» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 25 - Not for profit marketing

Inhoudsopgave

25.6 - Not-for-profitmarketingmix

De not-for-profitmarketingmix moet rekening houden met alle hiervoor besproken mogelijk-heden en onmogelijkheden. Een gebrek aan directe concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorieën), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
biedt bijvoorbeeld aardige mogelijkheden. Maar de mogelijke weerstand tegen marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
levert 'onmogelijkheden' op, die men creatief kan omzeilen.

 

25.6.1 - Product

Bij not-for-profitorganisaties is het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
(goed of dienst) een soms moeilijk te beschrijven geheel. Drie aspecten staan hier centraal:

1 Als er sprake is van een reëel productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
moet dit voor de afnemers aantrekkelijk zijn. Elders in dit hoofdstuk vond je hiervan voorbeelden, bijvoorbeeld over de bibliotheek die met ruime openingstijden en dergelijke zijn dienstverlening verbetert.

2 Men moet ook voor de andere geldverschaffers de juiste producten ontwikkelen. Voor organisaties zonder concreet productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
(bijvoorbeeld een ideële of een fondsenwervende organisatie) is dit niet eenvoudig. Vroeger bijvoorbeeld probeerde men veilig verkeersgedrag te bevorderen met de slogan 'Wees een heer in het verkeer'. Men wilde dus de verkeersveiligheid bevorderen door een idee te 'verkopen'. Het idee namelijk dat je goed en fatsoenlijk was als je galant en vriendelijk deed voor medeweggebruikers. Anno nu slaat dit idee (product) bij veel mensen minder aan en moet een verkeersveiligheidsorganisatie iets nieuws verzinnen. ProductontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuïteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategieën: *...

klik voor meer informatie
bij ideeën gaat zoals je ziet naadloos over in de P van Promotie.

3 Men kan zelfs proberen van de andere geldverschaffers ook afnemers te maken. Dan ervaren ze ook een persoonlijke behoeftebevrediging. Bij sponsoringSponsoringEen overeenkomst waarbij de ene partij geld en/of een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij communicatiemogelijkheden en/of andere zakelijke tegenprestaties levert, direct of indirect voortvloeiende uit haar activiteiten....

klik voor meer informatie
bijvoorbeeld gaat het dan om een tegenprestatie die aansluit bij de behoeften van de sponsor. Een theatergroep die zich laat sponsoren, kan exclusieve voorstellingen aan zijn sponsors aanbieden. Dit kan men nog uitbreiden met bijvoorbeeld een ontvangst voor relaties van de sponsors, die dan ook de acteurs en de regisseur kunnen ontmoeten. Zo heeft de vereniging Vogelbescherming Nederland een ‘winkel’ waar leden – met korting – producten als nestkastjes, verrekijkers en vogelboeken kunnen kopen.

Veel not-for-profitorganisaties zijn dienstverleners. Bij dienstverlening is het terrein van productontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuïteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategieën: *...

klik voor meer informatie
ruimer dan bij goederenproducenten. Dienstverlenende not-for-profitorganisaties kunnen voor hun doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
alternatieve diensten ontwikkelen. Bijvoorbeeld: een arbeidsbureau ontwikkelt herscholings¬projecten, of een jeugdtheatergroep maakt een act voor de opening van een nieuw gebouw.
Bij dienstverlenende organisaties is de P van Perso¬neel een onderdeel van de P van Product. PersoneelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
is een speerpunt als het gaat om de tevredenheidTevredenheidWenselijke uitkomst van de evaluatie van het gebruiksgedrag door een consument of industriële afnemer. Men veronderstelt dat tevredenheid leidt tot klantentrouw, maar dit verband is zwak....

klik voor meer informatie
van de afnemers (in verband met resultaatmeting).


