» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 17 - Tactische prijsbeslissingen

Inhoudsopgave

17.1 - Verschillende methoden verkoopprijs vaststellen

Het prijskaartje van een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
wordt bepaald door de gevraagde verkoopprijs, de eventuele kortingen daarop en eventuele betalingscondities.
Er bestaan verschillende methoden om de verkoopprijs vast te stellen. Dit gebeurt onder meer: Bij een ideale prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - óf de kosten (cost plus pricing); - óf de concurrenten (concurrentiegeoriënteerde prijsstelling); - óf de vraag (vraaggeoriënteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
zal men rekening houden met alle drie uitgangspunten, maar in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
zien we vaak dat men zich beperkt tot één of twee daarvan. Dikwijls baseert men zich alleen op de kosten; die worden dan verhoogd met een aanvaardbare winstmarge of op de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorieën), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
. Dit gebeurt vooral omdat inzicht in de vraag van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
ontbreekt.

 

17.1.1 - De vaststelling van de verkooprijs op basis van de kosten

Het vaststellen van de verkoopprijs op basis van de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
komt op twee plaatsen voor:
  • bij de (tussen)handel;
  • bij de producent.
Prijsvaststelling op basis van de kosten bij de (tussen)handel
In het algemeen stelt de (tussen)handel de verkoopprijs vast door middel van een opslagpercentage op de inkoopprijs (of: mark up pricing). Dit gebeurt vrij mechanisch: men gaat uit van een redelijk of van een in de brancheBrancheCriterium voor macrosegmentatie in business marketing....

klik voor meer informatie
gebruikelijk opslagpercentage en past dit toe op de ingekochte artikelen. Soms werkt men met gedifferentieerde opslagpercentages (elke artikelgroep heeft zijn eigen opslag), of varieert men het percentage voor ‘goedlopende’ en ‘minder goedlopende’ artikelen. Deze benadering op basis van de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
is, hoewel ze theoretisch onjuist is, wel begrijpelijk. Het aantal artikelen is vaak zo groot, dat het nauwelijks haalbaar is om per artikel rekening te houden met de ervoor gemaakte kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
en vraag- of concurrentiefactoren. Vaak bepaalt de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
niet zelf de verkoopprijs, maar doet de producent dit (bijvoorbeeld bij adviesprijzen). Dit betekent dat de producent dan ook het opslagpercentage van de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
bepaalt. Omdat in deze situatie de verkoopprijs bekend is, drukt men het opslagpercentage uit in een percentage van de verkoopprijs: dit geeft de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
een direct inzicht in de mogelijke brutowinstmarge. Hoe dichter een brutowinstmarge in de buurt van de streefmarge van de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
ligt, des te groter is in het algemeen de bereidheid van de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
om het betreffende productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
in het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
op te nemen.
Uiteraard zijn het opslagpercentage op de inkoopprijs en het brutowinstpercentage (marge) van de verkoopprijs tot elkaar te herleiden. Hiervoor kan de volgende formules worden gebruikt:

brutowinstpercentage verkoopprijs
 --------------------------------------------- x 100% = opslagpercentage inkoopprijs.
100 - percentage verkoopprijs

opslagpercentage inkoopprijs
-------------------------------------------- x 100% = oplsagpercentage verkoopprijs.
100 + percentage inkoopprijs


Staat niet uitdrukkelijk vermeld of een margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
betrekking heeft op een percentage van de inkoopprijs of op een percentage van de verkoopprijs, dan mag men ervan uitgaan dat de margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
betrekking heeft op de verkoopprijs. De BTW wordt bij de bepaling van marges meestal buiten beschouwing gelaten. De berekende verkoopprijzen worden naderhand verhoogd met het BTW percentage.
In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
zijn marges lang niet altijd op de werkelijke functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
van de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
gebaseerd. Het verband is vaak ver te zoeken, doordat:
Voorbeeld margeberekening op basis van een percentage van de verkoopprijs:

Consumentprijs € 121,00
BTW: 21/121 x € 121,00 21,00
Verkoopprijs exclusief BTW 100,00
Marge detaillist 30% 30,00
Inkoopprijs detaillist 70,00
Verkoopprijs grossier 70,00
Marge grossier 10% 7,00
Inkoopprijs grossier 63,00
Verkoopprijs producent 63,00


Een hoge brutowinstmarge betekent voor de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
niet per definitie ook een hoge nettowinstmarge. De margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
dient immers niet alleen als beloning voor het ondernemersrisico en het geinvesteerde vermogenVermogenVoor de financiering van de onderneming aangewende geldmiddelen. Het vermogen kan in uiteenlopende vermogensvormen zijn ingebracht....

klik voor meer informatie
(winst), maar ook om alle kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
te dekken (verkoopkosten, voorraadkosten, kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van personeelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
, huisvestingskosten, energiekosten). Als de brutomarge moet worden gerelateerd aan het rendementRendementHet rendement van een onderneming of een deel van een onderneming is de verhouding van het in de onderneming vastgelegde vermogen en de opbrengst (winst) die met dat vermogen is behaald....

klik voor meer informatie
(winst als percentage van het geinvesteerde vermogen), moet ook nog rekening worden gehouden met de omzetsnelheidOmzetsnelheidOmloopsnelheid van de voorraad gerekend naar verkoopwaarde. De afzet in een bepaald jaar in verkoopwaarde wordt gedeeld door de verkoopwaarde van de gemiddelde voorraad in dat jaar....

klik voor meer informatie
, het aantal malen dat een verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
plaatsvindt. Hoe groter de omzetsnelheidOmzetsnelheidOmloopsnelheid van de voorraad gerekend naar verkoopwaarde. De afzet in een bepaald jaar in verkoopwaarde wordt gedeeld door de verkoopwaarde van de gemiddelde voorraad in dat jaar....

