» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 16 - Strategische prijsbeslissingen

Inhoudsopgave

16.7 - De strategie van prijsdiscriminatie

We spreken van prijsdiscriminatie als voor producten die in principe hetzelfde zijn, op verschillende markten een verschillende prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
wordt gevraagd. Dus niet een gedifferentieerd productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
met kostenverschillen als oorzaak van de prijsverschillen (dit is prijsdifferentiatie), maar een marktsituatie (gescheiden markten) en/of een aanbodsituatie (monopolist). DoelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
is een hogere winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
door op elk segmentSegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien....

klik voor meer informatie
aan prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
eruit te halen wat erin zit. Het verschil met de variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan vari√ęren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
prijzenstrategie zit hierin dat bij prijsdiscriminatie de aanbiedingsprijs per marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
verschilt en bij de variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan vari√ęren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
prijzenstrategie per afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
over de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
wordt onderhandeld.

Prijsdiscriminatie wordt meestal gebaseerd op een van de volgende factoren:

De afnemer
Voor bepaalde afnemersgroepen (bejaarden, jongeren, grote gezinnen) vraagt men een lagere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, omdat men anders in deze minder koopkrachtige segmenten nauwelijks zou verkopen.

Het tijdstip van afname
De vraag naar veel producten is seizoengevoelig (bijvoorbeeld vakanties), of varieert per week (bioscoop) of zelfs per dag of uur (telefonie). Met een hogere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
in de drukke periode, mogelijk doordat de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
veelal zijn tijdstip van afname nauwelijks kan verschuiven, verhoogt de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
de winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
. Omgekeerd kunnen lagere prijzen in de slappe periode daar een extra vraag doen ontstaan, waardoor een kostenbesparende, gelijkmatiger capaciteitsbenutting bij de aanbieder wordt verkregen. Beperkte overloop van vragers naar de goedkopere periode is niet zo bezwaarlijk als er in de drukke periode al een vraagoverschot is. Ook afromen is prijsdiscriminatie naar het tijdstip van afname.

Het product
Hierbij worden nauwelijks van elkaar verschillende varianten van een productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
verschillend geprijsd. De prijsverschillen zijn echter niet (zoals bij prijsdifferentiatie) in overeenstemming met de kwaliteitsverschillen; ze zijn veel groter dan het verschil in kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
rechtvaardigt. Deze vorm van
prijsdiscriminatie wordt vaak uitgevoerd via het instrument verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en effici√ęnt hanteerbaar bij de...

klik voor meer informatie
. Een luxe verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en effici√ęnt hanteerbaar bij de...

klik voor meer informatie
, al of niet tijdelijk, kan van een ‘gewoon’ productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
een gewild cadeauartikel maken, zodat dit tegen aanzienlijk hogere prijzen kan worden verkocht. Prijsdiscriminatie via de verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en effici√ęnt hanteerbaar bij de...

klik voor meer informatie
wordt ook wel creaming genoemd.

De plaats van afname.
De prijsdiscriminatie is het duidelijkst, als de plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van afname betrekking heeft op een verschillende geografische marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. Omdat de concurrentiesituatie of koopkrachtsituatie per marktgebied verschilt, hanteert men verschillende prijzen. Binnen Nederland treffen we dit aan bij de prijzen van hotels, consumpties en levensmiddelen in toeristencentra en daarbuiten. Ook per land komt dit voor. Cosmeticaproducent Max Factor heeft per land verschillende prijzen voor dezelfde producten, al naar gelang haar marktpositie.

Voorwaarde voor prijsdiscriminatie is dat er verschillende deelmarkten met een verschillende gevoeligheid voor de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
moeten zijn. Tevens moeten die van elkaar gescheiden zijn, zodat overloop van de ene naar de andere deelmarktDeelmarktEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
niet in grote mate mogelijk is. Aan deze voorwaarde wordt bijvoorbeeld in het kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
van de EG-wetgeving steeds minder voldaan, als het gaat om prijsdiscriminatie tussen landen. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
wordt steeds mobieler en wettelijk kan men de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
niets in de weg leggen als hij ‘zelfimporteur’ wordt (auto’s). Ook het weigeren van serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
door dealers voor een productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
dat in een ander land is gekocht, is niet toegestaan.
16.7.1 - Going rate pricing

Bij going rate pricingGoing rate pricingPrijsstrategie waarbij ondernemingen de verkoopprijs van hun producten op de gemiddelde marktprijs of op de prijs van de prijsleider baseren. De strategie komt veel voor in oligopolistische markten met weinig verschillen in de aangeboden producten. Theoretisch wordt ze verklaard door de zogenoemde...

