» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 7 - De marketingplanning

Inhoudsopgave

7.1 - Het ondernemingsplan

 
Strategische ondernemingsplan.
In het strategische ondernemingsplan is vastgelegd met welke strategische business units (SBU’s) en product/marktcombinaties (PMC’s) de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
de komende tijd gaat werken. Ook is per SBUSBUDeel van een concern of onderneming waarvoor eigen strategische plannen worden gemaakt....

klik voor meer informatie
en PMCPMCAandachtsgebied voor marketingbeleid, waarbij men zowel op grond van de productindeling als op grond van de marktsegmentatie per specifieke combinatie van een product en een marktsegment specifiek marketingbeleid voert. Het kan ten aanzien van het product ook gaan om meerdere producten of een...

klik voor meer informatie
het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van doelstellingen, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hirarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
bepaald en heeft men gekozen welke strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
men gaat volgen. Binnen elke PMCPMCAandachtsgebied voor marketingbeleid, waarbij men zowel op grond van de productindeling als op grond van de marktsegmentatie per specifieke combinatie van een product en een marktsegment specifiek marketingbeleid voert. Het kan ten aanzien van het product ook gaan om meerdere producten of een...

klik voor meer informatie
is echter een meer gedetailleerde planningPlanningPlannen is n beslissen wat er in de toekomst moet gebeuren. Bij het planningsproces beslist de onderneming wt ze wil bereiken en he ze dat wil bereiken. Plannen is voor elke onderneming noodzakelijk, omdat de omgeving van de ondernemingen zo ingewikkeld is en zo snel verandert dat...

klik voor meer informatie
noodzakelijk. Deze moet gericht zijn op de onderdelen van die PMC: plannen per individueel productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
of per individueel merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
.

Marketingplan
Voorzover deze plannen betrekking hebben op marketingactiviteiten, noemen we ze marketingplannen. De marketingplannen zijn erop gericht de doelstellingDoelstellingBegrip: Doelstelling zie ook: Instrumentdoel Marketingdoel Ondernemingsdoel De situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van doelstellingen, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt...

klik voor meer informatie
van de PMCPMCAandachtsgebied voor marketingbeleid, waarbij men zowel op grond van de productindeling als op grond van de marktsegmentatie per specifieke combinatie van een product en een marktsegment specifiek marketingbeleid voert. Het kan ten aanzien van het product ook gaan om meerdere producten of een...

klik voor meer informatie
uit het strategische ondernemingsplan te realiseren. Ze zijn dus een logisch vervolg op dit strategische ondernemingsplan. Omdat ze slechts betrekking hebben op één aspect van de PMCPMCAandachtsgebied voor marketingbeleid, waarbij men zowel op grond van de productindeling als op grond van de marktsegmentatie per specifieke combinatie van een product en een marktsegment specifiek marketingbeleid voert. Het kan ten aanzien van het product ook gaan om meerdere producten of een...

klik voor meer informatie
, de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
, kunnen ze ook exacter en gedetailleerder zijn.

Een marketingplanMarketingplanUitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: - analyse van de omgeving - bepaling van de doelstellingen - opstellen van de marketingstrategie *...

klik voor meer informatie
heeft zowel strategische als operationele aspecten. De strategische aspecten behelzen de langetermijnkoers die voor het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
of merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
wordt gekozen. De operationele kant van marketingplanning bestaat uit een gedetailleerd actieprogramma, dat antwoord geeft op de volgende vragen: Het proces waarbij een strategisch marketingplanMarketingplanUitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: - analyse van de omgeving - bepaling van de doelstellingen - opstellen van de marketingstrategie *...

klik voor meer informatie
wordt opgesteld lijkt veel op dat van het strategische ondernemingsplan. Verwonderlijk is dit natuurlijk niet. Beide zijn immers gericht op marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
en marktomgeving. Het belangrijkste verschil tussen deze plannen is dat het marketingplanMarketingplanUitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: - analyse van de omgeving - bepaling van de doelstellingen - opstellen van de marketingstrategie *...

klik voor meer informatie
door de operationele aspecten veel gedetailleerder is. Het marketingplanMarketingplanUitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: - analyse van de omgeving - bepaling van de doelstellingen - opstellen van de marketingstrategie *...

klik voor meer informatie
is op twee doelgroepen gericht: de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
en de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
. Door deze tweedoelgroepenbenaderingTweedoelgroepenbenaderingDoor het opschuiven van de macht in het distributiekanaal in de richting van de handel zal de fabrikant voor zijn product voldoende verkrijgbaarheid moeten verwerven. Dit betekent dat hij zich zal moeten verdiepen en aanpassen aan het marketing- en productiviteitsbeleid van de detaillist....

klik voor meer informatie
valt het marketingplanMarketingplanUitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: - analyse van de omgeving - bepaling van de doelstellingen - opstellen van de marketingstrategie *...

klik voor meer informatie
uiteen in het productplanningsproces, gericht op de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
, en het accountplanningsprocesAccountplanningsprocesSystematische planning van de bewerking van de accounts. Onderdelen zijn: accountanalyse, vaststelling van de accountdoelstellingen, opstellen van het accountplan en de uitvoering en controle...