klik voor meer informatie
, des te vaker wordt een bepaalde margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
verdiend en des te hoger wordt het rendementRendementHet rendement van een onderneming of een deel van een onderneming is de verhouding van het in de onderneming vastgelegde vermogen en de opbrengst (winst) die met dat vermogen is behaald....

klik voor meer informatie
.
Het zal bovendien duidelijk zijn dat de hoogte van de marges zowel per type tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld speciaalzaakSpeciaalzaakWinkel met een smal maar diep assortiment met een hoge toegevoegde waarde en een relatief hoge prijs. Tegenovergestelde van geparallelliseerde handel. Veelal zal de speciaalzaak kiezen voor servicedistributie....

klik voor meer informatie
tegenover discounter) als per productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
(brood tegenover auto’s) zal verschillen. Deze verschillen hangen samen met de hoogte van de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
en de noodzakelijke verkoopinspanning enerzijds en met de omzetsnelheidOmzetsnelheidOmloopsnelheid van de voorraad gerekend naar verkoopwaarde. De afzet in een bepaald jaar in verkoopwaarde wordt gedeeld door de verkoopwaarde van de gemiddelde voorraad in dat jaar....

klik voor meer informatie
anderzijds.

Prijsvaststelling op basis van de kosten door de producent
Het kan zijn dat de producent de consumentenverkoopprijs moet vaststellen. Maar ook als de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
dit zelf wil doen, heeft de producent behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan ‘iets’. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire behoeften...

klik voor meer informatie
aan inzicht in de consumentenverkoopprijs om te kunnen bepalen, rekening houdend met gebruikelijke marges, of de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
op langere termijn het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
winstgevend kan verkopen. Verder moet de producent zijn eigen verkoopprijs aan de handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
vaststellen of, als het een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
voor de industriële marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
betreft, de afnemersprijs. Hierbij zijn twee varianten mogelijk:
  • cost plus pricing (of: costprice plus method, kostprijsplusmethode);
  • target return pricing.
Cost plus pricing  
Bij cost plus pricingverhoogt de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
eenvoudig de integrale kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
met een bepaald opslagpercentage voor de winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
, of de variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
met een bepaald opslagpercentage voor winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
plus dekkingDekkingDit is het percentage van de doelgroep dat met een bepaald medium wordt bereikt. ...

klik voor meer informatie
van de vaste kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
(direct costing). Al naar gelang de prijsdoelstelling en de gekozen prijsstrategiePrijsstrategieDe prijsstrategie geeft aan hoe door middel van het prijsbeleid de gekozen prijsdoelen kunnen worden gerealiseerd. De prijsstrategie zelf is weer bepalend voor tactische prijsbeslissingen. We kennen twee basisprijsstrategieën: prijsconcurrentie en niet-prijsconcurrentie....

klik voor meer informatie
zal het gehanteerde percentage in hoogte verschillen.

Voorbeeld:
Integrale kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
   € 10                                                  VariabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
    € 8
Winstmarge 20% -     2 +                                               Brutomarge 50%       4 +
Verkoopprijs         € 12                                                      Verkoopprijs       € 12


De wet van de speld
Een kilo ijzer kost in bulkvorm 5 eurocent. Maak je van dat kilo ijzer vier hoefijzers, dan levert het al € 4 op. Maar maak je er spelden van, dan stijgt de opbrengst van dat kilo tot pakweg € 30. Deze ‘wet van de speld’ geeft aan dat het verband tussen kostprijsKostprijsPer eenheid product in geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden drie kostprijzen. - De differentiële kostprijs: indien de vaste kosten bij een incidentele extra order buiten beschouwing blijven, neemt men naast de variabele kosten de noodzakelijke meerkosten van...

klik voor meer informatie
en verkoopprijs heel betrekkelijk kan zijn. Neem een doos TicTacs. Tweeëndertig minisnoepjes met een totaalgewicht van 16 gram tegen een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van 45 eurocent betekent een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van € 2,81 per ons. En dat voor een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
dat afgezien van een vleugje smaakessence vrijwel voor 100% bestaat uit suiker die minder dan 10 eurocent per ons kost.
Maar het kan nog sterker. Een doosje Potters Linea van 12,5 gram kost omgerekend in euro’s € 0,70. Dat is € 5,60 per ons. Daarmee komen de Potters een aardig eind in de richting van die andere kleine zwarte bolletjes: kaviaar. En om een andere vergelijking te maken: die ‘onaanzienlijke’ Pottertjes kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
per ons twee tot drie keer zoveel als de duurste handgemaakte bonbons.
Bron: Hans Ferree in Tijdschrift voor Marketing.


Target return pricing
Target return pricingTarget return pricingPrijsstelling die is gericht op het behalen van de vastgestelde omzet- of winstdoelstelling....

klik voor meer informatie
is een variant van cost plus pricingCost plus pricingMethode waarbij de onderneming de integrale kosten verhoogt met een bepaald opslagpercentage voor de winst. Target pricing of target return pricing is een variant. Uitgaande van een verwachte afzet schat men de kosten behorend bij deze afzet. Het opslagpercentage op de kosten wordt zodanig gekozen...

klik voor meer informatie
. Men gaat als volgt te werk: uitgaande van een verwachte afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
schat men de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
die bij dit afzetvolume behoren. Bij dit kostentotaal telt men de gewenste winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
op (bijvoorbeeld afgeleid van een bepaald percentage op het geinvesteerde vermogen). KostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
plus gewenste winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
deelt men door de afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
om de verkoopprijs te bepalen.