klik voor meer informatie
baseert een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
haar verkoopprijs op de gemiddelde marktprijs, of op de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van de marktleiderMarktleiderGrootste en sterkste aanbieder in de markt die de handelscondities tot op zekere hoogte kan bepalen. De marktleider heeft een groot marktaandeel, en zal vaak een sterk merk (A-merk) hebben. De marktleider is vaak de partij die de aanzet geeft tot category management....

klik voor meer informatie
, die we prijsleiderPrijsleiderDe dominerende onderneming die op basis van macht, marktaandeel, grootte en kostenvoordeel de prijs in een bepaalde markt bepaalt. De andere aanbieders hanteren de ¬Ďfollow the leader¬í-prijsstrategie. ...

klik voor meer informatie
kunnen noemen. De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
die navolgt noemen we in dit verband prijsvolger. Men doet dat om prijsconcurrentiePrijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategie√ęn. Een actief prijsbeleid met lage prijzen en gericht op omzet- en marktaandeeldoelstellingen....

klik voor meer informatie
(een prijsoorlog) te voorkomen en omdat men denkt dat deze prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
‘goed’ is. Deze prijsstrategiePrijsstrategieDe prijsstrategie geeft aan hoe door middel van het prijsbeleid de gekozen prijsdoelen kunnen worden gerealiseerd. De prijsstrategie zelf is weer bepalend voor tactische prijsbeslissingen. We kennen twee basisprijsstrategie√ęn: prijsconcurrentie en niet-prijsconcurrentie....

klik voor meer informatie
komt veel voor in oligopolistische markten (beperkt aantal aanbieders) met weinig verschillen in de aangeboden producten. Theoretisch wordt de gang van zaken verklaard door de zogenoemde geknikte vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op één bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal...

klik voor meer informatie
(of: kinked demand curve; zie figuur 16.3).Figuur 16.3 De geknikte vraagcurve

Toelichting op figuur 16.3: De prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
p0is de gemiddelde marktprijs. Bij de prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - √≥f de kosten (cost plus pricing); - √≥f de concurrenten (concurrentiegeori√ęnteerde prijsstelling); - √≥f de vraag (vraaggeori√ęnteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
sluit elke aanbieder zich hierbij aan, omdat een lagere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
door de concurrenten zal worden gevolgd en dus nauwelijks meer afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
zal opleveren dan q0. We noemen de vraag waarmee een individuele aanbieder wordt geconfronteerd bij een prijsverlaging in deze situatie daarom inelastisch.(de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
daalt procentueel meer dan de verkochte hoeveelheid procentueel toeneemt) Een hogere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
dan de marktprijs zal waarschijnlijk niet door de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
worden gevolgd; de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
hoopt hierdoor zelf meer afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
te verkrijgen. De prijsverhoger prijst zichzelf uit de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
en zijn afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
zal sterk teruglopen. Bij een prijsverhoging wordt de individuele aanbieder in deze situatie dan geconfronteerd met een elastische vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op één bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal...

klik voor meer informatie
.(de verkochte hoeveelheid daalt procentueel meer dan de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
procentueel toeneemt). Een mooi voorbeeld van elasticiteitElasticiteitBegrip: Elasticiteit zie ook: De verhouding tussen de procentuele veranderingen in twee verschillende variabelen. Over het algemeen neemt men aan dat een verandering in de ene variabele de oorzaak is van een verandering in de tweede variabele. Bijvoorbeeld: prijselasticiteit, waarbij de...

klik voor meer informatie
vinden we bij de tabaksaccijns. Op 1 januari 2004 werd deze verhoogd en de Staat schatte een extra opbrengst van ongeveer € 75 miljoen. Echter de werkelijkheid laat zien dat men ruim € 200 miljoen minder zal beuren omdat het gebruik van tabakswaren door de accijnsverhoging sterk afnam.

