» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 17 - Tactische prijsbeslissingen

Inhoudsopgave

17.4 - Prijskortingen

Korting is een woord met een magische klank. Vaak blijken kopers meer kortinggevoelig dan prijsgevoelig te zijn. Korting staat gelijk met het gevoel van voordeel: de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
is het referentiepunt en de korting het voordeel. Ook menig detaillistDetaillistOnderneming op het terrein van de detailhandel. ...

klik voor meer informatie
is meer geinteresseerd in de korting die hem wordt geboden dan in de basisprijs.

Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat de meeste kortingsvormen gebaseerd zijn op een tegenprestatie. Korting is een beloning voor een prestatie die door de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
voor de leverancier wordt verricht. Meestal is het een prestatie die uitgaat boven wat normaal wordt verwacht, zoals: het zelf transporteren, het contant betalen, het bestellen van grote hoeveelheden. Doordat de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
deze prestaties verricht, dalen de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van de leverancier. Door middel van de korting geeft de leverancier een deel van de kostenbesparing weer door aan de veroorzaker ervan: de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
.
Een aantal kortingen, ook rabatten genoemd, zullen we hierna bespreken. In tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.6 zijn ze schematisch weergegeven.

TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.6 Kortingen en tegenprestaties
Korting Tegenprestatie
Functionele korting, functioneel rabat of marge prestatie op grond van functionele plaats in de bedrijfskolom
Kwantumkorting afgenomen hoeveelheid per keer
Omzetbonus afgenomen hoeveelheid per periode
Prestatiebonus mate van functievervulling
Korting contante betaling wijze en snelheid van betalen
Seizoenkorting afname op een bepaald tijdstip
Promotionele korting geen 

17.4.1 - Functionele korting ( of functioneel rabat, marge)

Een omstandigheid op grond waarvan men een korting op de consumentenprijsConsumentenprijsPrijs die de consument voor een product moet betalen. ...

klik voor meer informatie
kan verlenen, is de functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
van de wederverkoperWederverkoperEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
in de voortstuwing. De functionele kortingFunctionele kortingKorting op basis van functionele plaats in de bedrijfskolom en de daarvoor verrichtte prestaties....

klik voor meer informatie
noemt men ook wel het functioneel rabatRabatKorting, hetzij functioneel hetzij voor bijzondere prestaties...

klik voor meer informatie
of de margeMargeVerschil tussen opbrengst en kosten. We onderscheiden: - Brutowinst bij de handel: het verschil tussen opbrengstprijs en inkoopprijs. Daarbij maken we weer onderscheid tussen: * de brutomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs; * de nettomarge: verkoopprijs minus inkoopprijs minus directe...

klik voor meer informatie
. Het is beter om de korting niet alleen te koppelen aan de functionele plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld grossierGrossierBegrip: Grossier zie ook: Distributiekanaal Groothandelsmarge Groothandelsmarketing Groothandelsmerk Schakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het...

klik voor meer informatie
of detaillist), maar ook de mate van functieuitoefening erin te betrekken. Zo kan er een onderscheid worden gemaakt tussen bijvoorbeeld een full-service grossierGrossierBegrip: Grossier zie ook: Distributiekanaal Groothandelsmarge Groothandelsmarketing Groothandelsmerk Schakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het...

klik voor meer informatie
en een cash en carry grossierGrossierBegrip: Grossier zie ook: Distributiekanaal Groothandelsmarge Groothandelsmarketing Groothandelsmerk Schakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het...

klik voor meer informatie
, tussen speciaalzaakSpeciaalzaakWinkel met een smal maar diep assortiment met een hoge toegevoegde waarde en een relatief hoge prijs. Tegenovergestelde van geparallelliseerde handel. Veelal zal de speciaalzaak kiezen voor servicedistributie....

klik voor meer informatie
en supermarktSupermarktWinkelformule met een ¬Ďcompleet¬í assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
. Bij functies in dit verband moet je denken aan assortimentsdiepteAssortimentsdiepteDe diepte van een assortiment is het gemiddeld aantal producten en productvarianten binnen een bepaalde productgroep...

klik voor meer informatie
, voorraad houden, serviceverlening, promotieactiviteiten, verkoopinspanning en dergelijke. Functieanalyse (welke functies worden in welke mate vervuld) moet dus het uitgangspunt zijn bij een goed margesysteem. Marges worden meestal uitgedrukt in een percentage van de verkoopprijs van de betreffende schakel, exclusief BTW. Een voorbeeld is bij demand bachward pricing gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
.17.4.2 - Kwantumkorting

Een kwantumkortingKwantumkortingKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per keer. ...

klik voor meer informatie
is een beloning die samenhangt met de grootte van een bestelling ineens. Men geeft een kwantumkortingKwantumkortingKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per keer. ...

klik voor meer informatie
om het plaatsen van grotere orders te stimuleren. De producent heeft belang bij grote orders, omdat deze bepaalde besparingen per eenheid productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
opleveren:
 • lagere administratiekosten;
 • lagere transportkosten;
 • lagere verkoopkosten.
Met een kwantumkortingKwantumkortingKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per keer. ...

klik voor meer informatie
geeft de producent dus een deel van deze besparingen door aan die afnemers die ze mogelijk hebben gemaakt. Bij de bepaling van de hoogte van de kwantumkortingKwantumkortingKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per keer. ...

klik voor meer informatie
laat men zich door de hoogte van de besparing leiden.

Belangrijk voordelen van de kwantumkortingKwantumkortingKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per keer. ...

klik voor meer informatie
liggen, naast de kostenbesparing, in het feit dat door de grotere voorraad die de wederverkoperWederverkoperEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
zal aanhouden als gevolg van de grotere afname, zijn verkoopinspanning mogelijk zal toenemen en het ‘uit voorraad zijn’ minder zal voorkomen. Een consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
zal hierdoor wellicht meer kunnen kopen. Veelal zal de kwantumkortingKwantumkortingKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per keer. ...

klik voor meer informatie
in een bepaalde staffel zijn gegoten (zie tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.7). Dat wil zeggen dat voor elke afgenomen hoeveelheid een bepaald kortingspercentage geldt.


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.7 Kortingspercentage bij kwantumkorting
Kwantumkorting bij afname van  kortingspercentage 
 1 - 10 dozen  0
 10 - 25 dozen  2
 25 - 50 dozen  3
 meer dan 50 dozen  6


Het kortingspercentage wordt gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
op de verkoopprijs. Zo zal, uitgaande van tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.7 en de eerder gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
prijsopbouw bij demand backward pricingBackward pricingVerkoopprijsbepalingsmethode waarbij men de prijs van een concurrent of de marktprijs of een gebruikelijke prijs tot uitgangspunt van de eigen verkoopprijs neemt. Vanuit deze prijs redeneert men terug en men vraagt zich af wat er als bijdrage overblijft, rekening houdend met de gewenste winst, als...

klik voor meer informatie
, een grossierGrossierBegrip: Grossier zie ook: Distributiekanaal Groothandelsmarge Groothandelsmarketing Groothandelsmerk Schakel in het distributiekanaal die een intermediaire functie vervult tussen oerproducenten en producenten, dan wel tussen producenten en detailhandel. We kunnen bij het...

klik voor meer informatie
die bij een producent twintig dozen koopt, een korting krijgen van 2% van
€ 63, dus € 1,26.

Kwantumkortingen worden ook aan de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
gegevenGegevenLos feit, zonder verband met een ander feit. Ook: enkelvoudige waarneming. In tegenstelling tot informatie....

klik voor meer informatie
, bijvoorbeeld in de vorm van grootverpakkingen (tonnetje waspoeder) of multipacks (drie tubes tandpasta in één verpakking). Een bijzondere vorm van kwantumkortingKwantumkortingKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per keer. ...

klik voor meer informatie
is die waarbij de producent, al of niet tijdelijk, meer productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
levert voor hetzelfde geld: ‘nu 15% extra inhoud’. Behalve het voordeeleffect kan deze korting in sommige gevallen ook een blijvende grotere afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
tot gevolg hebben, bijvoorbeeld omdat de verbruikshoeveelheid bij de consumenten hierdoor stijgt.17.4.3 - Omzetbonus

In tegenstelling tot de kwantumkortingKwantumkortingKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per keer. ...

klik voor meer informatie
is de omzetbonusOmzetbonusKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per periode. ...

klik voor meer informatie
geen beloning voor de grootte van de afname ineens, maar een beloning voor de grootte van de afname in een bepaald tijdsbestek, meestal een jaarperiode. Het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van de omzetbonusOmzetbonusKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per periode. ...