Voorbeeld:
De verwachte afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
is 1000 stuks.
KostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
voor 1000 stuks                              € 20.000
Gewenste winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
                                                4.000 +
Gewenste opbrengst                                  € 24.000

De verkoopprijs per stuk wordt dan: € 24.000 : 1000 = € 24

Het grote voordeel van cost plus pricingCost plus pricingMethode waarbij de onderneming de integrale kosten verhoogt met een bepaald opslagpercentage voor de winst. Target pricing of target return pricing is een variant. Uitgaande van een verwachte afzet schat men de kosten behorend bij deze afzet. Het opslagpercentage op de kosten wordt zodanig gekozen...

klik voor meer informatie
en target return pricingTarget return pricingPrijsstelling die is gericht op het behalen van de vastgestelde omzet- of winstdoelstelling....

klik voor meer informatie
is de ontwapenende eenvoud: verkoopprijsbepaling is een verlengstuk van de administratie. Tegelijkertijd is dit ook het grootste bezwaar. Valt de afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
tegen, dan wordt de winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
veel lager: Bij tegenvallers in de verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
kan de methode dus al tot aanzienlijk lagere winsten leiden dan verwacht. Als in bovenstaand rekenvoorbeeld slechts 800 stuks verkocht worden is de opbrengst 800 x € 24 = € 19.200 en dat betekent een verlies van € 800 !

Zowel cost plus pricingCost plus pricingMethode waarbij de onderneming de integrale kosten verhoogt met een bepaald opslagpercentage voor de winst. Target pricing of target return pricing is een variant. Uitgaande van een verwachte afzet schat men de kosten behorend bij deze afzet. Het opslagpercentage op de kosten wordt zodanig gekozen...

klik voor meer informatie
als target return pricingTarget return pricingPrijsstelling die is gericht op het behalen van de vastgestelde omzet- of winstdoelstelling....

klik voor meer informatie
kunnen worden beschouwd als vooral winstgerichte prijsvaststellingsmethoden, zonder dat daarbij echter sprake is van een marktgerichte strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen ‘op hoofdlijnen’, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
om deze winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
te realiseren.

Een principiële fout van beide methoden is de volgende cirkelredenering:
Toch komen in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
, ondanks alle bezwaren, cost plus pricingCost plus pricingMethode waarbij de onderneming de integrale kosten verhoogt met een bepaald opslagpercentage voor de winst. Target pricing of target return pricing is een variant. Uitgaande van een verwachte afzet schat men de kosten behorend bij deze afzet. Het opslagpercentage op de kosten wordt zodanig gekozen...

klik voor meer informatie
en target return pricingTarget return pricingPrijsstelling die is gericht op het behalen van de vastgestelde omzet- of winstdoelstelling....

klik voor meer informatie
veel voor. Redenen hiervoor zijn:

 

17.1.2 - De vaststelling van de verkoopprijs op basis van de vraag

Aan de prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - óf de kosten (cost plus pricing); - óf de concurrenten (concurrentiegeoriënteerde prijsstelling); - óf de vraag (vraaggeoriënteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
op basis van de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
ontbrak datgene wat aan de wieg van elke marketingbeslissing zou moeten staan: de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
is nauwelijks geinteresseerd in de kostprijsKostprijsPer eenheid product in geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden drie kostprijzen. - De differentiële kostprijs: indien de vaste kosten bij een incidentele extra order buiten beschouwing blijven, neemt men naast de variabele kosten de noodzakelijke meerkosten van...

klik voor meer informatie
van een product; de kostprijsKostprijsPer eenheid product in geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden drie kostprijzen. - De differentiële kostprijs: indien de vaste kosten bij een incidentele extra order buiten beschouwing blijven, neemt men naast de variabele kosten de noodzakelijke meerkosten van...

klik voor meer informatie
van overwogen alternatieve producten zal zelden een keuzefactor zijn. Bij de vaststelling van de verkoopprijsVaststelling van de verkoopprijsGeschiedt op basis van de kosten, de concurrentie of de vraag. ...

klik voor meer informatie
kan de vraag (= de consument) worden betrokken via:
  1. vraagschatting;
  2. vraaggerichte prijsvaststellingsmethoden.

1. Vraagschatting
Voorwaarde voor een op de vraag georiënteerde vaststelling van de verkoopprijsVaststelling van de verkoopprijsGeschiedt op basis van de kosten, de concurrentie of de vraag. ...

klik voor meer informatie
is inzicht in het prijs/hoeveelheidsgedrag van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. Met andere woorden: hoe verloopt de vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op één bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal...

klik voor meer informatie
van het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
. Dit inzicht kan men op verschillende manieren verkrijgen, onder meer via:
  • enquêtering;
  • de methode van de prijsgevoeligheidsmeter;
  • het experiment;
  • de analyse van historische gegevens.
Enquêtering
Men vraagt de steekproefconsument naar zijn koopvoornemens bij verschillende prijzen: Met deze vraagstelling krijgt men inzicht in de vraaghoeveelheid bij verschillende prijzen en in de gevolgen van overwogen prijsveranderingen. Het grote probleem blijft uiteraard de betrouwbaarheidBetrouwbaarheidAspect van een steekproefresultaat: de in een percentage uitgedrukte kans dat een identiek eindresultaat wordt verkregen als het steekproefonderzoek op dezelfde wijze zou worden herhaald. In de praktijk van het marktonderzoek werkt men met de volgende betrouwbaarheidsgetallen (voor steekproeven met...

klik voor meer informatie
van de antwoorden. Zal de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
het voorgenomen gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
ook in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
ten uitvoer brengen?