Als de prijsleiderPrijsleiderDe dominerende onderneming die op basis van macht, marktaandeel, grootte en kostenvoordeel de prijs in een bepaalde markt bepaalt. De andere aanbieders hanteren de ¬Ďfollow the leader¬í-prijsstrategie. ...

klik voor meer informatie
in de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
(Shell in de benzinemarkt) zijn prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
verhoogt, zullen de overige aanbieders volgen (follow the leader pricing), omdat ze nu hun winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
kunnen vergroten zonder bang te zijn voor al te veel afzetvermindering. Men kan dan stellen dat de gemiddelde marktprijs hoger is geworden. Een dergelijke gang van zaken is bijvoorbeeld te zien op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
, waar groentekramen en viskramen vaak bij elkaar staan. Er is dan voor iedere aanbieder en iedere klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
een goed overzicht van wat er allemaal te koop is en tegen welke prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
. Zodra een aanbieder de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
voor zijn producten verlaagt, gaan de anderen mee.16.7.2 - Prijsafspraken op horizontaal niveau

Vaak maken ondernemingen in oligopolistische marktsituaties (weinig aanbieders) afspraken om prijsconcurrentiePrijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategie√ęn. Een actief prijsbeleid met lage prijzen en gericht op omzet- en marktaandeeldoelstellingen....

klik voor meer informatie
te voorkomen. De prijsstarheidPrijsstarheidSituatie in de markt die ontstaat indien ondernemingen prijsafspraken maken om prijsconcurrentie tegen te gaan. Concurrentie vindt dan verder plaats op basis van de andere instrumenten van de marketingmix....

klik voor meer informatie
die hoort bij going rate pricingGoing rate pricingPrijsstrategie waarbij ondernemingen de verkoopprijs van hun producten op de gemiddelde marktprijs of op de prijs van de prijsleider baseren. De strategie komt veel voor in oligopolistische markten met weinig verschillen in de aangeboden producten. Theoretisch wordt ze verklaard door de zogenoemde...

klik voor meer informatie
, wordt dan geformaliseerd, de onderlinge concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
wordt uitgeschakeld. Dergelijke prijsafspraken noemen we een prijskartel en deze zijn bij EU-wetgeving verboden. 

16.7.3 - Het volgen van de leider op afstand

Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
die meent dat ze zich op grond van kleine productverschillen een eigen beleidBeleidBegrip uit de organisatiekunde. Het stellen van een doel, het vaststellen langs welke weg dit doel moet worden bereikt, het bepalen van de benodigde middelen om dit doel te bereiken, het uitvoeren van de benodigde activiteiten, het vaststellen en invoeren van controlemethodieken om te bepalen in...

klik voor meer informatie
kan veroorloven, kan kiezen uit twee varianten:

Discount pricing
Bij discount pricingDiscount pricingPrijsstrategie gericht op de concurrent, in dit geval met name op de prijsleider. De onderneming baseert haar prijs op die van de prijsleider maar houdt, uitgaande van kleine productverschillen, een zekere afstand in acht. Bij discount pricing gaat men een stuk onder de prijs van de prijsleider...

klik voor meer informatie
gaat een aanbieder uit van de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van de marktleiderMarktleiderGrootste en sterkste aanbieder in de markt die de handelscondities tot op zekere hoogte kan bepalen. De marktleider heeft een groot marktaandeel, en zal vaak een sterk merk (A-merk) hebben. De marktleider is vaak de partij die de aanzet geeft tot category management....

klik voor meer informatie
. Men stelt de eigen prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
echter niet op hetzelfde niveau vast, maar juist iets lager (soms op basis van kleine productverschillen). Op deze manier probeert men zich als het ware van de marktleiderMarktleiderGrootste en sterkste aanbieder in de markt die de handelscondities tot op zekere hoogte kan bepalen. De marktleider heeft een groot marktaandeel, en zal vaak een sterk merk (A-merk) hebben. De marktleider is vaak de partij die de aanzet geeft tot category management....

klik voor meer informatie
te differentiëren. Discount pricingDiscount pricingPrijsstrategie gericht op de concurrent, in dit geval met name op de prijsleider. De onderneming baseert haar prijs op die van de prijsleider maar houdt, uitgaande van kleine productverschillen, een zekere afstand in acht. Bij discount pricing gaat men een stuk onder de prijs van de prijsleider...

klik voor meer informatie
komt onder meer voor in de detailhandelDetailhandelBegrip: Detailhandel zie ook: Distributie Distributiekanaal Grootbedrijf Groothandel Bedrijfsvorm die goederen verkoopt en levert aan de finale consument. De functie van de detailhandel is gericht op het voor de consument optimaal verkrijgbaar maken van het product. Daarom is de...

klik voor meer informatie
.

