» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 9 - Product en assortiment

Inhoudsopgave

9.2 - Goederenclassificaties

Bij de classificatieClassificatieDe indeling van personen of objecten in klassen of categorien...

klik voor meer informatie
van goederen kunnen we denken aan de volgende indelingen: Bij het ontwikkelen van marketingstrategieën voor individuele producten zoekt men echter naar een classificatiesysteem dat een gemakkelijke keus van de geschikte marketingstrategieën mogelijk maakt. De hiervoor genoemde indelingen voldoen hieraan niet of slechts ten dele.

Twee bezwaren die het voor deze indelingen onmogelijk maken om per groep een gelijksoortige marketingstrategieMarketingstrategieUitgestippeld beleid waarmee de onderneming de marketingdoelstellingen wenst te realiseren. Bestaat uit: de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie. ...

klik voor meer informatie
te ontwikkelen, zijn: Goederenindelingen die wel bruikbaar zijn voor de keuze van de geschikte marketingstrategieMarketingstrategieUitgestippeld beleid waarmee de onderneming de marketingdoelstellingen wenst te realiseren. Bestaat uit: de keuze van de doelmarkt, de positionering en de marketingmixstrategie. ...

klik voor meer informatie
zijn: Laatstgenoemde indeling berust op het gebruik van de goederen of op de aard van de koopsituatieKoopsituatieDe intensiteit en volledigheid van het koopbeslissingsproces bij de consument is afhankelijk van onder meer de mate waarin dit proces voor de consument een routine is geworden. In dit kader noemen J.A. Howard en J.N. Sheth vier koopsituaties. - Uitgebreid probleemoplossend koopgedrag (UPO; complex...

klik voor meer informatie
.9.2.2 - De goederenindeling van Copeland

Tim (M.T.) Copeland heeft een goederenindelingGoederenindelingIndeling van producten, die een functie kan hebben voor het formuleren van het marketingbeleid. We behandelen de volgende indelingen: - consumentengoed/industrile goed; deze indeling is gebaseerd op de afnemer; - de indeling van Copeland; deze indeling is gebaseerd op de koopinspanning...

klik voor meer informatie
gemaakt die uitgaat van de moeite die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
voor de aanschaf wil doen. Hij onderscheidt:
Convenience goods (gemaksproducten)
De convenience goodsConvenience goodsGoederen waarvoor de consument geringe koopinspanning pleegt: de consument verlangt gemak bij de aankoop en koopt wat in de winkel van zijn keuze voorradig is. We onderscheiden binnen convenience goods: - stapelgoederen: frequent gekochte dagelijkse artikelen (bijvoorbeeld brood); -...

klik voor meer informatie
kunnen worden onderverdeeld in drie subtypen:
Stapelgoederen
Dit zijn goederen die zeer regelmatig en zonder veel nadenken worden gekocht (voorbeeld: levensmiddelen).
Invulling van de marketing: Impulsgoederen
Dit zijn goederen die men impulsief koopt, omdat men ze toevallig ziet. Ze worden dus zonder enige planningPlanningPlannen is n beslissen wat er in de toekomst moet gebeuren. Bij het planningsproces beslist de onderneming wt ze wil bereiken en he ze dat wil bereiken. Plannen is voor elke onderneming noodzakelijk, omdat de omgeving van de ondernemingen zo ingewikkeld is en zo snel verandert dat...

klik voor meer informatie
vooraf spontaan gekocht; het kunnen in principe alle goederen zijn.
Invulling van de marketing: Emergencygoederen
Dit zijn goederen die worden gekocht als de behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
zeer urgent is. De afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
wenst onmiddellijk te kopen, bijvoorbeeld een paraplu bij een regenbui, antivries bij de eerste nachtvorst. PrijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
en zelfs kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
kunnen betrekkelijk onbelangrijk zijn.
Invulling van de marketing: In het algemeen geldt dus voor alle convenience goodsConvenience goodsGoederen waarvoor de consument geringe koopinspanning pleegt: de consument verlangt gemak bij de aankoop en koopt wat in de winkel van zijn keuze voorradig is. We onderscheiden binnen convenience goods: - stapelgoederen: frequent gekochte dagelijkse artikelen (bijvoorbeeld brood); -...

klik voor meer informatie
dat de distributieDistributieBegrip: Distributie zie ook: Distributiekanaal Vier Ps Instrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het...

klik voor meer informatie
intensief moet zijn: een distributiestrategieDistributiestrategieWijze waarop het distributiedoel wordt gerealiseerd. We onderscheiden hierbij de volgende strategische distributiebeslissingen: - de bepaling van de lengte van het distributiekanaal - de bepaling van de aard van de samenwerking - de bepaling van de distributie-intensiteit - de bepaling van de...

klik voor meer informatie
waarbij de distributiespreiding zeer hoog is (veel verkoopadressen).


Shopping goods
De shopping goods kunnen in twee groepen worden ingedeeld:
Voor shopping goods is de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
bereid enige moeite te doen alvorens tot aanschaf over te gaan.

Specialty goods
Voor deze producten is de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
bereid veel moeite te doen alvorens tot aanschaf over te gaan. Vaak gaat het om producten met een hoge betrokkenheidBetrokkenheidDe mate waarin iemand aandacht en moeite aan iets besteedt. In de marketing gaat het vooral om de betrokkenheid van de consument bij de aanschaf van een product voor de vervulling van een behoefte. In dit kader is er een continum van lage tot hoge betrokkenheid. Men gebruikt veelal de termen low...

klik voor meer informatie
en een laag initieel informatieniveau bij de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
.
De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
weet precies wat hij wil hebben; zijn winkelen is gericht op het vinden van een verkoopplaats. Voorbeelden: de eerste aanschaf van een auto, huis of afsluiten van een hypotheek.

Voor de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
betekent hett dat kan worden volstaan met selectieve (lage distributiespreiding) of exclusieve (zeer lage distributiespreiding) distributie: de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
gaat immers toch wel op zoek naar het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
.

Unsought goods
Ook hier hebben we te maken met twee groepen:
Een agressieve promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
is nodig; vaak wordt colportageColportageEen vorm van ambulante handel, waarbij aan de deur, op een speciale verkoopparty, aan de telefoon of op straat producten worden gedemonstreerd en verkocht. Het kenmerkende van colportage is: - het assortiment is beperkt; - de koper is onvoorbereid; - de koper kan niet vergelijken; - er is...

klik voor meer informatie
toegepast.

De indeling van Copeland is niet alleen op materiële producten toepasbaar, ze kan ook bij de dienstverlening worden gevolgd:
  • convenience services: taxi, parkeerruimte, autoreparatie, geld opnemen;
  • shopping services: kapper, tandarts, schoonheidssalon, reisbureau;
  • specialty services: een bepaalde film, een bepaalde tuinarchitect (bijvoorbeeld Jan des Bouvrie).