In het algemeen kan worden gesteld dat de betrouwbaarheidBetrouwbaarheidAspect van een steekproefresultaat: de in een percentage uitgedrukte kans dat een identiek eindresultaat wordt verkregen als het steekproefonderzoek op dezelfde wijze zou worden herhaald. In de praktijk van het marktonderzoek werkt men met de volgende betrouwbaarheidsgetallen (voor steekproeven met...

klik voor meer informatie
van deze prijsacceptatietestPrijsacceptatietestTest waarbij men door middel van een enquête consumenten vraagt naar hun koopvoornemens bij verschillende prijzen. Een speciale vorm is het winkelinterview. ...

klik voor meer informatie
niet erg groot is. Uit ervaring kan een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
echter lerenLerenBegrip: Leren zie ook: Associatief leren Cognitief leren Operant leren Leren is het bewust of onbewust opdoen van kennis. In het consumentengedrag is de kennis die de consument opdoet over producten en merken, maar ook over zichzelf en tal van zaken in de omgeving van groot belang. De...

klik voor meer informatie
de antwoorden op een betrouwbare manier te interpreteren. Als bijvoorbeeld blijkt dat tegen een bepaalde prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
30% van de consumenten ‘zeker’ zal kopen, kan de praktijkervaring met soortgelijke onderzoeken lerenLerenBegrip: Leren zie ook: Associatief leren Cognitief leren Operant leren Leren is het bewust of onbewust opdoen van kennis. In het consumentengedrag is de kennis die de consument opdoet over producten en merken, maar ook over zichzelf en tal van zaken in de omgeving van groot belang. De...

klik voor meer informatie
dat een dergelijk percentage in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
zal uitmonden in bijvoorbeeld 15%.

Een speciale vorm van de prijsacceptatietestPrijsacceptatietestTest waarbij men door middel van een enquête consumenten vraagt naar hun koopvoornemens bij verschillende prijzen. Een speciale vorm is het winkelinterview. ...

klik voor meer informatie
is het winkelinterview. Door de vragen in de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
(op het moment van een koopbeslissing) te stellen, verkrijgt men antwoorden die betrouwbaarder zijn.

Hoeveel is uw auto waard?
Bij de beoordeling van de verkoopprijs van auto’s vanuit de vraag speelt de koopwaardigheid van het merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
een heel belangrijke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
. Om deze invloed vast te stellen ging men bij Ford al volgt te werk: vlak voor de introductie werd een groep mensen in een showroomShowroomIn de detailhandel een plaats waar gebruiksgoederen zijn tentoongesteld voor demonstratiedoeleinden. De showroom is vaak ook de plaats van verkoop, terwijl de levering dan meestal achteraf plaatsvindt. De showroom biedt de detailhandel de gelegenheid om weinig of geen voorraad aan te houden (en al...

klik voor meer informatie
uitgenodigd om naar een nieuw modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
auto te kijken. Daar stond een glanzende Ford Mondeo. Er ontbrak echter één ding: het merkembleem. Niemand wist dus om welke auto het ging. De bezoekers liepen om de auto heen en gingen erin zitten. Ze mochten raden van welk merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
de nieuwe auto was en toen moesten ze de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
schatten. Er werden hun namelijk enkele vragen gesteld: Als het een Ford zou zijn, wat mag hij dan kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
? En als dit nieuwe modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
nu eens een Saab zou zijn, wat zou dan de verkoopprijs mogen zijn? En wat als het een Mercedes zou zijn? De antwoorden waren zeer interessant. De Mondeo mocht € 3000 meer kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
als hij een Mercedes zou zijn geweest.
Bron: onder andere Tijdschrift voor Marketing.


De methode van de prijsgevoeligheidsmeter
Een andere op enquêtering berustende methode die inzicht geeft in het verloop van de vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op één bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal...

klik voor meer informatie
, is die waarbij wordt uitgegaan van de prijsbelevingPrijsbelevingWijze waarop een prijsverandering door de consument wordt geïnterpreteerd. ...

klik voor meer informatie
. Aan een bepaalde groep consumenten wordt een prijzenschaal voor productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
X voorgelegd. Deze schaal loopt van prijzen zo laag tot zo hoog dat ze op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
niet voorkomen. Aan de hand van deze prijzenschaal worden aan de steekproefconsumenten de volgende twee vragen gesteld:
De antwoorden op deze vragen bieden inzicht in:

Het experiment
Om inzicht te verkrijgen in het prijs/hoeveelheidsgedrag van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
, wordt bij experimenten gebruikgemaakt van: Een voorbeeld van een laboratoriumexperiment is de brandBrandNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
price tradeoff simulatieSimulatieGebruik van een model ter nabootsing van de werkelijkheid. Computermodellen bootsen de marktsituatie na. Door slechts één variabele in het model te wijzigen kan men het effect van die variabele bepalen. Het is in feite een experiment....

klik voor meer informatie
. Deze simulatieSimulatieGebruik van een model ter nabootsing van de werkelijkheid. Computermodellen bootsen de marktsituatie na. Door slechts één variabele in het model te wijzigen kan men het effect van die variabele bepalen. Het is in feite een experiment....

klik voor meer informatie
kan als volgt worden opgezet: In een gesimuleerde winkelsituatie wordt een aantal merken tegen ‘gangbare’ prijzen aangeboden. De proefpersonen krijgen een budget mee, waarmee ze verschillende merken van het betreffende productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
kunnen kopen. Bij de gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
prijsverschillen kunnen de ‘marktaandelen’ worden berekend. Vervolgens herhaalt men het experimentExperimentProef waarbij men de invloed van één variabele tracht vast te stellen. Dit doet men door slechts één variabele (de experimentele variabele) te variëren, zodat een experimentele conditie ontstaat, naast een controleconditie. Men vergelijkt de uitkomst in de experimentele conditie met die in de...

klik voor meer informatie
, waarbij de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van het te onderzoeken merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
een aantal malen wordt gewijzigd. Per respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enquête, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
kan dan worden vastgesteld of en hoe hij op deze prijsveranderingen reageert. Ook kunnen de ‘marktaandelen’ bij verschillende prijzen van alle merken worden bepaald. TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.1 geeft een voorbeeld van brandBrandNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
price tradeoff simulatieSimulatieGebruik van een model ter nabootsing van de werkelijkheid. Computermodellen bootsen de marktsituatie na. Door slechts één variabele in het model te wijzigen kan men het effect van die variabele bepalen. Het is in feite een experiment....

klik voor meer informatie
. Wat opvalt, is dat de positie van merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
A terugvalt als de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
wordt verhoogd, terwijl ook duidelijk wordt dat vooral merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
D daarvan profiteert.

