» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 3 - Marketingomgeving

Inhoudsopgave

3.3 - De macro omgeving

Terwijl de meso-omgevingMeso-omgevingBestaat uit die ondernemingen en instanties waarmee de organisatie contacten onderhoudt. Hieronder vallen ook de klanten van de organisatie. ...

klik voor meer informatie
nog enigszins te beïnvloeden is door de marketingactiviteiten van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
, geldt dat niet voor de macro-omgevingMacro-omgevingDe macro-omgeving bestaat uit een groot aantal niet door de onderneming te beïnvloeden factoren. Aspecten van de macro-omgeving zijn: - geografische omgeving - demografische omgeving - sociaal-culturele omgeving - sociaal-economische omgeving - economische omgeving - ecologische omgeving -...

klik voor meer informatie
. Ontwikkelingen in de macro-omgevingMacro-omgevingDe macro-omgeving bestaat uit een groot aantal niet door de onderneming te beïnvloeden factoren. Aspecten van de macro-omgeving zijn: - geografische omgeving - demografische omgeving - sociaal-culturele omgeving - sociaal-economische omgeving - economische omgeving - ecologische omgeving -...

klik voor meer informatie
vormen voor de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
kansen en bedreigingenKansen en bedreigingenFactor in de SWOT-analyse. Veranderingen in de macro- en meso-omgeving veranderen de mogelijkheden van alle ondernemingen in een bedrijfstak. Ze scheppen kansen en bedreigingen. Door veranderingen in de omgevingsfactoren zullen de bestaande strategieën en PMC’s niet of juist beter in staat zijn de...

klik voor meer informatie
.

De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
kan de ontwikkelingen in de macro-omgevingMacro-omgevingDe macro-omgeving bestaat uit een groot aantal niet door de onderneming te beïnvloeden factoren. Aspecten van de macro-omgeving zijn: - geografische omgeving - demografische omgeving - sociaal-culturele omgeving - sociaal-economische omgeving - economische omgeving - ecologische omgeving -...

klik voor meer informatie
niet veranderen. Ze moet er wel op inspelen met haar marketingbeleidMarketingbeleidBegrip: Marketingbeleid zie ook: Marketingdoel Marketingstrategie Beleid waarmee de onderneming de marketingdoelen wenst te realiseren. Bestaat uit de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie. ...

klik voor meer informatie
. Daartoe moet ze op de hoogte zijn van die ontwikkelingen.

In deze paragraaf vind je de volgende onderdelen van de macro-omgeving:
 • Demografische veranderingen;
 • Economische veranderingen;
 • Sociale veranderingen;
 • Technologische veranderingen;
 • Ecologische veranderingen;
 • Politiek-juridische veranderingen.
Het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
van de macro-omgevingMacro-omgevingDe macro-omgeving bestaat uit een groot aantal niet door de onderneming te beïnvloeden factoren. Aspecten van de macro-omgeving zijn: - geografische omgeving - demografische omgeving - sociaal-culturele omgeving - sociaal-economische omgeving - economische omgeving - ecologische omgeving -...

klik voor meer informatie
heet ook wel DESTEP-analyse, een afkorting van de eerste letters van deze zes onderdelen.
3.3.1 - Demografische veranderingen

Demografie is een beschrijving van de bevolking als geheel. Demografische veranderingen gaan vaak langzaam. Een paar voorbeelden over de Nederlandse bevolking:

Geslacht & leeftijd
In Nederland is het aantal ouderen, en dan vooral oudere vrouwen, stijgende. Op de website van www.cbs.nl is onder “bevolkingspiramide” een interactieve grafiekGrafiekGrafische weergave van gegevens. In het bijzonder: een in een tweeassig stelsel weergegeven frequentieverdeling. Het maken van een grafiek past in rapporteringsfase van het marktonderzoekproces....

klik voor meer informatie
van de bevolkingsopbouw (geslacht en leeftijd) te vinden voor de periode 1950 – 2060. Hier is duidelijk te zien dat onze samenleving “vergrijst” (relatief veel oudere mensen).