klik voor meer informatie
is het bewerkstelligen van klantentrouwKlantentrouwKoopgedrag waarbij consumenten in grote mate steeds voor een bepaald producttype identiek koopgedrag vertonen. Dit koopgedrag kan betrekking hebben op: - merk (merkentrouw); - winkel (winkeltrouw); - verkoper (verkopertrouw)....

klik voor meer informatie
die leidt tot een grotere jaaromzet. Ook hieraan is een kostenvoordeel verbonden voor de producent, omdat deze hogere jaaromzet anders op een andere manier had moeten worden gerealiseerd (door reclameReclameOverredende commerci√ęle communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te be√Įnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
, extra vertegenwoordigersbezoek). De hoogte van de omzetbonusOmzetbonusKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per periode. ...

klik voor meer informatie
en de sprongen in de omzetbonusstaffel (zie tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.8) kunnen mede op deze besparingen worden gebaseerd.


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.8 Kortingspercentage bij een omzetbonus
 Omzetbonus bij afname per jaar van Kortingspercentage 
 1 - 100 dozen  0
 100 - 250 dozen  2
 250 - 400 dozen  3
 meer dan 400 dozen  5


Voorbeeld:
Stel dat een afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
in een jaar zes orders van dertig dozen plaatst. Op elke orderorderOpdracht tot levering. Gangbare naam voor de aankoop van een industri√ęle afnemer....

klik voor meer informatie
krijgt hij een kwantumkortingKwantumkortingKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per keer. ...

klik voor meer informatie
van 3% (zie tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.7). Aan het eind van het jaar krijgt hij bovendien nog een omzetbonusOmzetbonusKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per periode. ...

klik voor meer informatie
van 2% (totaalafname 180 dozen (zie tabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
17.8). In totaal krijgt hij dus 5% korting.


 

17.4.4 - Prestatiebonus

Meestal worden de omzetbonusOmzetbonusKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per periode. ...

klik voor meer informatie
en de kwantumkortingKwantumkortingKorting op basis van de afgenomen hoeveelheid per keer. ...

klik voor meer informatie
prestatiekortingen genoemd, omdat de koperKoperPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
in ruil voor een bepaalde extra prestatie (grotere orderorderOpdracht tot levering. Gangbare naam voor de aankoop van een industri√ęle afnemer....

klik voor meer informatie
, afnemerstrouw) een vergoeding krijgt. Wij hanteren echter een wat engere interpretatie van de prestatiebonusPrestatiebonusKorting voor de mate van functievervulling door de tussenhandel....

klik voor meer informatie
door deze los te koppelen van ordergrootte en omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
. Een prestatiebonusPrestatiebonusKorting voor de mate van functievervulling door de tussenhandel....

klik voor meer informatie
is dan een korting die samenhangt met de wijze waarop de wederverkoperWederverkoperEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt ¬Ė naast de producent ¬Ė de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
in zijn functievervulling de belangen van de leverancier dient. Niet het resultaat van de in de functievervulling besloten taken (de omzet), maar de taken zelf worden op hun uitvoeringUitvoeringDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het ¬Ďlaagste¬í niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben ¬Ė vanuit een planningsoptiek ¬Ė geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk kunnen...

klik voor meer informatie
gewaardeerd. Dit wordt ook wel merit rating genoemd. Taken die in aanmerking komen voor een prestatiebonusPrestatiebonusKorting voor de mate van functievervulling door de tussenhandel....

klik voor meer informatie
zijn onder andere:
De prestatiebonusPrestatiebonusKorting voor de mate van functievervulling door de tussenhandel....

klik voor meer informatie
is een aanvullende beloningsvorm voor wederverkopers. Hij kan uitstekend worden gebruikt als middel om functionele kortingen te differentiëren. Ook hier geldt weer dat door middel van de korting besparingen worden opgeroepen: zonder de extra functievervulling van de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
had de producent zelf op een andere manier voor extra omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
moeten zorgen. 

17.4.5 - Korting contante betaling

Bij het geven van een korting voor contante betaling probeert de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
haar afnemers te stimuleren sneller te betalen. Ook hieraan ligt weer de verkrijging en het (gedeeltelijk) doorgeven van kostenbesparingen ten grondslag: vereenvoudiging incasso, minder debiteurenrisico, grotere liquiditeitLiquiditeitDe mogelijkheid van de onderneming om op korte termijn (jaarperiode) aan de opeisbare of vervallende schulden te voldoen....

klik voor meer informatie
.