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.1 BrandBrandNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
price trade-off simulatie
Merk Huidige prijs
alle producten
Marktaandelen bij verschillende
prijzen van productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
A en onveranderende
prijzen andere producten
     
    205 225 245 265
A 225 43% 30% 19% 10%
B 215 21% 23% 23% 23%
C 220 16% 19% 23% 26%
D 230 17% 22% 26% 30%
Niet kopers   3% 6% 9% 11%

Dit experimentExperimentProef waarbij men de invloed van één variabele tracht vast te stellen. Dit doet men door slechts één variabele (de experimentele variabele) te variëren, zodat een experimentele conditie ontstaat, naast een controleconditie. Men vergelijkt de uitkomst in de experimentele conditie met die in de...

klik voor meer informatie
komt in vele variaties voor:
De analyse van historische gegevens
Hierbij probeert men in gegevens uit het verleden over prijzen en verkochte hoeveelheden een zodanig verband te herkennen, dat een bepaalde indicatie over de prijs/hoeveelheidsrelatie in de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
kan worden verkregen. Het gevaar van deze methode schuilt in het feit dat door een wijziging in de omstandigheden (verandering in consumentenvoorkeurConsumentenvoorkeurEen onderneming heeft een consumer franchise als een (grote) groep consumenten uit de doelgroep een voorkeur heeft voor haar product of merk (er in vergelijking met concurrerende producten of merken een meerwaarde aan toekent). Hebben handelsbedrijven deze voorkeur, dan spreken we van een trade...

klik voor meer informatie
, veranderingen in concurrentie) dit historische verband nu mogelijk niet meer reëel is.

Een variant op deze methode is de minimumprijslijnMinimumprijslijnVariant op de analyse van historische gegevens, waarbij men uit gegevens in het verleden de prijs/hoeveelheidsrelatie van een product tracht te vinden. De minimumprijslijn gaat uit van prijsverschillen van productvarianten op één moment. Uit huishoudboekjes van een consumentenpanel kan worden...

klik voor meer informatie
, die door middel van marktonderzoeksgegevens kan worden opgesteld. Uitgangspunt zijn dan niet de verschillen in prijzen van één productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
in de tijd, maar de prijsverschillen tussen productvarianten op één moment. Bij marktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risico’s die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
kan men uit huishoudboekjes immers nagaan hoeveel van een productvariantProductvariantEen specifieke aanbodsvorm van een product onderscheidbaar op basis van specifieke productattributen....

klik voor meer informatie
tegen welke prijzen in een bepaalde periode is gekocht. Zo kan men in een overzicht aangeven hoeveel procent van de aangekochte hoeveelheden van een productvariantProductvariantEen specifieke aanbodsvorm van een product onderscheidbaar op basis van specifieke productattributen....

klik voor meer informatie
in een bepaalde prijsrange valt.

2. Vraaggerichte prijsvaststellingsmethoden
Nadat de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
, op welke manier dan ook, inzicht heeft verkregen in hoe de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
qua koophoeveelheid reageert op verschillende prijzen, heeft ze voor de prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - óf de kosten (cost plus pricing); - óf de concurrenten (concurrentiegeoriënteerde prijsstelling); - óf de vraag (vraaggeoriënteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
enkele methoden ter beschikking die uitgaan of pretenderen uit te gaan van dit inzicht. Deze zijn:

De break-evenanalyse
Sommige ondernemingen gebruiken de break-evenanalyse bij de prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - óf de kosten (cost plus pricing); - óf de concurrenten (concurrentiegeoriënteerde prijsstelling); - óf de vraag (vraaggeoriënteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
. Men beoordeelt de verkoopprijs door uit te gaan van bekende gegevens over vaste en variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
, een aangenomen verkoopprijs en het break-evenpunt. Het break-evenpunt, dat wil zeggen: de afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
waarbij zonder verlies of winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
wordt gewerkt, staat hierbij centraal en niet de waarschijnlijk te verwachten winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
of omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
. De kernvraag die men stelt is: zal het mogelijk zijn bij de aangenomen verkoopprijs de berekende break-evenhoeveelheid af te zetten? In de break-evenanalyse maakt men meestal gebruik van de break-evengrafiek (zie figuur 17.1). Daarmee wordt het break-evenpunt bepaald.
We zien in figuur 17.1 de opbrengstlijn, die de totale opbrengst laat zien bij verschillende te verkopen hoeveelheden tegen een bepaalde aangenomen prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
en de kostenlijn, die het verloop van de totale kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
laat zien bij een variërende productie-omvang Het snijpunt van deze twee lijnen geeft het break-evenpunt: die productie/verkoopomvang waarbij de totale kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
gelijk zijn aan de totale opbrengst die bij de aangenomen verkoopprijs behoort. Met andere woorden: de productie/verkoopomvang waarbij noch winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
noch verlies wordt gemaakt.
Figuur 17.1 De break-evengrafiek.