Dit betekent bijvoorbeeld: meer vraag naar ouderenreizen en thuiszorg, minder naar kinderproducten.

Ras & geloof
De verscheidenheid in rassen en geloven is nog stijgende. Vroeger was Nederland een “Christelijke samenleving”, maar nu zijn er ook veel onkerkelijken en atheïsten, Moslims, Hindoes en Boeddhisten.

Dit betekent bijvoorbeeld: minder verkoopVerkoopAlgemeen: het afsluiten van een ruiltransactie. Ook: onderdeel van het marketinginstrumentarium....

klik voor meer informatie
van typisch christelijke kleding en boeken, en meer vraag naar vegetarische en halal producten.

Burgerlijke staat & samenlevingsvorm
Het aantal eenpersoons- en eenouder-gezinnen groeit. Mensen krijgen minder kinderen, en vaak op latere leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
. Er zijn meer echtscheidingen.

Dit betekent bijvoorbeeld minder vraag naar grote gezinstenten, maar meer vraag naar campings voor alleenstaande ouders met kinderen. Er is een groeiende belangstelling voor familiebanden: reünies, feestjes, gezamenlijke activiteiten.

Bevolkingsdichtheid & bevolkingsspreiding
Het aantal mensen in een bepaald gebied (bevolkingsdichtheid) kan groeien of krimpen, en daarmee ook de vraag naar alle denkbare producten. In Nederland wonen steeds meer mensen in de Randstad en andere steden. Voor de plek van magazijnen en verkoopplaatsen maakt dat natuurlijk verschil.

Opleidingsniveau
Gemiddeld zijn de Nederlanders beter opgeleid, maar het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat, stijgt ook. De goed-opgeleide consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
is mondig (laat van zich horen), weet de weg op internet en is kritisch over producten en reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
.3.3.2 - Economische veranderingen

Markten zijn mensen met koopkrachtKoopkrachtDe koopcapaciteit van één koper of van een groep kopers uitgedrukt in de hoeveelheid te besteden geld. Koopkracht is afhankelijk van inkomen, besparingen en consumptief krediet dat men kan verkrijgen....

klik voor meer informatie
en kooplust. KoopkrachtKoopkrachtDe koopcapaciteit van één koper of van een groep kopers uitgedrukt in de hoeveelheid te besteden geld. Koopkracht is afhankelijk van inkomen, besparingen en consumptief krediet dat men kan verkrijgen....

klik voor meer informatie
is een afgeleide van de economische ontwikkelingen. EconomieEconomieDe wetenschap die het menselijk handelen bestudeert voorzover dit handelen wordt bepaald door de schaarste aan producten. Marketing is een vak dat inzichten uit de economie combineert met inzichten uit bijvoorbeeld de psychologie, de sociologie en de communicatiekunde. ...

klik voor meer informatie
gaat namelijk over inkomens, welvaart en de beschikbaarheid van allerlei goederen en diensten. Marketeers houden de economische trends goed in de gaten. Als de inkomens dalen bijvoorbeeld, gaan de huishoudens bezuinigen op luxe, zoals buitenlandse vakanties.
Niet alleen de gemiddelde hoogte van de inkomens verandert, maar ook de inkomensverdeling. Een economieEconomieDe wetenschap die het menselijk handelen bestudeert voorzover dit handelen wordt bepaald door de schaarste aan producten. Marketing is een vak dat inzichten uit de economie combineert met inzichten uit bijvoorbeeld de psychologie, de sociologie en de communicatiekunde. ...

klik voor meer informatie
waarin iedereen ongeveer evenveel te besteden heeft, werkt heel anders dan een economieEconomieDe wetenschap die het menselijk handelen bestudeert voorzover dit handelen wordt bepaald door de schaarste aan producten. Marketing is een vak dat inzichten uit de economie combineert met inzichten uit bijvoorbeeld de psychologie, de sociologie en de communicatiekunde. ...

klik voor meer informatie
met een klein aantal rijken en een groot aantal armen. Door meer belasting te heffen van mensen met een hoog inkomen, en door uitkeringen te geven aan mensen met een laag eigen inkomen ontstaat een meer gelijkmatige inkomensverdeling (nivellering).