Een betalingskortingBetalingskortingKorting voor wijze en snelheid van betaling van een factuur. De leverancier hoopt hiermee de kredietperiode te beperken....

klik voor meer informatie
kan bijvoorbeeld als volgt luiden: ‘bij betaling binnen 10 dagen 2% korting, 30 dagen netto’. Dit betekent dat de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
door twintig dagen eerder te betalen (op de negende dag in plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ¬ĎVier P¬ís¬í. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van op de negenentwintigste dag) een korting krijgt van 2%. Op jaarbasis is dit een vorstelijke vergoeding, die overeenkomt met 36% rente (360 dagen : 20 dagen) x 2% = 36%) In omgekeerde zin komt een korting voor contante betaling ook voor. Op de factuur wordt afzonderlijk een post ‘kredietbeperking’ (meestal 2%) opgevoerd, die de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
bij betaling binnen acht dagen mag aftrekken.17.4.6 - Seizoenkorting

SeizoenkortingSeizoenkortingKorting voor afname op een bepaald tijdstip, meestal een laagseizoen....

klik voor meer informatie
wordt gebruikt om voor seizoenartikelen een meer gelijkmatige afzetAfzetAfzet is het aantal verkochte producten in een bepaalde periode (of een andere eenheid). Afzet kan een marketingdoel zijn....

klik voor meer informatie
te bewerkstelligen. AankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industri√ęle onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initi√ęle aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
buiten het seizoen wordt gestimuleerd door dan een korting te verlenen. De voordelen zijn:
 • lagere voorraadkosten en/of
 • gelijkmatiger bezetting van de capaciteit.

 

17.4.7 - Promotionele korting

Hoewel strikt genomen tijdelijke prijsacties onder het instrument promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
vallen, en dus bij de behandeling van het promotiebeleid aan de orde komen, is het zinvol ze ook bij het prijsbeleid te vermelden. Tijdelijke prijskortingen hebben als doel:
De vorm, waarin de tijdelijke korting kan worden gegoten, kan verschillen.
Mogelijke variaties zijn:
 • een tijdelijke verlaging van de basisprijs of een grotere hoeveelheid voor de basisprijs;
 • tijdelijke veranderingen in de gebruikelijke kortingen;
 • een speciale tijdelijke introductiekorting;
 • een hoeveelheidskorting (‘drie halen, twee betalen’);
 • een spaarsysteem;
 • een tijdelijk hogere inruilkorting;
 • een actiemodel;
 • geldterugactie (of: refund actie).
De zes laatstgenoemde kortingen kunnen ook op consumentenniveau worden toegepast. Hierbij moet men wel, vooral met kortingen bij bestaande producten, oog hebben voor de frustraties van consumenten die vlak voor het ingaan van de korting nog tegen de normale prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
het productProductE√©n van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ¬ĎHet product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.¬í De bundel...

klik voor meer informatie
hebben gekocht.AH gratis producten

Lachend poseerden zes studenten voor een winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
van Albert Heijn, me 85 kratten bier om hen heen. Gartis, dankzij de prijsgarantie van de supermarktSupermarktWinkelformule met een ¬Ďcompleet¬í assortiment van food-artikelen, aangevuld met non-foods die ook tot de convenience goods gerekend kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toiletpapier). Meestal breed en redelijk diep assortiment, vooral bij de grotere zaken. Consumenten kopen in Nederland circa 80...

klik voor meer informatie
. Wie in de zomer van 2009 een van de aanbiedingen van de Albert Heijn elders goedkoper vond, kreeg het aankoopbedrag retour plus een appeltaart.
Dat haalde bij de consumenten hebberigheid naar boven. Na twee weken actie verschenen overal foto’s van consumenten die folders uitplozen en immense hoeveelheden producten uit de winkelWinkelDetailhandel met een vaste vestigingsplaats....

klik voor meer informatie
meenamen. Een klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
met 78 flessen Ariel-wasmiddel, twee anderen met een auto vol flessen cola, weer een ander met gratis Tuc-koekjes en een volledige Milner-kaas. Allemaal voor niets. Het kostte de keten geld. Als gevolg versoberde Albert Heijn de regeling.

Samenvattend kunnen we stellen dat kortingen dienen voor:
Bij het bepalen van de hoogte van de korting zal men met de hiervoor genoemde beweegredenen voor korting rekening moeten houden. Ook telt mee wat gebruikelijk is in de brancheBrancheCriterium voor macrosegmentatie in business marketing....

klik voor meer informatie
.