De break-evenanalyse bevat een aantal vereenvoudigende veronderstellingen ten aanzien van het opbrengst en kostenverloop: in de eerste plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
een rechtlijnig verloop van de totale opbrengstlijn. Er wordt dus verondersteld dat tegen een bepaalde aangenomen prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
elke willekeurige hoeveelheid kan worden verkocht. Dit wijkt sterk af van de realiteit bij de prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - óf de kosten (cost plus pricing); - óf de concurrenten (concurrentiegeoriënteerde prijsstelling); - óf de vraag (vraaggeoriënteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
, waarbij men er juist van uitgaat dat elke prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
een andere afzetverwachting zal hebben.

In de tweede plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
proportioneel verlopende variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
. Men ziet dus af van progressief of degressief verlopende variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
bij de productie.

In de derde plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
absoluut vaste kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
. Moet de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
voor hogere productie uitbreiden of is meer toezicht nodig dan zijn de vaste kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
niet absoluut vast, ze stijgen.

Onze conclusie is dan ook dat de break-evenanalyse als prijsvaststellingsmethode weinig voorstelt. Ze laat een productgeoriënteerde wijze van denken zien, die ervan uitgaat dat meer produceren vanzelf meer afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
(en dus meer winst) betekent. Verder bepaalt de methode geen verkoopprijs, integendeel, de break-evenanalyse is pas op te zetten als men een verkoopprijs heeft.

De kracht van de break-evenanalyse bij de prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - óf de kosten (cost plus pricing); - óf de concurrenten (concurrentiegeoriënteerde prijsstelling); - óf de vraag (vraaggeoriënteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
is dat ze bij de beoordeling van verschillende nieuwe producten of nieuwe markten helpt de juiste vragen te stellen, zoals:
Op deze wijze kunnen ook prijsalternatieven worden beoordeeld.

De isowinstmethode
Bij de isowinstmethode gaat de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
uit van een bepaalde gewenste winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
(een bepaald percentage van het geinvesteerde vermogen). Men bepaalt per mogelijke afzethoeveelheid de noodzakelijke opbrengst per eenheid productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
. Daarbij houdt men rekening met die gewenste winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
, de vaste kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
en de variabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatieTabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.2 Bepaling opbrengst
Afzet-
hoeveelheid 
Vaste
kosten 
Gewenste
winst 
Totale
variabele
kosten 
Totale
kosten 
Noodzakelijke
opbrengst per
eenheid product 
 10  100  20  40  160  16
 15  100  20  60  180  12
 20  100  20  80  200  10
 25  100  20  100  220  8,8


Alle mogelijke combinaties van afzethoeveelheid en noodzakelijke opbrengst geven eenzelfde gewenste winst: de isowinstlijn.
Deze is in figuur 17.2 ingetekend.Figuur 17.2 Grafische voorstelling van de isowinstlijn.

Vanuit de alternatieve prijzen en afzethoeveelheden die eenzelfde winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
geven, schat men de meest realistische combinatie in. Hierbij houdt men rekening zowel met de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorieën), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
als met het feit dat het aantal verkopen van het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
(dus de vraag) zal toenemen wanneer de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
lager is. Ook deze methode is dus een hulpmiddel, slechts een indicatie bij de bepaling van de verkoopprijs.

De marginale analyse
De marginale analyseMarginale analyseTheoretische-economische analyse ter bepaling van die prijs/hoeveelheidrelatie waarbij de winst maximaal is....

klik voor meer informatie
is een economisch theoretische analyse die de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
in staat stelt om door middel van kostengegevens en vraagfactoren een voor haar uit winstoogpunt (of omzetoogpunt) optimale verkoopprijs vast te stellen. Bij deze analyse heeft men te maken met:
De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
zal, als zij streeft naar maximale winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
, die hoeveelheid aanbieden waarbij de marginale kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
gelijk zijn aan de marginale opbrengstMarginale opbrengstOpbrengst van de laatst verkochte eenheid, dus de stijging van de totale opbrengst als gevolg van de verkoop van de laatste eenheid....

klik voor meer informatie
. Met behulp van de vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op één bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal...

klik voor meer informatie
van het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
kan men dan zien tegen welke prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
die hoeveelheid moet worden aangeboden. Indien deze prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
hoger is dan de integrale kostprijsKostprijsPer eenheid product in geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden drie kostprijzen. - De differentiële kostprijs: indien de vaste kosten bij een incidentele extra order buiten beschouwing blijven, neemt men naast de variabele kosten de noodzakelijke meerkosten van...

klik voor meer informatie
, is het tevens een verkoopprijs die op lange termijn winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
biedt. Ook als men in plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van een winstdoel een omzetdoel nastreeft, geeft de marginale analyseMarginale analyseTheoretische-economische analyse ter bepaling van die prijs/hoeveelheidrelatie waarbij de winst maximaal is....

klik voor meer informatie
inzicht in de prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - óf de kosten (cost plus pricing); - óf de concurrenten (concurrentiegeoriënteerde prijsstelling); - óf de vraag (vraaggeoriënteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
. De omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
is maximaal, als de marginale opbrengstMarginale opbrengstOpbrengst van de laatst verkochte eenheid, dus de stijging van de totale opbrengst als gevolg van de verkoop van de laatste eenheid....

klik voor meer informatie
nul is. Praktisch gezien kleeft aan de methode van de marginale analyseMarginale analyseTheoretische-economische analyse ter bepaling van die prijs/hoeveelheidrelatie waarbij de winst maximaal is....

klik voor meer informatie
het bezwaar dat men in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
zelden inzicht heeft in het verloop van de vraagcurveVraagcurveCurve die de alternatieve combinaties van p en q (prijs en hoeveelheid) aangeeft op één bepaald moment. Op een later moment kunnen deze combinaties anders liggen. Bij prijsconcurrentie spreken we van een verschuiving langs de vraagcurve, waarmee we bedoelen dat een lagere prijs een hogere afzet zal...

klik voor meer informatie
.

