» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 8 - De marketingorganisatie

Inhoudsopgave

8.2 - Organisatievormen

 Via het groeperenGroeperenHergroepering van goederen naar aard of naar bestemming....

klik voor meer informatie
van posities tot eenheden wordt de hiërarchie van de F-, P-, M- of G-organisatieG-organisatieDe opbouw van de ondernemingsorganisatie vindt plaats naar geografische gebieden: vestigingen in diverse landen, in diverse steden....

klik voor meer informatie
opgebouwd. Hierbij kunnen we onderscheiden:
 • de lijnorganisatie;
 • de lijnstaforganisatie;
 • de functionele organisatie;
 • de matrixorganisatie;
 • de divisieorganisatie;
 • een netwerkorganisatie.8.2.1 - De lijnorganisatie

De lijnorganisatieLijnorganisatieOrganisatievorm die slechts uit lijnfuncties bestaat; een geheel van bevelvoerende functies....

klik voor meer informatie
is de grondvorm van elke organisatiestructuur. Ze vormt de basis voor elk organisatieontwerp. De voor de lijnorganisatieLijnorganisatieOrganisatievorm die slechts uit lijnfuncties bestaat; een geheel van bevelvoerende functies....

klik voor meer informatie
zo kenmerkende gezagshiërarchie ontstaat door het afstoten van taken naar een lager niveau. Via de lijn kan een leidinggevende functionaris aan ondergeschikten opdrachten geven. De ondergeschikte is over de uitvoeringUitvoeringDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
van de opdracht verantwoording schuldig aan de leidinggevende. Ieder lid van de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
heeft slechts één leider boven zich.


8.2.2 - De lijn-staforganisatie

 In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
is het onmogelijk dat de leidinggevende op alle terreinen waarop beslissingen moeten worden genomen even deskundig is. Daarom ontstaan er adviesorganen op het gebied van personeelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
, juridische zaken, planningPlanningPlannen is n beslissen wat er in de toekomst moet gebeuren. Bij het planningsproces beslist de onderneming wt ze wil bereiken en he ze dat wil bereiken. Plannen is voor elke onderneming noodzakelijk, omdat de omgeving van de ondernemingen zo ingewikkeld is en zo snel verandert dat...

klik voor meer informatie
en soms marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
. Deze adviesorganen worden stafdiensten genoemd. De specialisten uit de staf kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Alleen de lijnfunctionaris kan het advies omzetten in dwingende opdrachten. Uitzondering op dit principe is de functionele relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
. Bij zo’n relatieRelatieIn dienstenmarketing: commercieel verband tussen klant en dienstverlener. Er wordt onderscheid gemaakt tussen continue en discrete relaties....

klik voor meer informatie
kan de staf weliswaar niet bepalen wat iemand uit de lijn moet doen, maar wel de wijze van uitvoeringUitvoeringDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
dwingend voorschrijven. Voorbeeld: het moeten opvolgen van veiligheidsadviezen.


8.2.3 - De functionele organisatie

In een functionele organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
(F-indeling) worden gelijksoortige activiteiten in aparte afdelingen ondergebracht. SpecialisatieSpecialisatieIn de macro-economie: de verdeling van taken over verschillende mensen, huishoudingen en bedrijfshuishoudingen. Dit leidt tot specialisatie en een hogere efficintie van de uitvoering van elke afzonderlijke taak. De uitvoering van elke taak leidt tot een surplus van producten dat de producent niet...

klik voor meer informatie
naar functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
is hier dus het uitgangspunt (zie figuur 8.1).
Figuur 8.1 Functionele lijn-staforganisatie8.2.4 - De matrixorganisatie

Bij de lijnorganisatieLijnorganisatieOrganisatievorm die slechts uit lijnfuncties bestaat; een geheel van bevelvoerende functies....

klik voor meer informatie
zorgt de hoger gelegen geleding door middel van direct toezicht voor de coördinatie tussen de verschillende (functionele) afdelingen. Bij de lijn-staforganisatieLijn-staforganisatieLijnorganisatie met horizontale afsplitsingen, stafafdelingen, die niet meer zijn gericht op direct leiding geven, maar waarvan de werkzaamheden op adviserend en uitvoerend terrein liggen....

klik voor meer informatie
komt een deel van deze coördinatie via standaardisatieadviezen van de staf tot stand. Vaak blijkt deze coördinatie niet voldoende en is onderlinge aanpassing noodzakelijk. Deze aanpassing kan onder andere worden verkregen door de matrixorganisatieMatrixorganisatieOrganisatievorm waarbij men de voordelen van de functionele, de lijn- en de divisieorganisatie combineert door naast de hirarchieke leiding een functionele leiding (vaak per project) in te schakelen. De projectorganisatie is een mooi voorbeeld van een organisatie waarin een (functionele)...

klik voor meer informatie
. De matrixorganisatieMatrixorganisatieOrganisatievorm waarbij men de voordelen van de functionele, de lijn- en de divisieorganisatie combineert door naast de hirarchieke leiding een functionele leiding (vaak per project) in te schakelen. De projectorganisatie is een mooi voorbeeld van een organisatie waarin een (functionele)...

klik voor meer informatie
kiest namelijk voor een tweezijdige zeggenschap. Aan de ene kant een verticaal gerichte zeggenschap vanuit de functionele afdeling. Aan de andere kant een horizontaal gerichte coördinerende zeggenschap vanuit het gezichtspunt van waaruit de activiteiten moeten worden gecoördineerd (naar marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
, naar project, naar product).