 

25.6.2 - Distributie

Belangrijkste doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P’s Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
is het zorgen voor een verkrijgbaarheidVerkrijgbaarheidDoelstelling van het marketinginstrument distributie. Deze doelstelling heeft twee aspecten: - kwantitatief: het realiseren van een bepaalde distributie-intensiteit; - kwalitatief: het realiseren van een bepaalde kwaliteit van de ingeschakelde winkels (toegevoegde waarde, aansluiting doelmarkten,...

klik voor meer informatie
die past bij de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
en de positionering. Een hoge verkrijgbaarheidVerkrijgbaarheidDoelstelling van het marketinginstrument distributie. Deze doelstelling heeft twee aspecten: - kwantitatief: het realiseren van een bepaalde distributie-intensiteit; - kwalitatief: het realiseren van een bepaalde kwaliteit van de ingeschakelde winkels (toegevoegde waarde, aansluiting doelmarkten,...

klik voor meer informatie
levert bij not-for-profitproducten wel hogere kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
, maar over het algemeen geen hogere opbrengsten op. Dit belemmert de spreidingSpreidingMate waarin de individuele waarnemingen afwijken van de centrale tendentie. Voor de vaststelling van de mate van de afwijking van de centrale tendentie worden spreidingsmaatstaven gebruikt als: - de variatiebreedte of spreidingsbreedte; - de halve kwartielafstand; - de standaardafwijking of...

klik voor meer informatie
van de distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier P’s Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder...

klik voor meer informatie
. Een ander distributieprobleem hangt samen met het feit dat de plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van productie meestal samenvalt met de plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van consumptie. Er is in de meeste plaatsen maar één loket voor de sociale dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
, terwijl men op veel plaatsen terecht kan voor bijvoorbeeld ‘flappentappen’ (pinautomaten). Als er dan al veel distributiepunten (moeten) zijn, is men meestal aangewezen op vrijwilligers. Denk aan de collectes van het Nationaal Epilepsie Fonds en andere fondsenwervers, de winkeltjes van het Wereld Natuur Fonds, etc..  


25.6.3 - Prijs

Belangrijk doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van het prijsinstrument is het beschikbaar maken van het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
voor de afnemers, tegen een prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
die de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
zo veel mogelijk dekt. In de not-for-profitsector heeft de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
duidelijk twee kanten.

In de eerste plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
de monetaire kant: de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
in geld. Deze ontbreekt in veel not-for-profitsituaties, zeker daar waar het directe belang van de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
bij het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
ontbreekt (ideële campagnes). Daar waar het belang van de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
bij het productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
wél een monetaire prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
rechtvaardigt (zoals bij veel overheidsdiensten), komt die prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, hoe redelijk misschien ook, toch als onredelijk over. Men vindt dat men al genoeg belasting betaalt of men percipieert dat men te weinig krijgt voor wat het kost (schoolgeld, collegegeld, paspoort).

In de tweede plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten ‘Vier P’s’. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
heeft de prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
in de not-for-profitsector vaak het karakter van een niet-monetaire prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
die moet worden 'betaald' om het 'product' te verkrijgen. Het 'product' kost dan bijvoorbeeld:
  • extra tijd (langzamer rijden);
  • extra ongemak (openbaar vervoer, glas in de glasbak);
  • extra psychische belasting (blinden helpen oversteken, vragen om niet te roken).
Consumenten zijn vaak weinig bereid om dit soort offers te brengen.

Het prijsbeleid in de not-for-profitsector is meestal niet gericht op het maximaliseren van de winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
of de ‘omzet’. De prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
wordt gehanteerd om de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
te kunnen dekken (cost recovery) of om het gebruik van de dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
zo hoog mogelijk te maken (bibliotheek). Uiteindelijk kan dit resulteren in het gratis ter beschikking stellen van de dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
(arbeidsbureaus). Uiteraard kan dit alleen als er - naast de afnemers - voldoende andere financieringFinancieringHet oplossen van de financiële behoeften van de onderneming. ...

klik voor meer informatie
is.
 