Voor de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is ook van belang om te weten of consumenten spaarzaam of royaal zijn. Spaarzaam omdat zij pessimistisch zijn over hun inkomen in de nabije toekomst, of royaal doordat consumenten geloven dat zij morgen ook genoeg geld zullen hebben.

In de tientallen jaren tot de financiële crisis van 2008 zijn de mogelijkheden tot het kopen op afbetaling (consumptief krediet) sterk uitgebreid. De laatste jaren zijn deze mogelijkheden belangrijk teruggedraaid door fiscale beperkingen en sinds 2008 doordat banken minder wilden uitlenen. Makkelijk en “goedkoop” lenen betekent aanvankelijk een sterke groei van de vraag naar bepaalde duurzame consumptiegoederen (auto’s, meubels). Maar op de lange duur verkleint de rente en aflossing die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
moet betalen zijn vrij besteedbaar inkomenVrij besteedbaar inkomenDat deel van het inkomen dat na aftrek van vaste inkomenslasten zoals belastingen en sociale premies en na aftrek van noodzakelijke kosten voor levensonderhoud resteert en kan worden gebruikt voor de bevrediging van luxe behoeften. Discretionair inkomen is een intrapersoonlijke factor in het...

klik voor meer informatie
.3.3.3 - Sociale veranderingen

Veranderingen in de samenleving heten trends. Er zijn korte-termijn-trends (snelle veranderingen die meestal maar korte tijd aanhouden) en lange-termijn-trends (langzame verschuivingen die langere tijd aanhouden).

Als een marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
een samenleving bestudeert, let hij bijvoorbeeld op: Minder goed meetbaar zijn de waarden (wat mensen belangrijk vinden), de normen (de regels waaraan mensen zich houden) en de gebruiken (wat mensen meestal doen in bepaalde situaties). Samengenomen heet dit de nationale cultuurCultuurStelsel van ideeën, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
, kortweg: de cultuurCultuurStelsel van ideeën, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
. Ook deze verandert steeds. In de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
gaat dit begrip dus verder dan kunst en media, die samen ook “cultuur” genoemd worden.

Eén van onze Nederlandse waarden is: iedereen is gelijkwaardig aan elkaar. Daar hoort ook de ongeschreven regel (gewoonte) bij, dat wij de verschillen tussen mensen en groepen niet zo groot laten worden. Je ziet dat bijvoorbeeld doordat iedereen toegang heeft tot onderwijs, iedereen zijn mening mag geven, en de rijkste mensen de meeste belasting moeten betalen. Landen als bijvoorbeeld de VS, Rusland en Frankrijk streven minder gelijkheid na. Nederland noemt men wel een “egalitaire samenleving” (egalitair = gelijkheid nastrevend).
Veranderingen in de cultuurCultuurStelsel van ideeën, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Dit stelsel ontstaat binnen een samenleving en is aan veranderingen onderhevig. Ook: Samenleving die zich kenmerkt door een bepaalde cultuur. Primaire culturele waarden veranderen...

klik voor meer informatie
hebben gevolgen voor marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
. Als bijvoorbeeld gelijkwaardigheid minder belangrijk gevonden wordt, ontstaat er een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
voor extra serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
. Extra betalende klanten zouden bij loketten niet in de rij hoeven wachten en iedereen zou dat normaal vinden.3.3.4 - Technologische veranderingen

Technologie is de manier waarop dingen werken zonder dat er mensenwerk aan te pas komt. Zo zijn er bijvoorbeeld medische technologie, energietechnologie, internettechnologie en mobiele technologie.Technologische veranderingen kunnen grote invloed hebben op markten. Sinds bijvoorbeeld mobiel internet bijna overal in ons land beschikbaar is, zie je dat steeds meer mensen op de hoogte zijn van het weer, het nieuws, de beste aanbiedingen, de aankopen van hun vrienden, enzovoort. Reken maar dat al deze informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
invloed heeft op hun ideeën, hun wensen, hun overtuigingen en dus op hun koopbeslissingen.

