» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 25 - Not for profit marketing

Inhoudsopgave

25.1 - Doelen van not-for-profitorganisaties

Winstgerichte ondernemingen baseren hun marketingbeleidMarketingbeleidBegrip: Marketingbeleid zie ook: Marketingdoel Marketingstrategie Beleid waarmee de onderneming de marketingdoelen wenst te realiseren. Bestaat uit de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie. ...

klik voor meer informatie
op de marktvraag van hun afnemers. Er zijn ook organisaties die niet (alleen) op het marktmechanisme afgaan. Zij streven namelijk een bepaald maatschappelijk doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
na waarvoor geen of onvoldoende koopkrachtige marktvraag is (een 'goed doel'). Het kan dus niet hun bedoeling zijn om winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
te maken. Daarom heten ze: not-for-profitorganisaties (samen de not-for-profitsector, of non-profitsector). Denk aan de politie, de bibliotheek, een actiegroepActiegroepHet niet-gewenste deel van een publieksgroep. Actiegroepen proberen te verhinderen dat de onderneming de geformuleerde doelstelling realiseert...

klik voor meer informatie
of een fondsenwerver.

De doelen van not-for-profitorganisaties zijn maatschappelijke wenselijkheden. TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
25.1 laat een aantal van de doelen van not-for-profit-organisaties zien.


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
25.1 Doelen van not for profitorganisaties
Doel  Voorbeelden 
 Goederen en diensten leveren die niet individueel zijn af te rekenen (collectieve goederen*)  wetgeving, wegen, politie, stadsreiniging
 Goederen en diensten voor iedereen beschikbaar maken  onderwijs, jeugdtheater, openbaar vervoer, volkshuisvesting, zorg, ontwikkelingshulp
 Bepaalde kwaliteiten handhaven en bevorderen  natuur en natuurlijke hulpbronnen, bijzondere cultuuruitingen, zoals klassieke muziek
 Stimuleren tot maatschappelijk gewenst gedrag **  veilig verkeersgedrag, sporten, betalen van belasting
 Mensen winnen voor bepaalde politieke, sociale of religieuze ideeën **  bescherming van mensenrechten, anti rokenlobby, politieke partij, kerkgenootschap

Toelichting
* Collectieve goederen zijn goederen (en ook diensten) die niet zijn op te splitsen in op de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
verkoopbare eenheden voor een per gebruiker af te rekenen prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
. Meestal levert de overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
deze collectieve goederen. Zie de voorbeelden.

** Het stimuleren tot bepaald maatschappelijk gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt ¬Ė behalve van een gedragsintentie ¬Ė af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
en het winnen voor bepaalde (maatschappelijke) ideeën met behulp van marketingtechnieken heet sociale marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
. Sommige profit-organisaties houden zich, vanwege hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook bezig met sociale marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
. Sommige ondernemingen bijvoorbeeld sturen hun personeelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
eropuit om in een natuurgebied te werken. Andere roepen hun klanten op om afval in de vuilnisbak te gooien.

Een not-for-profitorganisatieNot-for-profitorganisatieBegrip: Not-for-profitorganisatie zie ook: De niet naar winst strevende organisaties vormen samen de not-for-profit sector. Hierbij horen organisaties zoals: - overheidsorganen en -instellingen - overheidsdiensten - verenigingen - instellingen - ide√ęle bewegingen - fondsenwervende...

klik voor meer informatie
kan meerdere doelen tegelijk nastreven. Denk aan een openbare bibliotheek, die bijvoorbeeld tot doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ¬Ďdoelstellingen¬í, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hi√ęrarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
heeft: Als je deze maatschappelijke doelen aan de marktvraag overlaat, komt er niet veel van terecht. Want boekwinkels en uitgevers hebben niets aan mensen die een boek of tijdschrift alleen maar komen inkijken om hun informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
te vergaren. En je kunt in sommige café's wel kranten of tijdschriften lezen, maar ze willen wel dat je iets bestelt en oude nummers bewaren ze niet, dat zou te duur worden. Bijna geen enkele klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
kan of wil de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
betalen van het jarenlang bewaren van talloze boeken voor die enkele keer dat hij één ervan wil inzien.