25.6.4 - Promotie

Bij not-for-profitmarketingNot-for-profitmarketingDe niet naar winst strevende organisaties vormen samen de not-for-profit sector. Hierbij horen organisaties zoals: - overheidsorganen en -instellingen - overheidsdiensten - verenigingen - instellingen - ideële bewegingen - fondsenwervende instellingen Vergeleken met de profit sector...

klik voor meer informatie
spreken we van een productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
dat vooral maatschappelijk gewenst is. Het belangrijkste doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van ‘doelstellingen’, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hiërarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
is dan om aansluiting te vinden bij die wenselijkheid. Een paar aspecten zijn hier van belang.

1 Aansluiting kan men vinden, door het maatschappelijk belang steeds prominent naar voren te brengen. Zo kan het gebeuren dat advertentie- en nieuwsmedia veel en gratis tijd en ruimte beschikbaar stellen voor 'het goede doel'. Zie de nieuwsartikelen en de 'stoppers' (gratis advertenties om lege advertentieplaatsen mee te vullen).

2 Het 'goede doel' heeft ook te maken met een extra grote maatschappelijke gevoeligheid. Dit heeft effecten voor de mogelijkheden van segmentatie en promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
. Een voorbeeld: een bibliotheek die een aparte leespromotie opzet voor allochtonen, loopt het risicoRisicoDe consument die een aankoop overweegt, neemt daarbij risico’s waar. Hij is onzeker over de gevolgen van de genomen beslissing. Het gaat om de volgende risico’s: - financieel (is het product zijn geld waard?; hoe hoog worden de gebruikskosten?); - functioneel (zal het product leveren wat ik...

klik voor meer informatie
dat een deel van het publiek dit als 'betutteling' of 'stigmatisering' veroordeelt.

3 Men overschat gemakkelijk de werking van promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
, zeker als het gaat om gedragsverandering. Zoals we zagen is menselijk gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
lastig te beïnvloeden. Hier speelt ook de mate van betrokkenheidBetrokkenheidDe mate waarin iemand aandacht en moeite aan iets besteedt. In de marketing gaat het vooral om de betrokkenheid van de consument bij de aanschaf van een product voor de vervulling van een behoefte. In dit kader is er een continuüm van lage tot hoge betrokkenheid. Men gebruikt veelal de termen low...

klik voor meer informatie
(involvement) een rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
. In een low involvement situatie (legbatterijen, chemisch huishoudelijk afval en dergelijke) is het moeilijk om via promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
voldoende interes¬se van de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit één of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
te krijgen. In high involvement situaties (stoppen met roken, eerlijk belasting betalen) is promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
meestal een te zwak middel om het gedragGedragAlle uiterlijk waarneembare bewegingen en uitlatingen van een persoon. Voorbeelden: - gelaatsuitdrukkingen; - uitspraken en uitroepen; - lichamelijke bewegingen. Of iemand bepaald gedrag vertoont, hangt – behalve van een gedragsintentie – af van de eigenschappen van de situatie waarin iemand...

klik voor meer informatie
te veranderen.

4 Ook voor promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
is het gebrek aan geld een belangrijke handicap. Daarbij komt nog dat, als men er wel geld voor heeft, de geldschieters promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
meestal verkwisting vinden. Daar komt nog bij het wantrouwen tegen instanties die met veel promotiegeweld geld inzamelen. Oplos¬singen kan men ook weer zoeken in de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
zelf. Het al genoemde CBF-keur is hiervan een voorbeeld, door in de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
de geloofwaardigheidGeloofwaardigheidBegrip: Geloofwaardigheid zie ook: Betrouwbaarheid De mate waarin een merk, product, bedrijf, persoon (bijvoorbeeld opinieleider) vertrouwen opwekt. Specifiek: de mate waarin beloftes, claims, uitspraken, gedrag en dergelijke voor waar en juist worden aangenomen. Bij reclame is het...

klik voor meer informatie
van de fondsenwervende instellingInstellingVorm van een huishouding. Organisatie die optreedt als huishouding voor meerdere mensen. De gezamenlijke inkoop zorgt voor een groot afnamevolume, reden waarom onder meer institutionele huishoudingen als instelling wel worden gerekend tot de industriële afnemers. NB: Het begrip ‘instelling’...

klik voor meer informatie
te verhogen. Ook met een leuze als: ‘Een Nederlander is lid van Natuurmonumenten’ probeert men de geldschieters (en afnemers) te bevestigen in hun keuze.