Daarnaast heeft de opkomst van (mobiel) internet grenzen volledig vervaagd: je kunt vanuit huis online kopen over de hele wereld. Ook beroepen zijn veranderd, denk bijvoorbeeld aan de makelaardij, waar je via internet huizen van binnen kunt bekijken.

Een technologische verandering kan hele markten wegvagen. Toen MP3 het gangbare technologische format werd voor muziek, verdwenen allerlei andere muziekspelers, met name CD-spelers, in hoog tempo van de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
. De CD-speler had vanaf 1983 de grammofoonplaat uitgeschakeld, en was 25 jaar later zelf weer passé. Als je niet oplet, is de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
waarin je werkt opeens een andere richting ingeslagen… Deze “vernietiging van het oude” heet met een mooie term “creative destruction”.

Bij technologische veranderingen kun je ook denken aan de beschikbaarheid van technologie. Belangrijk voor consumenten, producenten en marketeers is daarbij de beschikbare infrastructuur (wegen, waterwegen, spoorwegen, luchtverbindingen) en telecommunicatie-infrastructuur (communicatiemiddelen zoals (mobiele) telefonie en internet, GPS, radio en televisie). Zonder infrastructuur zou het “verplaatsen” van goederen, geld, mensen en informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
veel en veel moeilijker zijn.

Voor de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
zijn verder de volgende trends in de technologische ontwikkeling van belang:

3.3.5 - Ecologische veranderingen

Ecologie gaat over de invloed van de mens op de Aarde en omgekeerd. Het gaat bij ecologische veranderingen om bijvoorbeeld vervuiling of weer opschoning van bodem, zee en lucht, om uitputten of hergebruiken van grondstoffen en energiebronnen, om het opwarmen van het klimaat.
Ecologische veranderingen vormen een bedreiging voor het leven op de planeet. Deze bedreiging biedt kansen voor ondernemingen die komen met oplossingen voor die problemen.

Consumenten, overheden en marketeers zijn zich steeds meer gaan realiseren dat zij allemaal verantwoordelijk zijn voor ecologische veranderingen. En dat ze er in hun keuzes ook op moeten of kunnen reageren. Consumenten die biologisch geteelde voedingsmiddelenVoedingsmiddelenVoedingsmiddelen, als assortimentsonderdeel. Voor de winkelformule van bijvoorbeeld een supermarkt, maar ook een warenhuis, kan de verhouding in het assortiment tussen food en non-food van groot belang zijn....

klik voor meer informatie
gaan eten, marketeers die alleen nog maar 100 procent recyclebare verpakkingen uitkiezen, overheden die bepaalde giftige kleurstoffen verbieden. Voor de marketeers van voedingsmiddelenVoedingsmiddelenVoedingsmiddelen, als assortimentsonderdeel. Voor de winkelformule van bijvoorbeeld een supermarkt, maar ook een warenhuis, kan de verhouding in het assortiment tussen food en non-food van groot belang zijn....

klik voor meer informatie
en warenhuizen, voor de verkopers van verpakkingsmateriaal en kleurstoffen hebben ecologische veranderingen dus steeds effect.

Voor de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
is ook belangrijk dat schaarse grondstoffen, inclusief energie en water, in prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
stijgen. Hoe moet die prijsstijging aan de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
worden doorberekend? Kansen liggen er op het gebied van productontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuïteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategieën: *...

klik voor meer informatie
die is gericht op energie- en waterbesparende producten, alternatieve grondstoffen en hergebruik. Denk aan grondschoonmakers, nieuwe milieuvriendelijke producten en verpakkingen, katalysatoren, enzovoort. De aangescherpte regels en wetten vergroten uiteraard de marktkansen voor de producten die aan deze normen voldoen.