Premium pricing
PremiumPremiumGroter geschenk dat (gratis) worden weggegeven. Premiums zijn onder te verdelen in: - on pack premium - in pack premium - free mail premium Een self liquidating premium is een product dat bij een product of dienst worden aangeboden, maar waarvoor nu een bepaald bedrag moet worden bijbetaald....

klik voor meer informatie
pricing is het omgekeerde van discount pricingDiscount pricingPrijsstrategie gericht op de concurrent, in dit geval met name op de prijsleider. De onderneming baseert haar prijs op die van de prijsleider maar houdt, uitgaande van kleine productverschillen, een zekere afstand in acht. Bij discount pricing gaat men een stuk onder de prijs van de prijsleider...

klik voor meer informatie
. Men stelt de eigen verkoopprijs vast iets bóven het niveau van de verkoopprijs van de
marktleider. Op deze wijze probeert men een kwaliteitsverschil te onderstrepen. Dit is een vorm van niet-prijsconcurrentieNiet-prijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategie√ęn. De strategie van niet-prijsconcurrentie leidt tot een prijsstelling boven of op het marktniveau. Niet de prijs maar de andere marketingmixinstrumenten worden gehanteerd om de winstdoelstelling te realiseren. Heeft de onderneming een sterke marktpositie, dan...

klik voor meer informatie
. Er is een, zij het klein, kwaliteitsverschil.
 

16.7.4 - Stay out pricing

Stay out pricingStay out pricingPrijsvaststelling die zo laag is dat het voor potenti√ęle concurrenten niet aantrekkelijk is om ook op de betreffende markt te gaan aanbieden....

klik voor meer informatie
is een strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
die veel overeenkomst vertoont met de penetratieprijsstrategie. Evenals die strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ¬Ďop hoofdlijnen¬í, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
komt ze voor bij nieuwe producten. Men introduceert nieuwe producten op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
tegen een uiterst lage prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
. Het is de bedoeling om toetreding van concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
te voorkomen, doordat de winstvooruitzichten van de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
bij de lage prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
slecht zijn. Als men erin is geslaagd de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
op deze manier een achterstand te bezorgen, is het niet ondenkbaar dat men in een later stadium de prijzen verhoogt.


16.7.5 - Put out pricing

Put out pricingPut out pricingConcurrentiegerichte prijsdoelstelling met zulke lage prijzen dat (een deel van) de concurrentie de markt verlaat...

klik voor meer informatie
is erop gericht een bestaande concurrent via agressieve prijsconcurrentiePrijsconcurrentieEen van de basisprijsstrategie√ęn. Een actief prijsbeleid met lage prijzen en gericht op omzet- en marktaandeeldoelstellingen....

klik voor meer informatie
uit de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
te werken. Men schuwt in dit geval het ontketenen van een prijsoorlogPrijsoorlogConcurrentiestrijd tussen detaillisten die gevoerd wordt met het prijsinstrument. Voorbeeld: supermarktprijsoorlog vanaf 2003, toen Nederlandse supermarkten elkaar snel opvolgden met prijsverlagingen om de gunst van de koper te winnen of behouden. Zo zijn er in het verleden ook suiker-, brood-, en...

klik voor meer informatie
niet. Voorwaarde voor het kunnen voeren van een dergelijke prijsstrategiePrijsstrategieDe prijsstrategie geeft aan hoe door middel van het prijsbeleid de gekozen prijsdoelen kunnen worden gerealiseerd. De prijsstrategie zelf is weer bepalend voor tactische prijsbeslissingen. We kennen twee basisprijsstrategie√ęn: prijsconcurrentie en niet-prijsconcurrentie....

klik voor meer informatie
is het hebben van een kostenvoordeel of een sterke financiële positie.

Een vorm van put out pricingPut out pricingConcurrentiegerichte prijsdoelstelling met zulke lage prijzen dat (een deel van) de concurrentie de markt verlaat...

klik voor meer informatie
kan dumpingDumpingHet (tijdelijk) verkopen van producten tegen verhoudingsgewijs zeer lage prijzen, vaak beneden de integrale kostprijs, op markten waar men normaal niet verkoopt....

klik voor meer informatie
zijn. Indien de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
overtollige voorraden tegen extreem lage prijzen in andere normaal niet door hem beleverde markten aanbiedt spreken we van dumpingDumpingHet (tijdelijk) verkopen van producten tegen verhoudingsgewijs zeer lage prijzen, vaak beneden de integrale kostprijs, op markten waar men normaal niet verkoopt....

klik voor meer informatie
. De dumpende ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
raakt haar voorraden kwijt (kostenvoordeel) maar kan op deze wijze ook snel marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
veroveren op de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorie√ęn), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
.