» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 7 - De marketingplanning

Inhoudsopgave

7.7 - Samenvatting

Het marketingplanningsprocesMarketingplanningsprocesGedetailleerde planning die binnen elke product/marktcombinatie (PMC) noodzakelijk is. Voorzover deze plannen betrekking hebben op marketingactiviteiten noemen we ze marketingplannen. Het proces van het opstellen van een marketingplan lijkt veel op dat van het strategische ondernemingsplan; het...

klik voor meer informatie
is de gedetailleerde uitwerking van de gekozen strategieStrategieIn het algemeen: van te voren vastgestelde handelwijze waardoor men een gesteld doel wil bereiken. In het kader van planning en beleid spreekt men bij strategie over beslissingen op hoofdlijnen, met een uitwerking op de lange termijn (tegenwoordig meestal 3 jaar en langer)....

klik voor meer informatie
om de gestelde ondernemingsdoelstellingen te verwezenlijken. Door de tweedoelgroepenbenaderingTweedoelgroepenbenaderingDoor het opschuiven van de macht in het distributiekanaal in de richting van de handel zal de fabrikant voor zijn product voldoende verkrijgbaarheid moeten verwerven. Dit betekent dat hij zich zal moeten verdiepen en aanpassen aan het marketing- en productiviteitsbeleid van de detaillist....

klik voor meer informatie
valt dit proces uiteen in een productplanningsproces, gericht op de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
, en een accountplanningsprocesAccountplanningsprocesSystematische planning van de bewerking van de accounts. Onderdelen zijn: accountanalyse, vaststelling van de accountdoelstellingen, opstellen van het accountplan en de uitvoering en controle...

klik voor meer informatie
, gericht op distributiebedrijven. We lieten de diverse stappen van deze processen de revue passeren, we bekeken het budget, de sales response functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
en het resultatenoverzicht. Belangrijk bij de evaluatieEvaluatieLetterlijk: beoordeling van de waarde. Voor de beoordeling heeft men criteria nodig, de zogeheten evaluatiecriteria. In het koopproces: de beoordeling van de overwogen alternatieven. De consument of de industrile koper beoordeelt, uitgaande van de door hem gezochte nuttigheden, de prestaties van...

klik voor meer informatie
van het marketingplanMarketingplanUitkomst van het marketingplanningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketingplanningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: - analyse van de omgeving - bepaling van de doelstellingen - opstellen van de marketingstrategie *...

klik voor meer informatie
zijn de diverse analyses van omzetOmzetHet totaal van de verkochte producten (= afzet) maal de betaalde prijs. Alleen wanneer de gemiddelde betaalde prijs hoger ligt dan de gemiddelde (integrale) kostprijs per product, maakt de onderneming een winstmarge. Omzet is, naast afzet en winst, een marketingdoel....

klik voor meer informatie
, marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
, kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
en winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
.
Tot slot werd aandacht besteed aan de strategische analyse, de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
audit.