De matrixorganisatieMatrixorganisatieOrganisatievorm waarbij men de voordelen van de functionele, de lijn- en de divisieorganisatie combineert door naast de hirarchieke leiding een functionele leiding (vaak per project) in te schakelen. De projectorganisatie is een mooi voorbeeld van een organisatie waarin een (functionele)...

klik voor meer informatie
komt in zuivere en in onzuivere vorm voor.Figuur 8.2 Projectorganisatie8.2.5 - De divisieorganisatie

Als de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
blijft groeien, komt men op het punt dat met een voortgaande specialisatieSpecialisatieIn de macro-economie: de verdeling van taken over verschillende mensen, huishoudingen en bedrijfshuishoudingen. Dit leidt tot specialisatie en een hogere efficintie van de uitvoering van elke afzonderlijke taak. De uitvoering van elke taak leidt tot een surplus van producten dat de producent niet...

klik voor meer informatie
naar functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
nauwelijks nog voordelen te behalen zijn. In die situatie kiest men vaak voor een divisieorganisatieDivisieorganisatieZeer grote ondernemingen gaan ertoe over de onderneming te splitsen in verschillende kleinere, meer slagvaardige ondernemingen, divisies genoemd. Deze opereren veelal onder een eigen naam. ...

klik voor meer informatie
. Dit is een organisatievorm die de voordelen van de F-indeling koppelt aan die van een P-, M- of G-indeling, zonder dat de eenheid van leidingLeidingDe essentie van leiding is het richting geven aan actie van personen en deze actie op gang brengen en bestuderen om het gestelde doel te bereiken. Elementen van leiding zijn dan ook: analyse, planning, uitvoering en controle. Op grond hiervan kan een onderscheid worden gemaakt tussen: -...

klik voor meer informatie
wordt doorbroken (zie figuur 8.3). De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
wordt in zo’n geval gesplitst in bijvoorbeeld drie productgroepen, waarbij elke productgroepProductgroepAantal met elkaar samenhangende producten. De samenhang kan liggen in: behoeftebevrediging, grondstoffen, productieproces, gebruik en distributie. De verantwoordelijkheid voor een productgroep behoort meestal bij een productgroepmanager. Productgroepbeslissingen zijn: - uitbreiding van de...

klik voor meer informatie
zijn eigen F-indeling heeft.
Figuur 8.3 Divisieorganisatie.


Het logo van Mintzberg
Mintzberg gebruikt niet de traditionele ‘harkvorminge’ organogrammen. Hij onderscheidt vijf basiselementen in een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
en plaatst die in een logo zoals in figuur 8.4 naast elkaar.
Figuur 8.4 Logo van Mintzberg

Toelichting op de vijf basiselementen van Mintzberg:
 1. Dde strategische top: de directie die de eindverantwoordelijkheid heeft en de ondernemingsdoelstellingen en ondernemingsstrategieën bepaalt.
 2. De uitvoerende kern: hierin treffen we de uitvoerders aan, zoals inkopers, productiepersoneel, verkopers, onderhoudsmonteurs.
 3. Het middenkader: dit verbindt de strategische top met de uitvoerders. De keten loopt van hogere managers naar chefs in de eerste lijn.
 4. De technostructuur: deze bestaat uit de ‘regelaars’, die in hoofdzaak moeten zorgen voor de standaardisatie van de werkprocessen. Hier treffen we bijvoorbeeld arbeidsanalisten, accountants, kwaliteitscontroleurs en planners aan.
 5. De ondersteunende diensten: dit zijn de mensen die diensten verlenen buiten het kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

  klik voor meer informatie
  van het uitvoerende werk, zoals kantinediensten, postkamer, juridische dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

  klik voor meer informatie
  .

8.2.6 - Netwerkorganisatie

 Een netwerkorganisatie is een organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
die als doelDoelDe situatie die men nastreeft met bepaald beleid. Men spreekt van doelstellingen, in het bijzonder als men wil benadrukken dat het doel zo mogelijk gekwantificeerd moet zijn. Binnen het marketingvak werkt men met een hirarchie van doelen: - ondernemingsdoel(en), waaruit wordt afgeleid: -...

klik voor meer informatie
heeft om contacten en / of gezamenlijke activiteiten van en tussen aangesloten organisaties en / of personen te bevorderen.


Flock LeadershipFlock betekent zwerm, kudde. Flock betekent ook bijeenkomsten, zich verzamelen. Een flock beweegt schijnbaar als één groep. Het voortbewegen in een flock heeft als voordeel dat de groep minder kwetsbaar is voor aanvallen. Een flock heeft kracht.
Een flock heeft een visie, een richting. Zwermen vogels leggen grote afstanden af waarbij zij met verbluffende zekerheid navigeren.

Leadership betekent leiderschap, leiderschapscapaciteiten. Leiderschap is de positie van leider hebben, of is de eigenschap de leidingLeidingDe essentie van leiding is het richting geven aan actie van personen en deze actie op gang brengen en bestuderen om het gestelde doel te bereiken. Elementen van leiding zijn dan ook: analyse, planning, uitvoering en controle. Op grond hiervan kan een onderscheid worden gemaakt tussen: -...

klik voor meer informatie
te nemen. Een leider navigeert: bepaalt de juiste koers en houdt deze aan.

Flock Leadership houdt in dat ieder in de flock beurteling navigeert en volgt. Er is sprake van gelijkwaardigheid en respect voor ieders specifieke inbreng. Gezamenlijke interacties zorgen voor een totaal intelligent gedrag: een flockintelligentie.

Flock leadership is een organisatievorm die ons ten diepste aanspreekt, want zij is natuurlijk. Intuïtief herkennen we het direct en snakken we er eigenlijk naar. Hoe meer we er van begrijpen, hoe meer we in staat zijn om het dagelijks te gebruiken. We roepen daarmee de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
dynamiek op die we steeds meer in het huidige tijdsgewricht nodig hebben om onze visie en doelen te realiseren.

www.flockleadership.com