klik voor meer informatie
, gericht op de tussenhandelTussenhandelHandelsondernemingen die, deel uitmakend van het distributiekanaal, een aantal marketingfuncties verrichten....

klik voor meer informatie
. Beide processen bestaan uit verschillende stappen. Deze stappen vormen de leidraad van dit hoofdstuk. Het sluitstuk van het marketingplanMarketingplanUitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: - analyse van de omgeving - bepaling van de doelstellingen - opstellen van de marketingstrategie *...

klik voor meer informatie
is het resultatenoverzicht, waarin de financiële consequenties van het planPlanHet op papier staande resultaat van het planningsproces. Een plan is een al of niet gedetailleerde, op schrift vastgelegde samenvatting van de beslissingen die men heeft genomen. De uitvoering heeft plaats op basis van dit plan....

klik voor meer informatie
zijn opgenomen. Gedurende de uitvoeringUitvoeringDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
worden de werkelijke uitkomsten getoetst aan het plan; indien nodig volgt bijsturing.7.1.1 CANVAS Businessplan

 
Een veel gebruikt businessmodelBusinessmodelMet een businessmodel definieer je wie je klanten zijn, wat je verkoopt, hoe je je aanbod produceert, en waarom je bedrijf winst maakt. Het wie en wat zijn gericht op de externe aspecten; het hoe en waarom op de interne aspecten...

klik voor meer informatie
is het CANVAS Businessmodel. Dit modelModelEen in (wiskundige) symbolen uitgedrukte theorie of een stukje op kleine schaal nagebootste werkelijkheid. ...

klik voor meer informatie
bestaat uit negen basisbouwstenen, die de logica laten zien van hoe een bedrijf geld wil gaan verdienen. De negen bouwstenen omvatten de vier hoofdgebieden van een onderneming: klanten, aanbod, infrastructuur en financiële levensvatbaarheid. Het businessmodelBusinessmodelMet een businessmodel definieer je wie je klanten zijn, wat je verkoopt, hoe je je aanbod produceert, en waarom je bedrijf winst maakt. Het wie en wat zijn gericht op de externe aspecten; het hoe en waarom op de interne aspecten...

klik voor meer informatie
is als een blauwdruk voor een strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
die geïmplementeerd gaat worden door organisatiestructuren, processen en systemen.

Figuur 7.1 CANVAS Businessmodel

Via de negen bouwstenen worden de volgende vragen gesteld:


1. Klantsegmenten:
Wie zijn je klanten?
Welke verschillende groepen onderscheidt je?
Welke specifieke kenmerken hebben deze klanten?
Welke klanttaken kan je onderscheiden (wat willen de klanten in hun werk en privéleven realiseren)?
Welke resultaten willen klanten graag zien?
Welke ongewenste resultaten, risico's en hindernissen gerelateerd aan de klanttaken bestaan er?

2. Propositie:
Welke producten en diensten heb je?
Welke problemen van klanten los je op?
Welke voordelen leveren je producten en diensten op voor je klanten?
Hoe kunnen je producten en diensten de pijnpunten van je klanten verzachten?

3. Distributiekanalen:
Via welke kanalen bereiken je producten en diensten de klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
(denk aan fysieke, virtuele en digitale kanalen)?
Een veel mooiere insteek is: Welke verschillende stappen doorlopen je klanten om je producten en diensten te ontvangen? Dit noemt men ook wel eens 'customer journey'.

4. Klantrelaties:
Op welke manier onderhoud je een relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
met je verschillende klantgroepen?
Op welke wijze luister je naar wat klanten willen?

5. Inkomsten:
Welke inkomsten genereer je met het businessmodelBusinessmodelMet een businessmodel definieer je wie je klanten zijn, wat je verkoopt, hoe je je aanbod produceert, en waarom je bedrijf winst maakt. Het wie en wat zijn gericht op de externe aspecten; het hoe en waarom op de interne aspecten...

klik voor meer informatie
?
Op welke manier?
Welke manieren zijn er nog meer mogelijk?

6. Resources:
Over welke resources beschik je die nodig zijn om de waardepropositie te realiseren (denk aan mensen, kennis, machines, platformen, fysieke locaties)?

7. Kernactiviteiten:
Wat zijn de belangrijkse activiteiten die je bedrijf moet ondernemen om je waardepropositie te realiseren?
Welke activiteiten onderneem je om je klanten te bereiken en om met je partners samen te werken?

8. Partners:
Wie zijn je belangrijkste partners met wie je samenwerkt (denk aan toelvereanciers, projectpartners en onderaannemers)?
Waarom werk je met die partners samen?

9. Kosten:
Wat zijn de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van alle componenten van het businessmodelBusinessmodelMet een businessmodel definieer je wie je klanten zijn, wat je verkoopt, hoe je je aanbod produceert, en waarom je bedrijf winst maakt. Het wie en wat zijn gericht op de externe aspecten; het hoe en waarom op de interne aspecten...

klik voor meer informatie
?