De beleefde waarde
Bij de behandeling van de invloed van de overige marketingmix-instrumenten op de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
is gesproken over de koopwaardigheid van een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
. Je hebt gezien dat de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
relateert aan de waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen beïnvloeden...

klik voor meer informatie
die hij ervoor terugkrijgt. Deze vergelijking is voor hem bepalend voor het oordeel goedkoop, duur of prijsneutraal en dit oordeel zal zijn koopbeslissing beinvloeden. De prijsbepaling kan uitstekend op de beleefde waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen beïnvloeden...

klik voor meer informatie
worden gebaseerd. Voorbeeld: Stel dat een broodje hamburger bij McDonald’s € 2,80 kost, bij Broodje Bolleboos € 3,50 en bij een Tulip Hotel € 5,- Men vraagt nu de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
om aan deze drie broodjes een waardering toe te kennen voor kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
(smaak), bediening, helderheid, sfeer). Deze waarderingen zijn in tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.3 weergegeven.


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.3 De beleefde waarde
  Prijs in €   Waardering in punten 
 McDonalds  2,65  40
 Broodje Bolleboos  3,50  50
 Tulip Hotel  5,00  80


Op grond hiervan kunnen we concluderen dat een consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
die het Tulip Hotel met 80 waardeert en McDonald’s met 40, McDonald’s relatief duurder vindt: hij zou een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van 40/80 x € 5 = € 2,50 verwachten. Een consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
die Broodje Bolleboos met 50 waardeert en McDonald’s met 40, vindt McDonald’s daarentegen relatief goedkoop: hij zou een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van 40/50 x € 3,50 = € 2,80 verwachten.
Uit een dergelijke analyse zou McDonald’s kunnen lerenLerenBegrip: Leren zie ook: Associatief leren Cognitief leren Operant leren Leren is het bewust of onbewust opdoen van kennis. In het consumentengedrag is de kennis die de consument opdoet over producten en merken, maar ook over zichzelf en tal van zaken in de omgeving van groot belang. De...

klik voor meer informatie
dat een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van € 2,75 waarschijnlijk ook voldoende concurrerend zou zijn ten opzichte van Broodje Bolleboos. Het Tulip Hotel zou eruit kunnen concluderen dat zijn prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, alhoewel absoluut hoog, toch relatief gezien laag is.
De advertentie van Ikea laat ook duidelijk een aan de beleefde waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen beïnvloeden...

klik voor meer informatie
gerelateerde prijsboodschap zien. Deze advertentie probeert de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
te vertellen dat hij, als hij veel bij Ikea betaalt, niet moet denken dat hij duur uit is. Alle waar is naar zijn geld of, anders gezegd, goedkope producten van Ikea zijn ook goed.


17.1.3 - Concurrentiegeoriënteerde prijsvaststelling

Bij concurrentiegeoriënteerde prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - óf de kosten (cost plus pricing); - óf de concurrenten (concurrentiegeoriënteerde prijsstelling); - óf de vraag (vraaggeoriënteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
geeft de huidige of verwachte prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van de concurrent de basisinformatie met betrekking tot de eigen verkoopprijs. Het spreekt vanzelf dat bij een concurrentiegerichte prijsstrategiePrijsstrategieDe prijsstrategie geeft aan hoe door middel van het prijsbeleid de gekozen prijsdoelen kunnen worden gerealiseerd. De prijsstrategie zelf is weer bepalend voor tactische prijsbeslissingen. We kennen twee basisprijsstrategieën: prijsconcurrentie en niet-prijsconcurrentie....

klik voor meer informatie
deze prijsvaststellingsmethode voor de hand ligt. Maar ook in andere gevallen kan men de prijsvaststellingPrijsvaststellingBepaling van het prijsniveau op basis van: - óf de kosten (cost plus pricing); - óf de concurrenten (concurrentiegeoriënteerde prijsstelling); - óf de vraag (vraaggeoriënteerde prijsvaststelling). ...

klik voor meer informatie
mede op de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van de concurrent baseren. We zullen de volgende methoden bespreken:
Demand backward pricing
Bij demand backward pricingBackward pricingVerkoopprijsbepalingsmethode waarbij men de prijs van een concurrent of de marktprijs of een gebruikelijke prijs tot uitgangspunt van de eigen verkoopprijs neemt. Vanuit deze prijs redeneert men terug en men vraagt zich af wat er als bijdrage overblijft, rekening houdend met de gewenste winst, als...

klik voor meer informatie
neemt men de verkoopprijs van een concurrent, de marktprijs of een gebruikelijke prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
tot uitgangspunt voor de eigen verkoopprijs. Vanuit deze prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
redeneert men terug en vraagt men zich af wat er aan bijdrage overblijft, als men zelf ook tegen deze prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
zou gaan verkopen, rekening houdend met gewenste marges en BTW. Blijkt deze prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
voldoende winstgevend, dan besluit men zijn verkoopprijs in de buurt van de verkoopprijs van de concurrent vast te stellen.

