» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.28 - Standaardonderzoek

Naast specifieke opdrachten voor bedrijven verrichten marktonderzoekbureaus ook zogenoemde standaardonderzoeken. Dit zijn onderzoeken die worden verricht zonder dat daaraan concreet een marketingprobleem van een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
ten grondslag ligt. Ondernemingen kunnen de resultaten van deze standaardonderzoeken aanschaffen. Voorbeelden hiervan zijn: de panelonderzoeken van GfK Nederland bv, ACNielsen en Intomart, het LifestyleLifestyleBegrip: Lifestyle zie ook: AIO Intrapersoonlijke factor Levensstijlsegmentatie De kenmerkende manier van leven van een persoon of van een groep personen waarbij activiteiten, interesses en opinies een belangrijke rol spelen. De pogingen om te komen tot een life style-omschrijving noemen...

klik voor meer informatie
& Trends-onderzoek van Trendbox en het Socioconsultonderzoek van Motivaction. We zullen enkele hiervan nader toelichten.

ConsumerScanpanel van GfK Nederland bv
Dit consumentenpanelConsumentenpanelPanel, bestaande uit consumenten. ...

klik voor meer informatie
is een vaste steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
van 4400 huishoudens, representatiefRepresentatiefRepresentatief wil zeggen dat alle relevante kenmerken van de populatie in de steekproef in dezelfde verhouding voorkomen. Een steekproef moet representatief zijn voor de populatie waaruit de steekproef is getrokken. Representativiteit wordt verkregen wanneer: - alle elementen van de populatie...

klik voor meer informatie
voor de Nederlandse huishoudens. Men registreert dagelijks het winkelgedrag en het aankoopgedragAankoopgedragFase van consumentengedrag waarin de consument overgaat tot de feitelijke aankoop van producten. Onder aankoopgedrag hoort daarom ook: het gedrag op weg naar de plaats van aankoop en de frequentie van de aankopen....

klik voor meer informatie
ten aanzien van een grote verscheidenheid van niet-duurzame consumentenproducten. De panelleden scannen de barcodes van hun aankopen en leggen zo hun aankoopgegevens elektronisch vast in het geheugen van een draagbare terminal. De gegevens gaan twee keer per week via een telefoonlijn naar de centrale computer van GfK Nederland. Geregistreerde gegevens zijn: Het doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van doelstellingen, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hirarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
van dit consumentenpanelConsumentenpanelPanel, bestaande uit consumenten. ...

klik voor meer informatie
is het verschaffen van inzicht in de marktverhoudingen en in de verschuivingen die in de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
plaatsvinden. 

Detaillistenpanels van ACNielsen
Een detaillistenpanel is een vaste steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
van detaillisten die een betrouwbare afspiegeling vormt van alle detaillisten in een bepaalde brancheBrancheCriterium voor macrosegmentatie in business marketing....

klik voor meer informatie
. Onderzoekbureau ACNielsen heeft in een fors aantal branches een panelPanelEen groep respondenten die meerdere malen meewerken aan onderzoek. Door de over de tijd min of meer gelijkblijvende samenstelling van het panel kan men veranderingen beter vaststellen dan wanneer steeds een wisselende groep van respondenten aan het onderzoek deelneemt. Het samenstellen van een...

klik voor meer informatie
opgebouwd, zoals:
ACNielsen meet de verkopen van winkels op basis van transacties die worden vastgelegd door scanningkassa’s; het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
heet dan ook ScanTrack. Op basis van de verkregen uitkomsten van deze steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
kan men allerlei zaken berekenen, zoals de totaalmarktTotaalmarktTotale effectieve vraag in een bepaalde periode (meestal de jaarperiode). Te bepalen via productiezijde en via consumptiezijde. Via productiezijde: productie + import export. Via consumptiezijde: aantal vraageenheden x gemiddeld verbruik per vraageenheid....

klik voor meer informatie
per productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
, het marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
, het marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
per winkeltype, de distributie-intensiteitDistributie-intensiteitHet percentage winkels waarin een bepaald merk verkrijgbaar is uitgaande van het totaal aantal winkels van een bepaalde soort waarin dergelijke producten verkocht plegen te worden. Naar gelang het aantal ingeschakelde winkels spreken we van: - intensieve distributie: het inschakelen van een zo...

klik voor meer informatie
, enzovoort. 

KijkOnderzoek van Intomart GfK BV
Het marktonderzoekbureauMarktonderzoekbureauOnderneming die in opdracht van andere organisaties marktonderzoek verricht. Ook verrichten marktonderzoekbureaus onderzoek voor eigen rekening en risico, waarvan ze de resultaten vervolgens al dan niet tegen betaling naar buiten brengen. Er zijn gespecialiseerde bureaus (die bijvoorbeeld alleen...

klik voor meer informatie
Intomart BV onderzoekt hoeveel mensen er kijken naar de Nederlandse TV (Nederland 1, 2 en 3, SBS, RTL, MTV, Geographic Channel, enzovoort). Ze doet dit in opdracht van de Stichting KijkOnderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
, een samenwerking van de publieke omroep, de verkoopmaatschappijen van reclamezendtijd, de Bond van Adverteerders en het Platform van Media-Adviesbureaus.

Het bureau heeft bij een panelsteekproef van 1240 huishoudens (2800 personen) een zogenoemde Intometer op de televisie geplaatst. Deze Intometer registreert automatisch of de betreffende personen naar de televisie kijken en zo ja, naar welke zender. Als de panelleden beginnen en stoppen met kijken, kunnen ze dat aangeven met een speciale afstandsbediening. Intomart GfK verza¬melt en verwerkt de gegevens en zet ze op internet (www.kijkonderzoek.nl). Alle belanghebbenden hebben dus steeds de actuele cijfers in hun bezit. Die cijfers zijn van groot belang voor de prijsonderhandelingen tussen adverteerders en de verkopers van reclamezendtijd. En vandaar dat de TV-zenders graag programma's uitzenden waar veel mensen naar kijken. TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
4.9 toont de Top 3 voor de week van 8 juli 2012.


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
4.9 Top 3 kijkcijfers 8 juli 2012
   Datum Programma   Zender kdh%   Markt-
aandeel
Aantal
kijkers 
 1  9 juli  Spoorloos  Ned. 1  13,0  33,0  1.988.000
 2  9 juli  Journaal 20.00 uur  Ned. 1  12,9  36,4  1.970.000
 3  15 juli  Tour de France  Ned. 1  11,3  53,5  1.725.000

Bron: Stichting KijkOnderzoek

De kijkdichtheidKijkdichtheidAantal personen dat ten minste de helft van een bepaald tv-programma heeft gezien. Er zijn verscheidene mogelijkheden om dit vast te stellen, bijvoorbeeld de dagboekmethode en de knoppenmeter....

klik voor meer informatie
(kdh%) is het aantal kijkers (gemiddeld tijdens het hele programma) van 6 jaar en ouder als percentage van het totaal aantal inwoners van 6 jaar en ouder (15 miljoen). Het marktaandeelMarktaandeelBegrip: Marktaandeel zie ook: Distributiekengetal Marktaandeelanalyse Parfitt-Collins analyse Relatie distributiedoelstelling/ marktaandeeldoelstelling De omzet/afzet van een individuele onderneming (in een gegeven periode en op een gegeven plaats) uitgedrukt in een percentage van de...

klik voor meer informatie
heeft betrekking op het aantal kijkers als percentage van het totaal aantal televisiekijkers op het meettijdstip (tijd). Nieuws, sport en amusement voeren altijd de toplijsten aan.