vormen:
 • Specifiek: slechts één uitleg mogelijk;
 • Meetbaar: cijfers;
 • Acceptabel: door alle betrokkenen gedragen;
 • Realistisch: niet te gemakkelijk en niet te moeilijk;
 • Tijdgebonden: tijd waarin de klus klaar moet zijn.
In de literatuur worden voor de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
meestal de volgende drie ondernemingsdoelstellingen genoemd:
 • Winst;
 • Groei;
 • Continuïteit.
Winst
Het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
is: het verwerven van een inkomen voor haar eigenaren. Dit inkomen is de winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
. Het ondernemingsdoelOndernemingsdoelDe situatie die de onderneming als geheel nastreeft. Men spreekt ook van ‘ondernemingsdoelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Gangbaar als ondernemingsdoel zijn de volgende criteria: - winst (bepaald bedrag; bepaald...

klik voor meer informatie
is dan meestal: winstmaximalisatieWinstmaximalisatieStreven naar maximale winst waarbij de onderneming, indien zij het verloop kent van de totale-kostencurve en de totale-opbrengstcurve, die prijs of productieomvang zal kiezen waarbij het verschil tussen kosten en opbrengsten het grootste is....

klik voor meer informatie
(een zo hoog mogelijke winst) op lange termijn. Als doelstellingDoelstellingBegrip: Doelstelling zie ook: Instrumentdoel Marketingdoel Ondernemingsdoel De situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men...

klik voor meer informatie
is dit echter minder geschikt, wegens de vaagheid ervan. Wil men winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
als doelstellingDoelstellingBegrip: Doelstelling zie ook: Instrumentdoel Marketingdoel Ondernemingsdoel De situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men...

klik voor meer informatie
hanteren, dan zal men het winstdoel concreet moeten maken:
 • winst als absolute grootheid
WINST = OPBRENGST - KOSTEN
 • winst als percentage van het totaal geïnvesteerde vermogen
ROIROIHet rendement van een onderneming of een deel van een onderneming is de verhouding van het in de onderneming vastgelegde vermogen en de opbrengst (winst) die met dat vermogen is behaald....

klik voor meer informatie
(return on investment = rendementRendementHet rendement van een onderneming of een deel van een onderneming is de verhouding van het in de onderneming vastgelegde vermogen en de opbrengst (winst) die met dat vermogen is behaald....

klik voor meer informatie
op investeringen)

              WINST
ROIROIHet rendement van een onderneming of een deel van een onderneming is de verhouding van het in de onderneming vastgelegde vermogen en de opbrengst (winst) die met dat vermogen is behaald....

klik voor meer informatie
= __________________________ × 100% 
            GEÏNVESTEERD VERMOGEN

 • winst als percentage van de omzet 
                                                                WINST
WINSTPERCENTAGE OMZET = ________________ × 100% 
                                                              OMZET

In de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
zien we als voorwaarden voor de winstdoelstellingen: te behalen marktaandeeldoelstellingen, omzetdoelstellingen en margedoelstellingen. Dat geldt voor de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
als geheel, maar ook voor de afzonderlijke SBU’s en PMC’s.

Groei
Groei is vaak een doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
op weg naar meer winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
. Immers, hoe groter de omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
, des te groter de winstmogelijkheden. Ook indirect kan groei bijdragen aan een winstgevender omzet: een grote ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
kan beter profiteren van kostenvoordelen van productie op grote schaal (schaalvoordelen of: economies of scale) en zij zal een grotere invloed hebben op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. De doelstellingDoelstellingBegrip: Doelstelling zie ook: Instrumentdoel Marketingdoel Ondernemingsdoel De situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men...

klik voor meer informatie
die met groei te maken heeft, geeft dus uitspraken over het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
en de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. Hoe groot is de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
waarvoor wij werken en hoe groot is ons aandeel daarin? Duidelijk dient te zijn dat hier kwantificering noodzakelijk is. Dus: wat is ons percentage marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
? Als de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
groeit moet een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
meegroeien wil ze haar marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
handhaven. Een belangrijke vraag, waarop we later terugkomen, is dan: hoe kan de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
groeien?

Continuïteit
Continuïteit is een belangrijk ondernemingsdoelOndernemingsdoelDe situatie die de onderneming als geheel nastreeft. Men spreekt ook van ‘ondernemingsdoelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Gangbaar als ondernemingsdoel zijn de volgende criteria: - winst (bepaald bedrag; bepaald...

klik voor meer informatie
omdat dit de waardecreatie van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
bestendigt. WinstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
is op te vatten als een voorwaarde voor continuïteit: door winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
kan men een eigen vermogenVermogenVoor de financiering van de onderneming aangewende geldmiddelen. Het vermogen kan in uiteenlopende vermogensvormen zijn ingebracht....

klik voor meer informatie
opbouwen dat weerstand biedt in moeilijke tijden. Uit de formulering van het continuiteitsbegrip van het NIMA blijkt dat continuiteit een kwalitatief begrip is.
Kwantificering van continuïteit is daarom moeilijk. Het streven naar marktleiderschap (met een daarbij behorend bepaald marktaandeel) of de mate van winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
gebruikt men daarom als norm: de grootste in de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
zijn, betekent de meeste kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
op winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
en dus op continuïteit.
In tijden van economische recessie staat het ondernemingsdoelOndernemingsdoelDe situatie die de onderneming als geheel nastreeft. Men spreekt ook van ‘ondernemingsdoelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Gangbaar als ondernemingsdoel zijn de volgende criteria: - winst (bepaald bedrag; bepaald...

klik voor meer informatie
continuïteit constant onder druk door krimpende markten en dalende winsten.