We merkten al op dat de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
en productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
soms haast identiek zijn. Daarnaast moet de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
het idee of de dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
bekendheidBekendheidHoe bekend is uiteindelijk een aanbieder op de markt geworden? We onderscheiden: - spontane bekendheid; - geholpen bekendheid....

klik voor meer informatie
geven en veelal voor het gewenste (gedrags)resultaat zorgen. Daarom speelt promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
- ondanks deze vier moeilijkheden - in veel not-for-profitmarketingmixes een belangrijke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
.

In de promotiemixPromotiemixDe verschillende promotie-instrumenten: - reclame; - persoonlijke verkoop; - sales promotions; - public relations;...

klik voor meer informatie
spelen de volgende instrumenten een grote rol:

Reclame
Dit promotieinstrument kan uiteraard alleen worden toegepast als er voldoende financiële middelen zijn. We treffen het dan ook vaak aan in situaties dat de overheidOverheidVerzamelnaam voor instanties die het openbaar gezag over een bepaald gebied of thema voeren. Denk daarbij aan gemeenten, provincies, Rijk, Europese Commissie. Maar ook aan Keuringsdienst voor Waren, Belastingdienst, en al dergelijke overheidsdiensten. In de marketing is de overheid op...

klik voor meer informatie
geldschieter is (Postbus 51, publicaties van ministeries en overheidsorganen). Soms betalen sponsors de reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
. SIRESIREStichting Ideële reclame. Een organisatie van reclamemakers die zich ten doel stelt in het belang van de gehele bevolking communicatie te bedrijven voor ideële onderwerpen....

klik voor meer informatie
(Stichting Ideële Reclame) promoot gedachten als: ‘Vaders, besteed meer tijd aan uw gezin’, of: ‘Sta eens stil bij iemand die rouwt’. De reclamebranche werkt meestal gratis of tegen vergoeding van kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
aan deze campagnes mee.

Public relations
Gratis publiciteitPubliciteitVorm van berichtgeving over onderneming, product of merk waarvoor niet direct wordt betaald. Bij publiciteit rondom het product denken we vooral aan nieuwe producten (nieuws), bij publiciteit rondom het merk aan zelfgecreëerd nieuws door deelname aan activiteiten of aan sponsoring, en bij...

klik voor meer informatie
(free publicity) verkrijgen is voor veel not-for-profitorganisaties geen probleem: de pers ‘ruikt’ het nieuwswaardige, voor iedereen relevante onderwerp (denk aan opvallende acties van milieu- en dierenbeschermers). Ook zijn de media zich meestal wel bewust van de onmogelijkheid tot adverteren van de not-for-profitorganisatieNot-for-profitorganisatieBegrip: Not-for-profitorganisatie zie ook: De niet naar winst strevende organisaties vormen samen de not-for-profit sector. Hierbij horen organisaties zoals: - overheidsorganen en -instellingen - overheidsdiensten - verenigingen - instellingen - ideële bewegingen - fondsenwervende...

klik voor meer informatie
(denk aan activiteiten in het buurthuis). Helaas zijn de frequentieFrequentieAantal malen dat een bepaalde waarde wordt waargenomen....

klik voor meer informatie
en tijdsduur van zulke promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
beperkt: zo gauw het nieuwselement van het onderwerp voorbij is, verliezen de media hun interesse.

Persoonlijke verkoop
In veel not-for-profitbranches benadert men de communicatiedoelgroep met vrijwilligers. Denk daarbij aan bijvoorbeeld collectanten (richting geldgevers) en Jehova’s getuigen (richting afnemers). Het aangewezen zijn op vrijwilligers betekent doorgaans dat professionaliteit in de persoonlijke verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
ontbreekt. Voor professionele verkopers is er vaak meer te verdienen in de profitsector.