Het actief rekening houden, in de productontwikkelingProductontwikkelingBegrip dat op drie manieren kan worden onderscheiden, namelijk als: - Groeistrategie: met nieuwe producten op de bestaande markt de omzet verhogen. Macro-omgeving en concurrentie, groei, continuïteit en winst maken productontwikkeling noodzakelijk. We kennen de volgende groeistrategieën: *...

klik voor meer informatie
en de reclameReclameOverredende commerciële communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden. Reclame kan op grond...

klik voor meer informatie
, met de natuurlijke omgeving (ecologie) wordt milieumarketingMilieumarketingHet in de marketing rekening houden met de natuurlijke omgeving of het milieu. Het is in feite de wijze waarop het societal-marketingconcept wordt gerealiseerd. ...

klik voor meer informatie
genoemd.3.3.6 - Politiek - juridische veranderingen

De politiek bepaalt de wetten en regels van een gebied. Veranderingen in de politieke omgeving, of in de juridische omgeving (wetten en regels) hebben ook invloed op markten en dus op marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
.
Deze veranderingen kunnen ingrijpend zijn:
 • een andere (politieke) staatsvorm: democratie, dictatuur;
 • meer of minder politieke stabiliteit en integriteit;
 • een veranderde politieke samenstelling van de regering;
 • nieuw overheidsbeleid en nieuwe wet- en regelgeving.
Belangrijk zijn:
De instellingInstellingVorm van een huishouding. Organisatie die optreedt als huishouding voor meerdere mensen. De gezamenlijke inkoop zorgt voor een groot afnamevolume, reden waarom onder meer institutionele huishoudingen als instelling wel worden gerekend tot de industriële afnemers. NB: Het begrip ‘instelling’...

klik voor meer informatie
van de Europese UnieEuropese UnieSamenwerkingsverband van (per 2004) 25 Europese landen. De samenwerking houdt onder meer in het wegnemen van handelsbeperkingen en het opstellen van gemeenschappelijke wet- en regelgeving....

klik voor meer informatie
en de invoering van de Euro in 2002 (politiek-juridische veranderingen van de lange termijn) hebben de Europese landsgrenzen vervaagd. Voor een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
is het bijzonder gemakkelijk geworden om producten naar een ander land te transporteren. Maar de buitenlandse concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorieën), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
is in dezelfde mate verhevigd!

Internationale verdragen over handelHandelEen onderneming die niet zelf producten maakt, verwerkt of bewerkt, maar deze inkoopt en ongewijzigd verkoopt. De handelsbedrijven in een distributiekanaal heten samen de handel of de tussenhandel. De handel verzorgt – naast de producent – de functies in het distributiekanaal. We...

klik voor meer informatie
en importbelastingen, over technologische standaarden en verboden, hebben grote impactImpactHet effect dat een boodschap bij de lezer bereikt. Bij een grote impact kan deze zich er vrij veel van herinneren en terugvertellen. Het effect van de boodschap kan worden versterkt door de impact van het medium....

klik voor meer informatie
op de wereldhandel, en dus ook op marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
. Globalisering wil zeggen dat de wereldglobe het speelveld is geworden, en dat is voor marketeers zowel een kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
als een bedreiging. Bedrijven die op een bepaalde plek op de aardbol het beste productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
aanbieden, kunnen ditzelfde productProductEén van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: ‘Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen.’ De bundel...

klik voor meer informatie
nu ook gemakkelijk op andere plekken aanbieden. Geografi-sche afstanden vormen minder belemmeringen als gevolg van deze politiek-juridische veranderingen.

De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisico’s....

klik voor meer informatie
heeft te maken met verschillende soorten instellingen (instituten), zoals:
 • financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, effectenbeurzen, kredietinstellingen);
 • overheids- en publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties;
 • werkgevers- en werknemersorganisaties;
 • branche- en beroepsverenigingen;
 • zakelijke en industriële dienstverleners.

Deze instellingen samen heten “de institutionele omgeving”. De macht en invloed van deze omgeving op de bedrijfsvoering (en dus op de mogelijkheden van de marketeer) is de laatste jaren enorm toegenomen.