Voorbeeld:
Verkoopprijs concurrent                    € 12,10
BTW: 21/121 x € 112,10 =                  € 2,10 -

PrijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
exclusief BTW                            €.10,00
MargeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
40%                              € 4,00 -

Opbrengst af fabriek                            € 6,00
VariabeleVariabeleGegeven waarvan de waarde kan variëren. Er bestaat onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen. De eerste zijn niet, de tweede zijn wel in getalsmatige waarden uitgedrukt. Marktonderzoek is gericht op het bepalen van de relevantie van variabelen, de hoogte van en samenhang tussen...

klik voor meer informatie
kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
                                 € 4,50 -

Bijdrage vaste kosten/winst               € 1,50

De prijs gebaseerd op acties van de concurrent
De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
kan haar eigen verkoopprijs vaststellen op basis van verwachtingen die ze heeft ten aanzien van mogelijke reacties van de concurrent. Daarbij kan ze ervan uitgaan dat naarmate haar eigen verkoopprijs lager is, de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
kleiner is dat een eventuele concurrent onder deze prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
zal gaan zitten. Zo kan men voor elke verkoopprijs de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
van een lagere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
van de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorieën), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
inschatten. Heeft men daarnaast ook een idee van de winstmogelijkheden bij elke prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, dan is de meest winstgevende prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
te bepalen door de verwachte winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
te vermenigvuldigen met de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
dat die winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
zich voordoet.

Biedprijzen
Biedprijzen komen voor bij aanbestedingen en bij varianten daarvan, zoals sealed bidding en firm bidding. Bij sealed bidding worden, in tegenstelling tot bij een aanbestedingAanbestedingVerkoop/inkoopsysteem waarbij één vrager (opdrachtgever) tegenover meer aanbieders staat...

klik voor meer informatie
, alle aanbiedingsprijzen openbaar gemaakt. De overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
kiest meestal voor dit systeem.

Bij firm bidding houdt men ook rekening met kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
die uitgaat boven de opgegeven specificaties; ook een aanbieder tegen een wat hogere prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
maar met meer kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
kan dus het werk toegewezen krijgen.

Aanbestedingen zijn onder te verdelen in openbare en onderhandse aanbestedingen. Aan openbare aanbestedingen kan iedereen deelnemen. Bij onderhandse aanbestedingen wordt een aantal aanbieders uitgenodigd om een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
op te geven.

Bij een aanbestedingAanbestedingVerkoop/inkoopsysteem waarbij één vrager (opdrachtgever) tegenover meer aanbieders staat...

klik voor meer informatie
maken de al of niet geselecteerde aanbieders op basis van uitvoerige specificaties (bestek) een kostencalculatie. Op grond van deze kostencalculatie en een gewenste winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
bepalen ze de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
waarvoor ze de opdracht willen uitvoeren (aanbiedingsprijs). Deze prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
leveren ze onder couvert (in een gesloten envelop) in. Op een vooraf bepaald tijdstip worden alle aanbiedingen geopend. Als regel krijgt de bieder met de laagste biedprijs het werk toegewezen.

Vanzelfsprekend houdt een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
bij de vaststelling van de uiteindelijke biedprijsBiedprijsPrijs die de aanbieder vraagt bij aanbestedingen en inschrijvingen. Op basis van een kostencalculatie plus de gewenste winstopslag biedt de aanbieder (schriftelijk) aan tegen een bepaalde prijs een bepaald product af te leveren of een bepaald werk uit te voeren. Als regel krijgt de aanbieder met de...

klik voor meer informatie
rekening met de te verwachten biedprijsBiedprijsPrijs die de aanbieder vraagt bij aanbestedingen en inschrijvingen. Op basis van een kostencalculatie plus de gewenste winstopslag biedt de aanbieder (schriftelijk) aan tegen een bepaalde prijs een bepaald product af te leveren of een bepaald werk uit te voeren. Als regel krijgt de aanbieder met de...

klik voor meer informatie
van de concurrent. Hierbij geldt dat de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
om het werk toegewezen te krijgen hoger is, naarmate de eigen biedprijsBiedprijsPrijs die de aanbieder vraagt bij aanbestedingen en inschrijvingen. Op basis van een kostencalculatie plus de gewenste winstopslag biedt de aanbieder (schriftelijk) aan tegen een bepaalde prijs een bepaald product af te leveren of een bepaald werk uit te voeren. Als regel krijgt de aanbieder met de...

klik voor meer informatie
lager is en die van de concurrent hoger. Maar ook geldt: hoe lager de eigen biedprijsBiedprijsPrijs die de aanbieder vraagt bij aanbestedingen en inschrijvingen. Op basis van een kostencalculatie plus de gewenste winstopslag biedt de aanbieder (schriftelijk) aan tegen een bepaalde prijs een bepaald product af te leveren of een bepaald werk uit te voeren. Als regel krijgt de aanbieder met de...

klik voor meer informatie
, des te lager de winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
bij toewijzing. Een moeilijke keuze, die we aan de hand van het volgende voorbeeld zullen analyseren:

Stel dat een aannemer voor een bepaald project een kostprijsKostprijsPer eenheid product in geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden drie kostprijzen. - De differentiële kostprijs: indien de vaste kosten bij een incidentele extra order buiten beschouwing blijven, neemt men naast de variabele kosten de noodzakelijke meerkosten van...

klik voor meer informatie
van € 500.000 heeft gecalculeerd. Op basis hiervan kan hij de volgende biedprijzen overwegen:
€ 530.000, € 550.000, € 570.000, € 600.000 en € 640.000. De winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
bij toewijzing varieert bij de verschillende biedprijzen dus van € 30.000 tot € 140.000. Maar de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
dat hij het werk krijgt toegewezen varieert ook: hoe hoger het bod (dus hoe hoger de winst), des te groter is de kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
dat de concurrent een lager bod uitbrengt en dus het werk krijgt.

In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ‘laagste’ niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben – vanuit een planningsoptiek – geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
is er wel eens sprake van een ‘opzetje’. De aanbieders spreken onderling af wie de laagste aanbieding mag doen en voor welke prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
. De gemaakte winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
wordt gezamenlijk gedeeld. In wezen betaalt de opdrachtgever dan teveel. Een dergelijke prijsafspraak is verboden. Een bekend voorbeeld hiervan is de bouwfraude, die de Nederlandse OverheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
miljoenen heeft gekost.